Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства

Читайте также:
  1. B. Симпато-адреналової системи
  2. GPS-системи
  3. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  4. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  5. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  6. VII. Антропологічний склад народів України
  7. Аварійно - рятувальні служби України.
  8. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  9. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС

Адаптація законодавства є спільним пріоритетом згідно з УПС. У рамках своєї стратегії та Програми інтеграції до ЄС Україна створила організаційну структуру і правову базу для досягнення цієї мети, розробляючи з 2001 року план дій та робочий план щодо адаптації законодавства.

В Україні у 1998 році було створено Міжвідомчу координаційну раду щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а в 1999 p. едина система планування, координації і контролю за підготовкою проект? виконт та адаптації законодавства органами виконавчої влади. 1 Іри Міністерстві юстиції України діють Центр порівняльного права та Європейський центр перекладів актів законодавства. Організаційну структуру цього процесу було підсилено у 2000 р. створенням Національної Ради при Президентові України з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

ЄС підтримує адаптацію законодавства України шляхом надання технічної допомоги, зокрема, через заснований у рамках програми ТАСІС Українське—європейський консультативний центр з питань законодавства (UEPLAC), а також через низку інших проектів, включаючи «Правові студії» та «Управління стандартами у сфері охорони навколишнього середовища на підприємствах». У 2002 р. було вирішено, що UEPLAC допомагатиме українським органам влади у процесі планування та визначення пріоритетів подальшої роботи щодо адаптації законодавства шляхом розробки плану-графіка, який дозволив би відслідковувати досягнутий прогрес, включаючи імплементацію.

27 листопада 2003 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», підготовлений за активної участі експертів Центру європейського та порівняльного права. Таким чином парламент законодавче закріпив стратегію та національний механізм прийняття асquis is communantaire (надбання співтовариства), що має на меті повну інтеграцію України в євро­пейський правопорядок, а відтак — досягнення відповідності одному з основних критеріїв вступу до ЄС.

Головними завданнями загальнодержавної програми є:

- забезпечення відповідності законодавства України зобов'язанням, що випливають з Угоди про партнерство і спів­ робітництво між: Україною та Європейськими Співто­вариствами та їхніми державами—учасниками від 14 червня 1994 року, інших міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з Європейським Союзом:

- розвиток законодавства України у напрямку його наближення до законодавства Європейського Союзу і забез­печення високого рівня підготовки проектів законів та інших
нормативно-правових актів в Україні;

- створення правової бази для інтеграції України до Європейського Союзу; створення на законодавчому рівні загальнодержавного механізму адаптації законодавства, який визначав би цілі та. сфери, етапи адаптації законодавства, складовими еле­ментами чого повинно бути фінансове, інформаційне, наукове та кадрове забезпечення;

- забезпечення системності та узгодженості у роботі органів державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства;

- вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі довгострокової програми розвитку законодавства України з метою його наближення до законодавства Євро­пейського Союзу;

- вироблення єдиних, обов'язкових для всіх суб'єктів права законодавчої ініціативи, правил підготовки проектів нор­мативно-правових актів у процесі адаптації законодавства;

- удосконалення інформаційного забезпечення роботи з адаптації законодавства;

- поліпшення кадрового забезпечення в органах державної влади, підготовка спеціалістів, які відповідали б особливим кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу адаптації законодавства;

- підвищення рівня володіння державних службовців офіційними мовами країн-учасників Європейського Союзу;

- удосконалення порядку підготовки щорічних пропозицій щодо обсягів фінансування заходів з адаптації законодавства в рамках Державного бюджету України.

Затверджена парламентом Програма повинна стати осново­положним правовим актом у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Природно, що вона має характер рамкового документа, який визначає мету та інститу-ціональний механізм адаптації, а також засади фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення виконання самої Програми.

Нею передбачено, що конкретні заходи з адаптації визначатимуться відповідними щорічними планами, які розроблятимуться Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, погоджуватимуться з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.

Після набуття чинності Програма проведення державної політики і сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу здійснюватиметься спеціальним урядовим органом державного управління, що має бути створений у складі Міністерства юстиції України. Цей орган здійснюватиме науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Програми, переклад актів acquis communautaire українською мовою, підготовку глосарія термінів acquis communautaire, проведення експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність acquis ЄС.

Програмою передбачено чіткий механізм запобігання прийняттю нормативно-правових актів, які суперечать acquis ЄС. Передбачено також, що такі акти можуть прийматись лише за наявності достатнього обґрунтування необхідності їх прийняття на чітко визначений у самому акті термін. Уперше в історії України запроваджується механізм парламентського контролю за відповідністю законопроектів acquis communautaire. Специфічними ознаками Програми є розлогий термінологічний апарат та більш ніж 500 - сторінковий додаток, в якому наведено орієнтовний перелік актів законодавства України та acquis ЄС у пріоритетних сферах.

Певна робота щодо адаптації законодавства України до норм ЄС проводиться з боку Євросоюзу, який напрацьовує для України документ на зразок «Білої книги ЄС». У цьому документі будуть зазначені основні політико-правові та соціально-економічні параметри, досягнення яких дозволить Україні претендувати на набуття повноправного членства в ЄС. Розробляється також програма навчання та стажування українських фахівців, у тому числі юристів-лінгвістів, у країнах ЄС та країнах-кандидатах на вступ до Європейського Союзу.

ЄС забезпечує створення належної інформаційної бази для практичної реалізації процесу адаптації українського законодавства до норм Євросоюзу, а також відповідних фондів для здійснення перекладів, підготовлених в Україні, проектів законодавчих актів з української мови та аналогічних документів ЄС українською мовою. 5 березня 2004 р. Указом Президента України схвалено Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

За підтримки ЄС Уряд України досягнув прогресу щодо адаптації законодавства у сферах конкуренції, фінансових послуг, банківської системи, захисту прав інтелектуальної власності, а також у питанні, що стосується Земельного Кодексу. «Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС», яку сьогодні впроваджує Уряд України, буде базовою для інтенсивної адаптації законодавства. Концепцією передбачено, що запровадження Програми вимагатиме розроблення дієвих механізмів інституційного удосконалення структури євроінтеграційних органів України. Зокрема, з ухваленням концепції на якісно новому рівні має бути побудована організація науково-аналітичного, науково-освітнього, інформаційного та методологічного забезпечення процесу адаптації. На 10-му за­сіданні Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС підтримала ініціативу Міністерства юстиції України щодо утворення на базі Центру порівняльного права і центру перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції України Центру європейського та порівняльного права спеціальної державної установи, основною метою діяльності якої стане забезпечення реалізації функцій з планування, координації та контролю роботи, з адаптації законодавства України до законодав­ства Європейського Союзу, а також сприяння органам виконавчої влади у реалізації покладених на них завдань, пов'язаних із зазначеною адаптацією. 15 травня 2003 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про утворення Центру європейського та порівняльного права».

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - це тривалий процес поетапного прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 146 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав