Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні терміни і дефініції логістики.

Читайте также:
  1. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  2. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  3. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування
  4. Визначте основні напрями державотворчої діяльності директорії УНР, на скільки вона була ефективна?
  5. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
  6. Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
  7. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.
  8. Деякі основні біографічні відомості про Павла Скоропадського.
  9. Дисципліна «Історія України», як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
  10. Загальні положення та основні терміни

Усяка теорія має свою першооснову, кожна наука народжується на конкретній основі. Логістика не виключення. Цілком правильним варто вважати логіку і математику її законною основою.

Ефективність діяльності логістичного персоналу залежить на­самперед від рівня його кваліфікації, досвіду, знань, ступеня забез­печеності засобами, необхідними для рішення логістичних задач, а також логістичного менеджменту в організації. Однак однією з умов Успішного виконання означених функцій логістичного персоналу є володіння ним «мовою» того бізнесу, яким займається дана органі­зація. Основу будь-якої «мови бізнесу» складає конкретний понятій­ний апарат, тобто визначений перелік понять і термінів, якими повинний володіти кожен учасник організації. У даному випадку такими в логістиці вважаються наступні.

Логістика — визначення даного терміна приведено вище.

Логістика в залежності від охоплення і рівня виконуваних задач підрозділяється на макро-, мезо- і мікрологістику.

Макрологістика — область логістики, що вирішує загальні (глобальні) питання, що зв'язані з доставкою матеріалопотоку (си­ровини, продукції та ін.) на міждержавному, державному і міжрегіональному рівнях.

Мезологістика — область логістики, що здійснює інтеграцію (тобто об'єднання) в одну систему декількох фірм або підприємств однієї галузі для досягнення логістичної мети.

Мікрологістика — область логістики, що вирішує локальні пи­тання переміщення матеріального потоку (сировини, матеріалів, на­півфабрикатів, готової продукції та ін.) у рамках підприємства, фір­ми або окремого їхнього підрозділу.

Матеріальний потік — продукція, яка розглянута в процесі до­датка до неї різних логістичних операцій і віднесена до конкретного інтервалу часу.

Фінансовий потік — це спрямований рух грошових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною систе­мою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефек­тивного руху визначеного товарного потоку.

Інформаційний потік — це потік повідомлень у мовній, документній та іншій формах, генеруємий вихідним матеріальним пото­ком, що використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

Логістична система — це адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і складається з декількох підсистем, і має розвиті зв'язки з зовнішнім середо­вищем.

Логістична операція — це сукупність дій, спрямованих на перемі­щення, транспортування, переробку матеріального потоку. У принципі логістичні операції — це будь-які операції, чинені з речовинними пред­метами і продуктами праці в сферах виробництва і обертання, за винят­ком технологічних операцій по виробництву матеріальних благ.

Логіст — це виконавець, керуючий матеріальним потоком на рівні виконання окремих логістичних операцій або їх конкретного комплексу, що забезпечують ефективне і раціональне переміщення даного матеріаль­ного потоку в конкретному тимчасовому інтервалі від вихідної позиції до кінцевого місця споживання або до проміжного місця дислокації.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав