Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державна національна програма «Освіта» про за­вдання виховання учнівської і студентської молоді.

Читайте также:
  1. Видатні педагоги і народна педагогіка про трудове виховання
  2. Виховання в Афінах
  3. Виховання відповідальності як мета виховної діяльності
  4. Виховання дисциплінованості
  5. Виховання естетичної культури особистості
  6. Виховання у Спарті
  7. Відомо,що потреби у самовихованні не існує, а є потреба у рухові до обраної життєвої мети. Доведіть,що самовиховання – це спосіб виконати себе
  8. Вплив соціалізації, навчання і виховання на розвиток і формування особистості
  9. Встановіть співвідношення виховання,самовиховання,перевиховання
  10. де Nміс – програма випуску деталей за місяць, шт.

МЕТА, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ

Мета вихованнясукупність властивостей особистості, які прагне сформувати суспільство.

Ідеалуявлення про зразок людської поведінки і стосунків між людьми, що виходять із розуміння мети життя.

Формування ідеалу в людини залежить від виховання, умов життя і діяльності, особливостей її особистого досвіду.

Ідеали відрізняються за змістом, структурою та діє­вістю.

Зміст ідеалу охоплює риси реальних осіб, літератур­них героїв тощо, які людина вважає ідеальними.

Структура ідеалу свідчить про міру його узагальне­ності, тобто чи є ідеалом конкретна людина, чи сукупність рис кількох осіб, узагальнених у єдиному зразку.

Дієвість ідеалу означає ступінь його впливу на поведі­нку і свідомість особистості.

 

Державна національна програма «Освіта» про за­вдання виховання учнівської і студентської молоді.

—формування національної свідомості, любові до рід­ної землі, свого народу, бажання працювати задля держа­ви, готовності її захищати;

—забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

—формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

—прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших на­цій, які живуть на території України;

—виховання духовної культури особистості, створен­ня умов для формування її світоглядної позиції;

—утвердження принципів загальнолюдської моралі: правдивості, справедливості, патріотизму, доброти, праце­любності та інших доброчинностей;

—формування творчої, працелюбної особистості, вихо­вання цивілізованого господаря;

—забезпечення повноцінного фізичного розвитку ді­тей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я;

—виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

—сприяння глибокому усвідомленню взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

—формування екологічної культури людини, її гар­монійних відносин із природою;

—розвиток індивідуальних здібностей і талантів мо­лоді, забезпечення умов їх самореалізації;

—формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах рин­кових відносин.

Чітке визначення мети і завдань національного вихо­вання дає змогу побудувати програму виховання учнів та студентів.

Програма вихованнякороткий виклад основних положень і ці­лей діяльності навчально-виховного закладу щодо виховання учнів упродовж усього періоду їх навчання.

Розумове вихованняцілеспрямована діяльність педагогів із розвитку інтелектуальних здібностей і мислення людини, прищеп­лення культури розумової праці.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 30 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> | 2 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав