Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 7. Акти Конституційного Суду України

Читайте также:
  1. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. А. Гетьман Правобережної України Павло Тетеря
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОРГАНІВ
  5. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
  6. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  7. Боротьба за відродження державності України(1917-1920рр
  8. Бюлетень ВАК України, № 5, 2009
  9. В статті 55 Господарського кодексу України визначено поняття суб’єкта господарювання та їх класифікація
  10. Варіант 1. Н. вдалося переправити через кордон України дану літературу та розклеїти їх на дошках оголошень.

(2 год)

Залежно від питань, що вирішуються на пленарному засіданні Конституційного Суду України, акти Конституційного Суду України поділяються на процесуальні (щодо розгляду справ і вирішення конституційних спорів по суті) та непроцесуальні (які не стосуються розгляду справ). Процесуальними актами Конституційного Суду України є ухвали (в тому числі протокольні), рішення, висновки. Ухвали приймаються Конституційним Судом України під час розгляду справ. У разі припинення конституційного провадження у справі (з 51 Регламенту) Конституційний Суд України приймає ухвалу, що є актом, яким завершується розгляд справи.

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України приймає рішення. Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

 

Питання для обговорення:

1. Поняття і види актів Конституційного Суду України.

2. Рішення та висновки КСУ: їх правова природа.

3. Порядок прийняття та процесуальні вимоги до змісту рішень, ухвал і висновків Конституційного Суду України.

4. Процедура підписання та оприлюднення рішень та висновків Конституційного Суду України.

 

Термінологічне завдання:

Ухвала КСУ, рішення КСУ, висновок КСУ, окрема думка судді КСУ, судовий прецедент правові позиції КСУ.

Контрольні запитання:

1. Якими ознаками володіють рішення та висновки КСУ?

2. Охарактеризуйте момент вступу в силу рішень КСУ.

3. В чому полягає відмінність окремої думки судді КСУ від окремої думки судді загальної юрисдикції?

4. Чи можливим є перегляд Конституційним Судом України своїх рішень?

5. Як впливають на правотворчу та правозастосовну діяльність акти КСУ?

Методичне завдання:

1. У формі порівняльної таблиці окресліть відмінності між рішенням та висновком КСУ.

2. Складіть перелік можливих ухвал КСУ.

 

Реферати:

1. Рішення та висновки КСУ: їх правова природа.

2. Судовий прецедент в Україні: міф чи реальність.

 

Практичне завдання:

Письмово охарактеризуйте одне з Рішень Конституційного Суду України за 2014 рік (на ваш вибір).

Література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

3. Закон України. Про Конституційний Суд України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст.272

4. Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 // Вісник КСУ. – 1997. - № 7.

5. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

6. Слідченко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / Одеська національна юридична академія.- Одеса: Фенікс, 2003.- 234 с.

7. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні. Навчальний посібник. К.: Школа, 2003.- 256 с.

8. Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003 роки).- К.: Атіка, 2003. - 336 с.

9. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції.- К.: Український центр правничих студій, 2001.- 302с.

10. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). – М.:Наука, 1994.- 127 с.

11. Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. - К.: Український центр правничих студій, 1999. - 376с.

12. Конституційне право України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / За ред. В.Ф.Погорілка. - 4-е вид. - К.: Наукова думка. - 2003.- 732 с.

13. Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.- 544 с.

14. Конституционное право. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор и руководитель авторского колектива - докор юридических наук, професор С.А.Авакьян. - М.: Издательство Норма, 2000.- 688с.

15. Лунь З. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми // Право України.- 2002.- № 7.- С. 13-17.

16. Перепелюк В. Конституційні процедури. Державно-процесуальне право: Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2004. – с. 8 -61;

17. Слідченко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / Одеська національна юридична академія.- Одеса: Фенікс, 2003.- 234 с.

18. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Право України, 2000.- №12-С.3-8.

19. Стецюк П. Правова охорона конституції України: до питання становлення конституційно-правової моделі // Administracja Publiczna u progu XXI wieku.- Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Administracji i Zarzadzania – Przemysl. – 2000. – S.525-537.

20. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні. Навчальний посібник. К.: Школа, 2003.- 256 с.

21. Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003 роки).- К.: Атіка, 2003. - 336 с.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав