Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕДМОВА

Читайте также:
  1. Передмова
  2. Передмова
  3. ПЕРЕДМОВА
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА

Державний вищий навчальний заклад

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Юридичний інститут

Семків В. В.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять

(для студентів денної форми навчання)

Івано-Франківськ, 2015

ПЕРЕДМОВА

«Конституційне процесуальне право» є однією з навчальних дисциплін конституційно-правового циклу, які читаються студентам юридичного інституту і є логічним продовженням та поглибленням навчального матеріалу засвоєного в курсах «Теорії держави і права», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн» та ін.

Вивчення даної навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в з’ясуванні процедури реалізації конституційно-правових норм, засвоєнні сутності та змісту основних засад здійснення державного будівництва в Україні та порядку утворення і організації діяльності органів місцевого самоврядування. Навчальна дисципліна «Конституційне процесуальне право України» передбачає поглиблене вивчення таких важливих конституційно-правових інститутів та явищ як: виборчий процес в Україні (обрання Глави держави, формування парламенту, обрання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів), інститути прямої демократії (зокрема, реалізацію громадянами України права на участь в референдумах, порядок створення та функціонування органів самоорганізації населення тощо), реалізацію основоположних прав та свобод людини і громадянина в Україні; організацію діяльності Верховної Ради України та її органів (в т.ч. - законодавчий процес, діяльність парламентських комітетів та комісій) тощо.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до програми курсу «Конституційного процесуального права України» та з врахуванням годин, відведених для практичних занять навчальним планом спеціальності «Правознавство» для денної форми навчання. Він містить плани практичних занять, перелік питань для самоконтролю, обов’язкову і додаткову спеціальну літературу, нормативний матеріал. До кожного практичного заняття дається, крім того, домашнє завдання, яке полягає у виконанні схем, а також задач (казусів).

На практичному занятті студент повинен закріпити, розширити та поглибити знання, одержані на лекціях та у процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами; брати активну участь у обговоренні проблемних ситуацій; навчитися самостійно аналізувати норми різних галузей права, які регулюють організацію і діяльність судових та правоохоронних органів нашої держави. Опрацювання студентами питань, винесених на практичні заняття, допоможе їм грунтовніше засвоїти галузеві юридичні дисципліни при вивченні конституційних процедур в Україні.

Студенти повинні навчитись правильно застосовувати закон в реальному житті. Цьому сприятиме аналіз та вирішення поданих у посібнику задач, розв’язувати які слід лише після глибокого засвоєння основних питань теми, поданих у плані. Розв’язування задач необхідно починати з усвідомлення викладених у них фактичних обставин справи, осмислення поставлених питань. Вирішення задач має бути розгорнутим, з посиланням на відповідні норми права.

Дотримання наведених методичних порад, настанов щодо підготовки до практичних занять та до їх проведення допоможе більш глибоко засвоїти матеріал та використовувати його на практиці.

Для підготовки до семінарських занять студентам рекомендовано наступну нормативну та спеціальну літературу, яка може бути використана при підготовці до вивчення всіх тем, які охоплює навчальна програма курсу «Судові та правоохоронні органи України»:

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

3. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991р.

4. Закон «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р. (із змінами і доповненнями).

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. (із змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 28 квітня 2001р. (зі змінами).

7. Закон України «Про вибори Президента України» від 05 березня 1999 р. // Урядовий кур’єр. - 6 квітня 2004р. (зі змінами).

8. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 10 липня 2004 р.

9. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. // Голос України. - 2011.12.10. № 234.

10. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. 08. 07. N 145 (зі змінами).

11. Закон України «Про статус народного депутата України» від 22 березня 2001р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - № 42. - Ст. 212. (зі змінами).

12. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. //Голос України. – 17.02.2010 N 28 (зі змінами).

13. Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята 21 жовтня 1998р. // Урядовий кур’єр. – 14 січня 1999р.

14. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170 (зі змінами).

15. Європейська хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000.- № 3.- С. 43-50.

16. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України «Про основи організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» від 8 червня 2005 р. // Голос України. – 10 червня 2005 р.

17. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. І допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

18. Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів України» / За ред. М.І.Ставнійчук, М.І.Мельника. –К.: Атака, 2002. – 386с.

19. Комментарий законодательства государств-участников СНГ о гражданстве. – М.: Юридическая литература: 1996.- 268 с.

20. Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори Президента України» / За ред. Ю.Б.Ключковського. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 408 с.

21. Бисага Ю. М. Конституційно-процесуальне право України [Текст]: підручник / Ю.М. Бисага, В.В. Гомонай, В.І. Чечерський. – Вид. 6-е, допов. та вдосконалене. – Ужгород: Ліра, 2011. – 360с.

22. Конституція незалежної України: Навчальний посібник, Кол.авт.; За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемшученка, В.О.Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 428 с.

23. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право. /Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Атіка, 2000.- 304 с.

24. Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України. – К.: Форум, 2005

25. Референдне право України: навчальний посібник для студентів вузів / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - К.: Ліра-К, 2006. - 366 с.

26. Рябов С. Політичні вибори (навчальний посібник).К: Тандем, 1998р.

27. Перепелюк В. Конституційні процедури. Держане процесуальне право. Навчальний посібник. Чернівці. 2004 р. 350 с.

28. Проблеми сучасної конституціоналістики. Артикул: М.П. Орзіх. Юрінком-Інтер. Х. – 2012.

29. Совгиря О.В. Конституційно- процесуальне право України: навч. посіб. / О.В.Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.

30. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні. Навчальний посібник. - К.: Школа, 2003.- 256 с.

31. О. В. Скрипнюк. Курс сучасного конституційного права України. Академічне видання. Глава ІІ. Розділ І.(Конституційно-процесуальне право). Х. – 2009.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 31 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав