Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормування оборотних коштів

Читайте также:
  1. Pucунок 1.1 - Kлacuфiкaцiя грошових коштів
  2. Визначення потреби в оборотних коштах підприємства
  3. Державний кредит як метод мобілізації коштів державного бюджету.
  4. Джерела формування оборотних активів
  5. Документування господарських операцій з руху грошових коштів укасі.
  6. Економічна суть, завдання та значення обліку грошових коштів.
  7. Завдання 3. Складіть програму проведення аудиту грошових коштів
  8. Завдання по темі 2. Облік грошових коштів
  9. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20__ р.
  10. Зміст і завдання нормування праці

 

Визначення потреби в оборотних коштах, яка необхідна для забезпечення безперервного й нормального функціонування виробництва, здійснюється в процесі нормування. Метою нормування є визначення раціонального розміру оборотних коштів, що відволікаються на певний строк у сферу виробництва та сферу обігу.

 

 

 


визначення раціонального розміру

оборотних коштів, що відволікаються

на певний строк у сферу виробництва

та сферу обігу.

 

Нині найбільш поширені три методи нормування оборотних коштів:

1. Метод прямого розрахунку.

2. Аналітичний.

3. Коефіцієнтний.

       
   
 
 

 

 


Основним методом нормуванням оборотних коштів є метод прямого розрахунку, який ґрунтується на розрахунках нормативів по кожному нормованому елементу оборотних засобів: виробничих запасах, незавершеному виробництву, витратах майбутніх періодів та залишках готової продукції на складах. Цей метод є найпоширенішим, тому що він дає змогу точніше нормувати використання оборотних засобів підприємства, враховуючи специфіку виробництва та умови його розвитку. Крім цього, він дає можливість проаналізувати, наскільки оптимальними є встановлені нор­ми, виявити їх недоліки, якщо такі є.

Аналітичний метод застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства порівняно з попереднім. У цьому випадку норматив оборотних коштів визначається виходячи зі співвідношення між темпами росту обсягу виробництва та розміром нормованих оборотних коштів у попередньому періоді.

При коефіцієнтному методі норматив визначається на базі нормативу попереднього періоду шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, розрахунків.

Особливості елементів оборотних коштів визначають специфіку їх нормування. Розглянемо основні методи нормування найважливіших елементів оборотних коштів: виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції.


1. Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах пр.з.) визначається шляхом множення денної потреби у визначеному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму запасів у днях (Здн):

.

потреба визначається за формулою

,

де Мо - загальна потреба в даному виді ресурсів, нат. од.

,

де qi - маса (площа) заготівлі однієї деталі (виробу) i-го виду, нат. од.

Маса (площа) заготівлі визначається виходячи з коефіцієнта використання матеріалу (Км) та чистої ваги деталі (виробу) (Мi):

.

 

       
 
 
   
 
   


Поточний запас – основний вид запасу, необхідний для безперебійної роботи підприємства між двома суміжними поставками, визначається в натуральних одиницях (Зпот):

,

де Тпост - період постачання даного матеріального ресурсу в днях.

Мінімальний запас (Зmin) дорівнює страховому запасу (Зстрах). Страховий запас створюється на випадок непередбачених відхилень у постачанні та забезпечує безупинну роботу підприємства. Визначається як добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання (Тср.пост.):

 

.

Максимальний запасmax) можна визначити як суму мінімального (страхового) запасу та поточного запасів:

.

Середній запас визначеного виду матеріального ресурсу (Зсер) визначають:

.

Транспортний запас створюється за випадку перевищення термінів вантажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, вилучених від постачальників на значні відстані.

Технологічний запас створюється за випадків, коли даний вид сировини має потребу в попередній обробці (наприклад, на підсушування сировини, підігрівши і т. ін.).

Підготовчий запас зв'язаний з необхідністю приймання, розвантаження, сортування та складування виробничих запасів. Норми часу встановлюються за допомогою хронометражу.

 

 


Знаючи нормативну величину виробничих запасів у натуральних вимірниках можна перейти до його представлення у вартісному вираженні й обчислити загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах.

 

 

Приклад. Постачання сировини на підприємство відбувається згідно з даними таблиці. Визначити норму поточного запасу за наявності чотирьох постачальників.

Постачальник Обсяг однієї поставки,т Інтервал між поставками, днів
     
     
     
     
Разом   -

 

1. Середньозважений інтервал поставок

(180 • 30 + 300 • 20 + 60 • 10 + 120 • 30): (180 + 300 + 60 + 120) = 24 дні.

2. Норма поточного запасу N пот = 24: 2 = 12 днів.

Приклад. Поточний запас становить 10 днів. На підготовку сировини до використання у виробничому процесі потрібно 12 днів. Визначити норму підготовчого запасу.

 

Різниця між поточним запасом і часом на підготовку сировини до використання у виробництві 12 - 10 = 2 дні.

Отже, норма підготовчого запасу (Nпідг) становить 2 дні.

 

Приклад. За даними таблиці визначити потребу підприємства у чорному металі та його мінімальний, максимальний і середній запаси, якщо період поставки 30 днів, а період зриву поставки – 5 днів.

Деталь Чиста маса, кг Коефіцієнт використання металу Річний випуск, тис. шт.
    0,70  
    0,60  
    0,80  
    0,75  

 

Річна потреба у чорному металі:

Добова потреба: Д = 29151,8/360 = 80,98 т.

Мінімальний запас: Zmin = 80,98 ∙ 5 = 404,9 т.

Поточний запас: Zпот = 80,98 ∙ 30/2 = 1214,7 т.

Максимальний запас: Zmах = 404,9 + 1214,7 = 1619,6 т.

Середній запас: Zсер = 404,9 + 1214,7/2 = 1012,25 т.

 

 

2. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві нзв) визначається за формулою:

,

де Ср - собівартість річного випуску продукції;

Тц - тривалість циклу виготовлення продукції, днів;

Кнз - коефіцієнт наростаючих витрат, що відбиває ступінь готовності виробів і визначається за формулою

,

де М - сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу, грн;

С1 - собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат, грн;

С0 - одноразові витрати спочатку циклу виготовлення продукції, грн;

Сn - поточні витрати на виготовлення продукції, грн


Приклад. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві та коефіцієнт оборотності, якщо собівартість виробу 14 тис. грн., оптова ціна 18 тис. грн., виробнича програма 2000 шт/рік, тривалість виробничого циклу, на початку якого витрачається 3,5 тис. грн., - 24 дні. Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів становить 3,5 млн. грн.

Коефіцієнт наростання витрат:

 

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві:

Тривалість 1 обороту:

Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів):

3. Норматив оборотних коштів у залишках готової продукціїгп) визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Пс) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Здн):

 

.

У свою чергу, норма запасу складається з кількості днів, яка необхідна для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакетування, фасування, відвантажування споживачам тощо).

 
 


4. Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодівбп) розраховується виходячи з залишків коштів на початок періоду (Рн) і суми витрат, які необхідно буде здійснити в плановому періоді (Рпл) за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Рпог):

 

.

 
 

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 172 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав