Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Читайте также:
  1. A. Активація натрієвих каналів мембрани
  2. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  3. А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи
  4. Актуальність дослідження
  5. Актуальність дослідження
  6. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  7. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  8. Аналіз витрат на виробництво продукції
  9. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
  10. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу

Порядок
• Судья выбирает ворота, в которые будут пробиваться удары;

• Судья проводит жеребьевку, в ходе которой определяется команда, выполняющая удар первой;

• Судья регистрирует производимые удары;

• При условии соблюдения оговариваемых ниже условий, обе команды выполняют по три удара;

• Удары выполняются командами поочередно;

• Если до выполнения обеими командами по три удара одна из них забьет больше голов, чем могла бы забить другая даже после завершения трех ударов, выполнение ударов прекращается;

• Если после выполнения командами трех ударов обе забили одинаковое количество голов или не забили ни одного, выполнение ударов продолжается, в том же порядке, пока одна из команд не забьет на один гол больше, чем другая, при одинаковом количестве выполненных ударов;


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Техническая зона определяется организаторами соревнований.


ПРОЧЕЕ

Идентификация нарушений неуказанных в регламенте и вышеуказанных правилах соревнований, производится арбитром встречи на свое усмотрение.

 

 

ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТЕЗ В МІЖНАРОДНЕ ВИДАННЯ

Шрифт – Times New Roman 14 , интервал – 1,5 , абзац – 10 мм, поля со всех сторон – 20 мм. Название набирается шрифтом Ариель №16 жирным.

Объем – 3 стр. текста

 

Работаем в таком порядке:

* вы пишете тезисы по материалам курсовой работы ( или любом другом материале) на 3 стр. ( я высылаю образец);

* присылаете мне для редактирования и доработки на электронную почту;

* я отправляю тезисы в редакцию;

* после подтверждения из редакции о том, что тезисы приняты, я отправляю вам квитанцию на оплату. При заполнении квитанции обязательно указываются фамилии авторов и название тезисов. Публикация платная – 20 грн. страничка. За 3 страницы + пересылка сборника оплата будет составлять 80грн. (так было в 2014 г., в 2015г. тарифы могут и поднять).

* после оплаты вы присылаете мне по электронной почте отсканированную квитанцию в формате *.jpg(другие форматы не принимаются редакцией);

* я отправляю копию квитанции в редакцию, после чего в течение 2-3 месяцев мы получим сборник тезисов.

 

 

ДАЛІ ДИВ. ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ТЕЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКЛАД НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ В МІЖНАРОДНЕ ВИДАННЯ

Экономические науки/6.Маркетинг и менеджмент

Слівінська В. В., студ. 4-го курсу напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг",

К.е.н., доц. Бєлова Т.Г.

Національний університет харчових технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 

Канали розподілу (збуту) − це сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача.

Маркетингові рішення щодо каналів роз­поділу − одні з найважливіших рішень, що визнача­ють, яким чином кінцеві споживачі отримують доступ до товарів чи послуг підприємства, чи є система розподілу продукції цієї організації ефективною з погляду витрат на неї. За допомогою добре сформованого каналу розподілу підприємство може домогтися конкурентних переваг за рахунок гнучкості, близькості до споживача, швидкого реагування на потреби споживачів, мак­симального ступеня охоплення споживачів і мінімальних витрат.

На основі спостережень науковців зроблено висновок, що раціональність та ефективність каналів розподілу забезпечить: надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смак і переваги покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми; створення максимально зручної системи розподілу збутової мережі; необхідний вплив на споживача, попит, ринок. До основних чинників, які ускладнюють збут, належать: слабке управління каналами збуту; неповне виконання зобов'язань в межах каналу; рішення приймаються по кожній угоді окремо внаслідок постійних пе­реговорів; часте порушення контрактних зобов'язань тощо.

Тому аналіз каналів розподілу підприємства є досить важливою складовою його функціонування на даному етапі розвитку економіки, оскільки дає змогу доцільно використовувати ресурси та отримувати прибутки.

Вибір каналу розподілу і його учасників − це стратегічне рішення. Приймаючи це рішення, виробник практично зумовлює свій успіх або поразку у просуванні товару на ринок. Таким чином, за допомогою оцінки й відбору потенційних партнерів можна знизити ризик збутової діяльності і підвищити ефективність управління каналами.

Дослідимо канали розподілу продукції на прикладі ТОВ “Бетон Комплекс”, яке є великим підприємством з широким асортиментом. Воно виготовляє збірні елементи конструкцій для житлового чи цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю; блоки та цеглу з цементу, штучного каменю чи бетону будівельні; розчини будівельні; товарний бетон; товарну арматуру; плитки, плити, черепицю та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю.

Компанія ТОВ « Бетон Комплекс» має трьох найбільших посередників, які займаються реалізацією продукції: ТОВ «Епіцентр-К», ПАТ «Київметробуд» та холдингова компанія «Київміськбуд». В 2012 р. з їх допомогою було реалізовано продукції на суму більше ніж 70 млн. грн. При цьому частка ТОВ «Епіцентр К» склала приблизно 32%, ПАТ «Київметробуд» − 27% і ХК «Київміськбуд» − 41%.

Підприємство при реалізації продукції може скористатися каналами розподілу різних рівнів. Результати проведеного дослідження показали, що ТОВ « Бетон Комплекс» використовую лише два типи каналів розподілу – це канали нульового рівня, через які продукція потрапляє безпосередньо споживачам (КП «Житлоінвестбуд-УКБ»; К.А.Н. «Девелопмент»; КП «Спецжитлофонд»; ГК «Альтіс-Холдинг»; ТОВ «Солстрой»; ЗАТ «Аеробуд»; ТОВ «Житлобуд»; ЗАТ «Фірма Фундамент»; ЗАТ «Нова Лінія) та канали першого рівня, коли між виробником і споживачами присутній посередник (ТОВ «Епіцентр-К», ПАТ «Киїівметробуд» та холдингова компанія «Київміськбуд»).

За каналами нульового рівня ТОВ «Бетон Комплекс» реалізує весь спектр продукції власного виробництва, а за каналами першого рівня – за виключенням товарної групи «Будівельні розчини».

Необхідно зауважити, що підприємство ТОВ «Бетон Комплекс» висуває до посередників високі вимоги. Це мають бути фінансово здорові підприємства, що мають власну розгалужену збутову мережу по всій Україні. Також посередники мають бути готовими виконувати певні обсяги реалізації та вкладати частину коштів у створення запасів. Обов’язковим також є наявність власної логістичної системи.

Важливим для підприємства є завдання по раціональній організації руху товарів від виробника до споживача продукції. Адже, товарорух – це діяльність підприємства по плануванню, практичній реалізації і контролю над фізичним переміщенням готових виробів від місця їхнього виготовлення до місця експлуатації з метою задоволення потреб, запитів і побажань споживачів і забезпечення госпрозрахункових принципів роботи виробників.

Також важливим є дослідження структури витрат на товарорух. Для цього їх доцільно групувати відповідно до основних функцій цього процесу: управління збутовою діяльністю; відвантаження готової продукції на склад (внутрішньозаводське пересування); утворення товарних запасів і підготовка продукції до постачання відповідним споживачам; доставка готової продукції на станцію відправлення і її відвантаження; фірмове обслуговування виробів у споживача після продаж.

Дослідження показали, що майже 50% складають витрати на зберігання продукції в очікуванні поставок.

Таким чином, підприємству є над чим працювати, щоб покращити функціонування існуючих каналів розподілу.

Экономические науки/6.Маркетинг и менеджмент

Удод К.В., студ. 4-го курсу напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг",


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав