—тудопеди€  
√лавна€ страница |  онтакты | —лучайна€ страница

јвтомобилијстрономи€Ѕиологи€√еографи€ƒом и садƒругие €зыкиƒругое»нформатика
»стори€ ультураЋитератураЋогикаћатематикаћедицинаћеталлурги€ћеханика
ќбразованиеќхрана трудаѕедагогикаѕолитикаѕравоѕсихологи€–елиги€–иторика
—оциологи€—порт—троительство“ехнолог舓уризм‘изика‘илософ舑инансы
’им舄ерчениеЁкологи€ЁкономикаЁлектроника

ефлексивне та нерефлексивне слухання.

Варіант 13

1. Психологічний аналіз клієнтів туристичних підприємств.

2. Асинхронні та синхронні конференції.

3. Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності.

Варіант 14

1. Комунікаційна взаємодія за допомогою соціальних мереж.

2. Теорія і практика аргументації, доказу та переконання.

3. Особливості спілкування з іноземцями.

Варіант 15

1. Комунікативна компетентність менеджера туристичної організації.

2. Діагностика нещирої поведінки партнера по спілкуванню.

3. Діловий одяг чоловіків та жінок.

Варіант 16

1. Поняття, проблеми і особливості міжкультурного спілкування.

2. Види професійного дискурсу працівників туристичних організацій.

3. Мистецтво правильно мислити і говорити.

Варіант 17

1. Використання методик нейролінгвістичного програмування (НЛП) в комунікавній практиці менеджера.

2. Аналіз невербальної поведінки.

3. Характеристика основних комунікаційних навичок у діловій комунікації.

Варіант 18

1. Ораторське мистецтво та риторичний менеджмент.

2. Принципи комунікативної поведінки менеджера сфери туризму.

3.Просторова і психологічна дистанція між партнерами, необхідність організації простору в діловій комунікації.

Варіант 19

1. Міжкультурна компетентність менеджера туристичної організації, її складові.

2. Психологічна оцінка поведінки споживачів туристичних послуг та ділових партнерів в процесі спілкування.

3. Основні стилі ділової комунікації.

Варіант 20

1. Етикет телефонних розмов в туристичній фірмі.

2. Особливості національних стилів ділового спілкування в країнах Азії.

3. Структура і функції конфліктів у діловій комунікації.

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

1. Робота може бути надрукована або написана від руки.

2. Для друкованої роботи: шрифт Times New Roman, 14 pt, 1,5 інтервал, текст вирівняний по ширині, орієнтовний обсяг – не менше 10, але не більше 20 сторінок.

3. Для роботи, написаної від руки: розбірливий почерк, охайність, орієнтовний обсяг – 12-25 сторінок.

4. Робота має складатися із титульного аркуша, змісту, основної частини, списку використаних джерел.

5. В тексті обов’язково повинні бути посилання на відповідні використані джерела.

6. Робота здаєтья БЕЗ ФАЙЛА!

Зовнішній вигляд та якість оформлення індивідуального завдання є одним із показників професіоналізму майбутнього фахівця, тому приймається до уваги при його оцінюванні.

Робота, що не відповідає встановленим вимогам, для перевірки не приймається і не зараховується.

 

Перелік питань для підсумкового модульного контролю

1. Основні категорії і поняття комунікології.

2. Передумови та фактори комунікативного процесу.

3. Моделі комунікативного процесу.

4. Природа, типи та рівні спілкування.

5. Фактори ефективного ділового та професійного спілкування.

6. Комунікаційні бар’єри та їх види.

7. Етичні принципи спілкування.

8. Комунікативна компетентність менеджера туристичної організації.

9. Зміст та основні поняття психодіагностики.

10. Методи психодіагностики.

11. Оцінка психологічних особливостей конституції людини.

12. Психологічний аналіз клієнтів туристичних підприємств.

13. Природа та зміст вербального спілкування.

14. Поняття промови та дискурсу працівників туристичних організацій.

15. Використання жанрів усного мовлення менеджером туристичного підприємства.

16. Ораторське мистецтво та риторичний менеджмент.

17. Публічний виступ.

18. Методика і практика проведення презентації в процесі туристичного обслуговування.

19. Ділові переговори і наради: сутність та методика проведення.

20. Техніки мовлення.

21. Правила ефективного слухання.

22. Проблеми у професійному спілкуванні менеджерів сфери туризму.

23. Сутність та особливості невербального спілкування.

24. Символіка кольору.

25. Методика і практика невербального спілкування менеджера туристичного підприємства.

26. Формування ділового іміджу працівника підприємства туристичного бізнесу як інструмента комунікативного впливу.

27. Поняття, проблеми і особливості міжкультурного спілкування.

28. Типологія культур.

29. Міжкультурна компетентність менеджера туристичної організації, її складові.

30. Мова жестів в різних культурах та країнах.

31. Природа психологічного маніпулювання в контексті комунікативної взаємодії менеджера туризму.

32. Методи та прийоми маніпулювання.

33. Методи нейтралізації, протидії та захисту від маніпулювання.

34. Використання методик нейролінгвістичного програмування (НЛП) в комунікавній практиці менеджера.

35. Комунікації з використанням Internet-технологій.

36. Організація Internet-конференцій.

37. Комунікаційна взаємодія за допомогою соціальних мереж.

38. Поняття і роль ділового та професійного етикету в туризмі.

39. Принципи професійного та ділового етикету в туризмі.

40. Етикет телефонних розмов в туристичній фірмі.

Рекомендована література

Основна:

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Издательство: Инфра-М, 2008. – 207 с.

2. Дик Улла. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки: Издательство: Гуманитарный центр, 2007. – 188 с.

3. Ділові контакти з іноземними партнерами: Навч.-практ. посібник для бізнесмена. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 284с.

4. Интернет для бизнеса. Бизнес-энциклопедия http://www.handbooks.ru/handbook/10/demo

5. Интернет-технологии в экономике знаний Серия: Учебники для программы MBA Издатель: Инфра-М, 2010 – 448 с. http://st-books.ru/item/14291

6. Каймакова М.В. Коммуникации в организации: текст лекций. – Ульяновск, УлГТУ, 2008. – 73 с.

7. Лич Эдмунд. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов: Издательство: Восточная литература, 2001. – 144 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Manzhura/0000774.pdf

8. Мёрдок-Стерн Серена. Общение на английском: телефон, факс, e-mail, деловая переписка: Издательство: Астрель, 2005. – 142 с.

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi7/0007748.pdf

9. Мерманн Элизабет. Коммуникация и коммуникабельность: Издательство: Xарьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 296 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008977.djvu

10. Моисеева И.П. Коммуникационный менеджмент: учебное пособие. – Томск, Изд-во ТПУ, 2007. – 104.

11. Рева В.Е. Деловое общение: Электронная версия, Пенза. Изд. ПГУ, 2004. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi/0003285.pdf

12. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент: Учебно-методическое пособие. Электронная версия, Пенза. Изд. ПГУ, 2003. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi/0003286.pdf

13. Современные коммуникационные технологии в организации http://itsjournalist. ru/Articles/sovremennye_kommunikacionnye_tehnologii_v_organizacii.html

14. Шавкун І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. - Вип. – 38 Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – С. 67-75. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0009006.pdf

15. Шавкун І.Г. Основи ділової комунікації: Практикум з навчального курсу «Основи ділової комунікації» для студентів напряму підготовки “Менеджмент”, – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 100 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2010/10/osn_dil_kommun.pdf

Додаткова:

1. Адаир Д. Эффективная коммуникация. — М.: ЭКСМО, 2003. – 195 с.

2.Бебик В.M Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз:Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с. http://studentbooks.com.ua/content/view/1035/42/1/0/

3. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери: Листи, протоколи, заяви, договори угоди. – Х.: Фолио, 2005. – 491 с.

4. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. – К., 2002.

5. Голубев Р. Н Информационно-коммуникационные технологии в контексте современного развития http://www.jurnal.org/articles/2007/filos6.html

6. Григорьева В.С., Кажанова З.Н., Ильина И.Е., Ершова Н.Б. Письменная деловая коммуникация в сфере экономического бизнеса: Учебное пособие. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 128 с.

7. Давидовская М.И., Лапо А.И., Пупцев А.Е. Современные информационные технологии: учебное пособие для гуманитарных факультетов / М.И. Давидовская, А.И. Лапо, А.Е. Пупцев. – Вильнюс. ЕГУ, 2008. – 425 с.

8.Доронина М.С. Культура общения деловых партнеров. – Х.: ИД, 2003 – 192 с.

9.Егоршин, A. П. Этика деловых отношений : допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия по специальностям «Управление персоналом» и «Менеджмент организации» / A.П. Егоршин, B.П. Распопов, Н. В. Шашкова. – Н. Новгород : НИМБ, 2005. – 408 с. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008451.mht. – ISBN 5-901335-21-Х.

10. Кириченко А.А, Максимова Т.Ю, Бовт В.В Интернет-технологии для бизнеса: Издательство: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и прав, 2001 http://www.kodges.ru/48623-internet-texnologii-dlya-biznesa.html

11. Кирсанова М.В. и др. Деловая переписка: Издательство: Инфра-М, 2008. – 114 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008986.pdf

12. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К., 1992.

13. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение. Учебное пособие для бакалавров. – Воронеж, Изд-во ВГУ, 2004. – 60 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008987.pdf

14. Коробкова, С. Н. Этика делового общения : текст лекций / С.Н. Коробкова. – СПб.: СПбГУАП, 2001. – 32 с. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008452.pdf.

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008451.mht. – ISBN 5-901335-21-Х.

15. Кошелева С.В. Основы делового общения : учебное пособие / С.В. Кошелева. – Орел : 2005. – 70 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008978.pdf

16. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. — 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2002.- 320 с.:ил. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi/0003297.pdf

17. Лапина Т.А. Корпоративная культура: Учебно-методическое пособие. – Омск, Изд-во ОмГУ, 2005. – 96 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008988.pdf

18. Литвинцева А.В. Новые информационно-коммуникационные технологии – формообразующий фактор культуры http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Niz/2005_5/litvinceva.htm

19. Морозов А. В. Деловая психология: Издательство: Союз, 2000. – 576 с. http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/11/edu_29sept2006_691.rar

20. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій [Текст]: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г. В. Осовська. - К.: Кондор, 2003. - 218 с.

21. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: [Навч. посібник для студентів екон. спец.] / Київ. ін-т банкірів банку «Україна». – К.: [ПФ «Віста»], 1995. – 177 с.

22. Самойленко В. В. Роль інформаційних та комунікаційних технологій в маркетингових каналах http://peredovik.org/rol_informatsiiynih_ta_komunikatsiiynih_tehnologiiy_v_marketingovih_kanalah.html

23. Смирнов Г.Н. Этика бизнеса, деловых и общественных отношений / Г.Н. Смирнов. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 136 с. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008453.pdf. – ISBN 5-204-00278-2.

24. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К., 2004.

25. Шавкун І.Г. Міжкультурна комунікація як складова сучасної менеджмент-освіти // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. - Вип. 23 – Запоріжжя, «Прем’єр», 2009. – С. 115-118.

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/Kultv/2009_23/shavkun.pdf

26. Шавкун І.Г. Сутність та атрибути комунікації в умовах глобалізації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 35. - C. 260 - 268. http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0009005.pdf

27. Шавкун І.Г. Філософія менеджменту. Монографія. - Запоріжжя: «ТандемАртСтудия», 2007. – 261 с.

28. Этика делового общения : учебное пособие / сост. М.С. Узерина. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 72 с. – http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008454.pdf. – ISBN 5-89146-647-3

 


ƒата добавлени€: 2015-09-10; просмотров: 21 | Ќарушение авторских прав

™гипет ≥ ¬ав≥лон≥€ |  итай ≥ ≤нд≥€ | √рец≥€ ≥ –им | ”правл≥нська думка епохи феодал≥зму | ѕробудженн€ управл≥нськоњ думки. –анн≥ ученн€ менеджменту. | –оберт ќуен - менеджер ≥ батько сучасного менеджменту по управл≥нню персоналом. |


lektsii.net - Ћекции.Ќет - 2014-2020 год. (0.042 сек.) ¬се материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомлени€ читател€ми и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав