Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СИСТЕМА організації охорони праці на підприємстві

Читайте также:
  1. ERP — информационная система масштаба предприятия
  2. I Операционная система ОС Unix
  3. I Операционная система ОС Unix
  4. I Операционная система ОС Unix
  5. I. Система воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
  6. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  7. I. Система социального регулирования общественных отношений.
  8. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  9. II. Система культуры и её структура.
  10. III. Система дихання

(ці всі питання є обов‘язковими і викладаються стисло)

1. Права і обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці (Література 1-6, 8).

2. Види інструктажів (Література 1-6, 8).

3. Відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення вимог з охорони праці (Література 1-6, 8, 9, 20).

4. Соціальне страхування працівників (Література 1-6, 8, 20).

5. Роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання (у відповідності до теми роботи (проекту) (Література 1-6, 8, 27).

Складовою частиною управління будь-яким підприємством є система управління охороною праці (СУОП). Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини у процесі праці. У СУОП є об’єкти та органи управління, що виконують визначені функції та завдання.

Об’єктом – управління є діяльність служб та підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки праці на робочих місцях, дільницях, відділах та на підприємстві в цілому.

Органи управління: на підприємстві в цілому – роботодавець; у відділах – керівники відповідних підрозділів та служб.

Організаційно-методична робота по управлінню охороною праці, підготовка управлінських рішень та контроль за їх реалізацією здійснюється службою охорони праці, підпорядкованою безпосередньо роботодавцю.

В випускній, дипломній чи магістерській роботі слід дати аналіз роботи служби охорони праці а саме: штат служби охорони праці; організація навчання, інструктажів і перевірки знань; проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці; забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями; контроль за забезпеченістю працівників спецодягом, санітарним одягом, мийними засобами, молоком; участь у розслідуванні нещасних випадків на підприємстві на аналіз їх причин і заподіяної шкоди; організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, та де потрібне професійний добір; ефективність контролю використання, праці неповнолітніх, жінок та інвалідів; прийоми пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; зміст куточка охорони праці.

Потрібно вияснити забезпеченість підприємства такими документами:

- Положення про систему управління охороною праці на даному підприємстві;

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (якщо така створена);

- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці (якщо не створена профспілкова організація);

- Положення про спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) з питань пожежної безпеки;

- Положення про організацію попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій;

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями та видами робіт;

- Загальнообов’язкові та по відділах інструкції про заходи пожежної безпеки;

- Журнали реєстрації вступного та повторних інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки та своєчасність їх заповнення;

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідні спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з охорони праці;

- Перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці;

- Наказ про організацію видачі безплатно працівникам певних категорій молока або інших рівноцінних харчових продуктів;

- Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства санітарним спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами.

Користуючись даними статичної звітності за останніх три роки студент аналізує стан умов і безпеки праці по підприємству за такими показниками (табл. 1 та табл. 2)

Таблиця 1

Стан умов праці на підприємстві (організації, установі)

№ з/п   Показники     Кіль-кість Чисельність працюючих
  Кіль-кість із них
жінки неповнолітні
1. Наявність машин, устаткування, транспортних засобів, усього з них:        
  не відповідають нормативним актам про охорону праці        
  вичерпали передбачений паспортом ресурс роботи        
  мають сертифікат        
2. Кількість будівель та споруд, усього з них:        
  не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів        
  технічний стан яких не відповідає будівельним нормам і правилам        
  знаходяться у аварійному стані        
3. Працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам, усього з них:        
  під впливом підвищеного рівня неіонізуючих випромінювань;        
  біологічних факторів        
  факторів мікроклімату, що не відповідають нормативам        
  освітлення приміщень, що не відповідає нормативам усього з них природного        
4. Кількість працівників. Служби охорони праці.        
5. Кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці, всього з них пройшли перевірку знань у поточному році.        
             

Таблиця 2

Забезпечення засобами індивідуального захисту

№ з/п Показники Згідно нормативами Фактично
1. Чисельність працівників, яким видаються безкоштовно ЗІЗ усього:    
  з них:    
  спецодяг    
  спецвзуття    
  санітарний одяг    
  захисні окуляри    
  навушники    
Загальна площа санітарно-побутових приміщень усього (м2):    
  з них:    
  гардеробні (м2) (кількість місць для роздягання)    
  душові (м2) (кількість місць)    
  умивальник (м2) (кількість кранів)    
  убиральні (м2) (кількість санітарних приладів)    
  приміщень для сушіння спецодягу (м2)    
  кімнати особистої гігієни жінки (м2) (приладів)    

В цій частині розділу додається, з точки зору охорони праці, санітарно-гігієнічна оцінка об’єктів господарювання або даних технологічних процесів з врахуванням проведеної раніше атестації і паспортизації робочих місць, стан санітарно-побутових приміщень, забезпеченість працюючих спецодягом, спецвзуттям, санітарним одягом, засобами індивідуального захисту, характеристика та аналіз потенційних небезпек та шкідливостей на об’єктах.

Аналіз причин нещасних випадків захворювань, стану виробничого травматизму проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок ф.Н-1, професійних захворювань на виробництві, звітності підприємства за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.

Вихідні та розрахункові данні заносяться у табл. 3.

Таблиця 3

Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань

№ з/п Показники 20__р   20__р   20__р
1. Середньорічне число працюючих (Р), чол.      
2. Число нещасних випадків ( н/в) всього:      
  у тому числі:      
  з тимчасовою втратою працездатності      
  з стійкою втратою працездатності      
  з смертельним наслідком      
3. Втрати працездатності від травм, дн (Т тр)      
4. Число захворювань (зах)      
5. Втрати працездатності через захворювання, дн (Тз)      
6. Коефіцієнт частоти (на 1000 працюючих):      
  нещасних випадків (Кчн=Nн.в.х1000/Р)      
  захворювань (Кчз=Nз.х1000/Р)      
7. Коефіцієнт тяжкості:      
  нещасних випадків (Ктн=Ттр/Nнв)      
  захворювань (Ктз=Тз /Nз)      
8. Коефіцієнт втрати робочого часу (Кв=КчхКт)      

Для комплексного розв’язання насущних завдань охорони праці на підприємстві розробляються та затверджуються: довгострокові плани поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (на п’ятиріччя), на кожний поточний рік та оперативні (квартальні, місячні) плани робіт для керівників структурних підрозділів. Слід проаналізувати зміст цих планів.

Істотне значення у системі планування роботи по забезпеченню безпеки праці на підприємствах має розробка розділу “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом. Треба вияснити порядок розроблення і укладання колективного договору (угоди, трудового договору).

У випускній, дипломній чи магістерській роботі необхідно висвітлити інженерно-технічні заходи по досягненню нормативів безпеки (наприклад, застосування більш ефективних інженерно-технічних засобів сигналізації, запобіжних пристроїв і ін.) та нормативів гігієни праці (вентиляція, опалення), підвищенню існуючого рівня охорони праці.

В кінці розділу формулюють стисло висновки щодо організації охорони праці на підприємстві (організації, установі) і пропонують конкретні заходи, направлені на покращення умов і охорони праці на підприємстві (організації, установі) (табл. 5)

Таблиця 5

План номенклатурних заходів з охорони праці на ....... рік

Назва заходу   Термін введення заходу Відповідальний за виконання Ефективність впровадження заходу
І. Заходи щодо попередження захворюваності: 1...... 2...... 3..... n…      
ІІ. Заходи щодо попередження нещасних випадків: 1...... 2...... 3..... n…      
ІІІ. Загальні заходи щодо покращення умов праці: 1...... 2...... 3..... n…      

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.058 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав