Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заходи щодо усунення причин нещасних випадків.

Читайте также:
  1. II. Как устранить и предупредить главную причину всех болезней
  2. III. Главная причина преждевременной старости, выпадения и поседения волос: средство сохранения молодости и красоты
  3. III. Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и последствием
  4. Quot;Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів.
  5. А) причины страдания и путь избавления от него;
  6. А. Причины отмены крепостного права
  7. А. Причины церковной реформы. Филарет и патриарх Никон
  8. Автономизация бюджетных учрежденное причины реформирования. лекция
  9. Аграрная реформа Столыпина: причины, сущность и результаты
  10. Акт форми Н-1 і облік нещасних випадків

Визна­чення заходів щодо усунення причин нещасних випадків - завер­шальний етап складання актів за формою Н-1. Тільки при пра­вильному формулюванні обставин і причин заходи щодо запобі­гання травматизму будуть ефективними.

Таким чином, при розробці заходів щодо запобігання і роз­слідування нещасних випадків необхідно врахувати:

• в акті мають бути вказані конкретні заходи по усуненню причин нещасного випадку. Коли в акті не визначені заходи, то потрібно провести дорозслідування;

• заходи мають бути спрямовані насамперед на ліквідацію по­рушень правил і норм техніки безпеки;

• заходи мають бути сформульовані конкретно, технічно грамотно;

• зберігати послідовність у записах заходів, спочатку найбільш важливі (технічні), потім усі інші;

• обов'язково вказати виконавців і терміни виконання запла­нованих заходів.

 

Акт про спеціальне розслідування нещасного випадку.

Методика складання актів спеціального розслідування така ж, як і актів за формою Н-1. Подаються відомості про потерпілого (потерпілих); характеристика підприємства, дільниці та місця ро­боти; обставини, що призвели до нещасного випадку (аварії); причини нещасного випадку (аварії); заходи щодо усунення при­чин нещасного випадку (аварії); висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних ак­тів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягання їх до відповідальності. Крім цього, додається протокол та ескіз мі­сця події групового нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, аварії І чи II категорії. Пояснення до складання протоколу огляду та ескізу місця події наводиться в Положенні. Форми протоколу опитування, пояснювальної запи­ски осіб, які причетні до нещасного випадку (аварії) також пода­ються в Положенні. Акт спеціального розслідування наводиться нижче (дод. 2).

Спеціальне розслідування нещасних випадків здійснюється про­тягом не більше 10 днів. При цьому складається акт спеціально­го розслідування і оформляються інші зазначені нами матеріали.

Підприємство в п'ятиденний термін після закінчення розслі­дування нещасного випадку надсилає матеріали, вказані у Поло­женні, прокуратурі та відповідному органу державного нагляду за охороною праці, а в разі розслідування гострого отруєння (захворювання) - також санепідемстанції. Перший примірник ма­теріалів розслідування залишається на підприємстві.

 

Зразок

Додаток 1

до Положення про порядок розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________________________

(посада, підпис, ім'я, по батькові та прізвище

______________________________________________________________

роботодавця)
«__________________________ » 200 р.

(печатка)

АКТ


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав