Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Валютна політика в Україні

Читайте также:
  1. Quot;політика дешевих грошей".
  2. А). політика регулювання економіки державою; Б). світові економічні кризи; В) інтеграція УРСР в ЄЕС.
  3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  4. адміністративних судів в Україні
  5. Антиінфляційна політика держави
  6. Антимонопольна політика держави
  7. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
  8. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.
  9. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  10. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).

 

Важливим елементом валютної системи, що пов'язує національну економіку із зовнішнім світом. є валютний курс, який опосередковує обмін товарами, послугами та рух капіталів між кордонами. Валютні відносини, хоч і є вторинними у відношенні до суспільного виробництва, мають певну самостійність і здійснюють зворотний вплив на виробництво. А в умовах глобалізації, коли обмінні курси почали справляти могутній і багатосторонній вплив на стан економіки окремих держав і світового господарства в цілому, проблеми курсоутворення набувають особливого значення.

Реалізація ефективної валютно-курсової політики в Україні є одним із основних завдань Національного банку України (НБУ), особливо в роки, коли вітчизняна економіка переживає періоди фінансово-економічних криз.

Перш за все зазначимо, що в економічній літературі досить часто ототожнюють поняття валютної та валютно-курсової політики. Насправді ж валютно-курсова політика є однією із форм проведення НБУ валютної політики.

Як бачимо з табл. 1.1, валютно-курсова політика є формою реалізації валютної політики держави. Валютна політика, відповідно, окрім курсової, охоплює низку інших форм, а саме: дисконтну, девізну, політику диверсифікації золотовалютних резервів, а також міжнародну кредитну політику. Додамо, що стратегічні і тактичні цілі цих двох політик відрізняються між собою. Валютна політика є комплексом економічних, організаційних і правових заходів, методів, форм, інструментів, які держава застосовує у сфері не лише валютно-фінансових, а й кредитних відносин для забезпечення стратегічних цілей. Відповідно, стратегічна ціль валютно-курсової політики – є однією із тактичних цілей валютної політики України.

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика валютної та валютно-курсової політики в Україні [11]

Характеристика Валютна політика Валютно-курсова політика
Об’єкти Валютний курс, платіжний баланс, грошовий обіг, зовнішньоекономічна діяльність, операції суб’єктів господарювання з іноземною валютою Валютний курс
Головний орган організації Національний банк України Національний банк України
Інструментарій Облікова ставка, золотовалютні резерви, операції за міжнародними торговельними розрахунками, а також усі інструменти валютно-курсової політики Девальвація, ревальвація, валютні інтервенції,режим курсоутворення, валютне регулювання і контроль, ступінь конвертованості валюти
Форми реалізації Дисконтна валютна політика, девізна валютна політика, політика управління золотовалютними резервами, міжнародна кредитна політика, валютно-курсова політика -
Можливі стратегічні цілі Забезпечення стабільного економічного зростання, стримування зростання рівня безробіття й інфляції, підтримання рівноваги платіжного балансу Забезпечення курсової стабільності

продовження табл. 1.1

Тактичні цілі Забезпечення курсової стабільності, регламентація міжнародних розрахунків і кредитування, оперативне регулювання валютного ринку, контроль за здійсненням валютних операцій Згладжування різних коливань валютного курсу, поповнення золотовалютних резервів, експортна експансія, стимулювання припливу іноземних інвестицій

 

Розглянемо детальніше, як визначають поняття валютно-курсової політики вітчизняні науковці. О. Пасічник трактує це економічне поняття як комплекс нормативно-правових, прогнозних, регулювальних і контролю вальних заходів щодо управління валютним курсом для досягнення цілей економічної політики держави [19].

Заслуговує на увагу визначення, дане А. Барсєгяном: «Валютно-курсова політика – це законодавчо закріпленні повноваження центрального банку щодо здійснення комплексу заходів у сфері регулювання, контролю й адміністрування валютного курсу, спрямованого на забезпечення його ефективної динаміки, для досягнення цілей грошово-кредитної політики держави» [1].

Повне й обгрунтоване визначення цього поняття навела О. Мелих: «Валютно-курсова політика – це комплекс заходів стратегічного і тактичного характеру, які здійснює держава в особі центрального банку через складові національної валютної системи (щодо вироблення механізму встановлення валютного курсу, прогнозування та оперативного управління ним, контролю за дотриманням валютного законодавства) з метою недопущення кон’юктурних дисбалансів валютного ринку» [16].

Ми поділяємо думку вітчизняного вченого О. Дзюблюка про те, що «валютно-курсова політика (політика обмінного курсу) є формою валютної політики держави, спрямованою на визначення порядку встановлення й особливостей регулювання курсу національної валюти стосовно валют інших країн» [8].

Проте вважаємо, що курсова політика є також складовою грошово-кредитної політики Національного банку України.

У Господарському кодексі України валютну політику визначено окремим напрямок економічної політики держави, як «політику, що спрямована на встановлення та підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют, а також на стимулювання зростання державних валютних резервів та їх ефективне використання». Ми вважаємо, що валютна політика України (за логікою, валютно-курсова та інші форми реалізації валютної політики також) є особливою складовою грошово-кредитної політики України (рис. 1.4).

 

 
 


1. Валютно-курсова політика
2. Політика управління золотовалютними резервами

 
 

3. Девізна валютна політика

 

 
 


4. Міжнародна кредитна політика

5. Процентна політика (дисконтна валютна політика)

6. Політика обов’язкових резервів

 

 
 


7. Політика відкритого ринку

8.Політика рефінансування

 

Рис. 1.4. Структура грошово-кредитної та валютної політики України

 

Суб’єктами реалізації валютно-курсової політики в Україні є Національний банк України, комерційні банки, суб’єкти господарювання та фізичні особи, валютні біржі, інвестиційні фонди тощо. Об’єкт валютно-курсової політики – валютний (обмінний) курс гривні.

Отже, валютно-курсова політика – важливий елемент грошово-кредитної політики України, об’єктом якої є обмінний курс гривні.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав