Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розкриття суті і структури природокористування

Читайте также:
  1. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  2. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  3. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  4. Аналіз структури та динаміки грошової маси. Купюрний склад грошової маси.
  5. База данных – это поименованная совокупность структурированных данных некоторой предметной области.
  6. Банк России, определяя путь реструктуризации ком.банков, счел необходимым разделить банки на 4 группы, определив возможности их выхода из кризиса и место в послекризисной БС.
  7. Биологическое структурирование воды
  8. Блоково-модульна структуризація потенціалу підпри­ємства.
  9. Бюрократичні структури управління.
  10. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами

Применяется для определения влияния какого-либо показателя деятельности на результат этой деятельности. Методика заключается в следующем: 1. Необходимо определить модель для анализа т. е. Формулу для характеристики результата деятельности. 2. Определение влияния каждого фактора на результат. Для того, чтобы определить влияние фактора необходимо предоставить это фактор разностью между фактическим и плановым значением при этом второй и последний факторы остаются неизменными. 3. Для определения влияния второго и последнего факторов их также необходимо предоставить разностью фактических и плановых значений при этом те факторы влияние которых уже рассчитано берутся значениями по факту . Для проверки правильности анализа составляется баланс в котором должно выполняется следующее равенство. Абсолютное изменение результата равно сумме влияния факторов.

 

показатель Обозначение ед. изм. план. факт. Отчет абс. изм относ. Изм (%) Влияние факторов
Объем работы U(Q) ваг *        
Численность Ч чел -5 (53/58)*100  
Производительность труда U /Ч Ваг/чел *      

 

 

В курсовой работе проведен анализ изменения показателя объема выполненной работы при условии, что численность персонала уменьшилась на пять человек, а производительность труда увеличилась на 10 процентов.

Расчёт фактической численности:

Чфпл±Δ Ч

Чотн=(Чфактплан )*100

Расчёт фактической производительности труда:

Птфакт=( Птплан*110)/100

Расчёт абсолютного изменения производительности труда:

ΔПт= Птфакт- Птплан

Расчёт планового и фактического объёма работы:

 

Расчёт абсолютного изменения объёма работы:

 

Определение изменения объёма работы от абсолютного изменения численности:

 

 

вывод …..

Определение изменения объёма работы от абсолютного изменения производительности труда:

Вывод….

 

Баланс для проверки правильности анализа

 

Розкриття суті і структури природокористування

Сукупність об'єктів і умов природи, в оточенні яких протікає життєдіяльність організмів, називають природним середовищем, У процесі техногенезу єдине для багатьох організмів природне середовище трансформується в природно-антропогенне, а потім - в повністю антропогенне середовище. У антропогенного середовищі штучні об'єкти та антропогенно модифіковані процесидомінують над природними.
Навколишнє людини природне середовище в поєднанні з техногенної та соціальної середовищами формують безпосередню середовище життєдіяльності людини, або просто навколишнє середовище. Навколишнє середовище впливає на якість життя і стан здоров'я населення. Якість життя - це комплексна характеристика економічних, соціальних та екологічних факторів навколишнього середовища, що визначає характер і інтенсивність діяльності людини. Одним з інтегральних показників якості життя служить середня тривалість життя. Тривалість життя людини і стан здоров'я в цілому залежать від якості навколишнього середовища. Якість середовища - антропоцентричний поняття, що відображає характер взаємодії природи і суспільства. Сприятливе якість середовища, що забезпечує безпечні або оптимальні умови життєдіяльності, розрізняється для різних груп населення і змінюється в часі у зв'язку з адаптацієюдезадаптацією організму людини до умов проживання. Діяльність органів державної влади, громадських об'єднань, юридичних і фізичних осіб, спрямовану на збереження та відновлення природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, запобігання негативного впливу на навколишнє середовище і ліквідацію наслідків такого впливу, об'єднують поняттям "охорона навколишнього середовища" '. Термін "охорона природи" застосовують для позначення системи заходів (адміністративно-правових, технічних, економічних, просвітницьких), що забезпечують можливість збереженняприродою своїх ресурсів і середовищовідтворне функцій і різноманітності.Найважливішими принципами цієї системи є профілактично, міждисциплінарність, повсюдність, територіальна диференційованість і наукова обгрунтованість. Охорона природи є найважливішим завданням поточного сторіччя. В кінці 1958 року на об'єднаному засіданні Московської філії Географічного товариства. Московського товариства випробувачів природи і Всеросійського товариства охорони природи групою вчених були запропоновані поняття і сам термін "природокористування", а в 1968 році у вітчизняній літературі з'явився термін "економіка природокористування". Довгий час природокористування розглядали як суспільно-виробничу діяльність, спрямовану на задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь в якості і різноманітності природного середовища, на більш ефективне використання природних ресурсів та їх відтворення. При цьому підкреслювалося, що турботу про майбутні покоління має виявляти саме суспільство - суб'єкт природокористування, а не природа - об'єкт, на який спрямована дія. Сам термін не вважають вдалим в силу властивого йому споживчого відтінку. Дійсно, користуванням не вичерпується ставлення людини до навколишнього середовища. Економічна складова дисципліни традиційно пояснюється цитатою К. Маркса: "... праця є процес, що відбувається між людиною і природою, ... у якому людина своєю власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою".


Сутність природокористування.

В даний час поєднанням "економіка природокористування" позначають розділ економіки, що вивчає питання економічної оцінки природних ресурсів і шкоди від забруднення природного середовища. Під економічними механізмами природокористування розуміють застосування економічних стимулів у сфері охорони природи та управління природокористуванням. Розрізняють механізми заохочувальні - це субсидії, пільгові кредити, податкові пільги, примусові - платежі, податки і штрафи за забруднення природних середовищ, а також відновлені або компенсаційні. В останньому випадку мова йде про створення фондів для боротьби з забрудненнями, страхування відповідальності за економічний збиток, матеріальних компенсації державі, регіонам, фірмам і особам, які постраждали від забруднення навколишнього середовища.
З позиції географічної науки природокористування - багаторівнева система взаємодії різноманітних природних умов і форм життєдіяльності людських колективів з економічними, екологічними і соціальними результатами суспільної праці. Природокористування розглядають як специфічний, тобто характерний виключно для соціальної людини, спосіб взаємодії з навколишнім середовищем. У деяких випадках проводять межу між власне природокористуванням і виробничою діяльністю: до виробничої діяльності відносять технологічні процеси "під дахом", які пов'язані з навколишнім середовищем лише каналами надходження сировини і виведення продукції і відходів.
Таким чином, виділяють три основні проекції аналізу природокористування:
1) як діяльності, спрямованої на створення умов існування суспільства;
2) як універсальної тенденції розвитку суспільства;
3) як особливої ​​властивості і здібності соціальної людини, специфічної форми його життєвої активності.
Цілі і способи впливу людини на природу визначають результати тієї або іншої форми природокористування. У процесі природокористування суспільство вчиняє наступні дії:
- Відчужує з природного середовища різні види ресурсів і нарощує свою енергоозброєність;
- Створює з сировини засоби виробництва і життя;
- Споживає їх, тобто розсіює в природному середовищі;
- Повертає в середу відходи життєдіяльності;
-Зберігає і відтворює властивості навколишнього середовища, необхідні для життєдіяльності суспільства;
- Координує всі перераховані дії.
Виробництва, про які йде мова, звичайно не включають переробних технологій.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав