Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції
Показники 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % (+,-) % п.с.
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Матеріальні затрати 2036,5 6,28 1710,2 3,78 3,27 1413,5 69,4 -3,01
2.Витрати на оплату праці 28,87 11517,6 25,47 20297,7 19,2 10943,7 117,0 -9,67
3.Відрахування на соціальні заходи 2924,1 9,02 3446,9 7,62 6682,1 6,33 128,5 -2,69
4.Амортизація 1414,4 4,36 1720,8 3,8 2376,1 2,25 961,7 68,0 -2,11
5.Інші операційні витрати 16676,7 51,46 26831,2 59,3 72692,3 68,9 56015,6 335,9 17,44
Разом 32405,7 100,0 45226,7 100,0 105498,2 100,0 73092,5 225,6 -
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Матеріальні затрати 17,8 21,8 30,3 329,3 12,5
2.Витрати на оплату праці 25,2 12,4 7,9 -457 -21,4 -17,3
3.Відрахування на соціальні заходи 9,1 4,3 2,7 -186 -24,1 -6,4
4.Амортизація 15,4 6,3 9,7 59,8 -5,7
5.Інші операційні витрати 32,6 55,1 49,4 281,9 16,8
Разом 100,0 100,0 100,0 151,9 -
НАСК«Оранта»
1.Матеріальні затрати 1,7 2,5 3,8 48,4 2,1
2.Витрати на оплату праці 12,5 19,5 21,7 12,8 9,2
3.Відрахування на соціальні заходи 4,0 6,3 5,0 -9260 -20,5 1,0
4.Амортизація 1,3 2,7 2,9 41,9 1,6
5.Інші операційні витрати 80,5 69,0 66,7 -417217 -46,3 -13,8
Разом 100,0 100,0 100,0 -393511 -35,2 -

 

Отже, з таблиці 2.7. видно, що у ПрАТ «СГ «ТАС» всі витрати, які виникають в процесі здійснення господарської діяльності у звітному періоді вищі за базові на 73092,5 тис.грн.(225,6%).

В 2010 році найбільшу питому вагу серед операційних витрат займають інші операційні витрати – 51,46%. Витрати на оплату праці становили 28,87% всіх операційних витрат.

В 2012 році структурі витрат також найбільша частка припадає на інші операційні витрати і дорівнює 72692,3 тис.грн або 68,9%; 19,2% припадає на оплату праці,а найменшу частку в структурі операційних витрат займає амортизація – 2,25%.

Матеріальні витрати у 2012 році, порівняно з 2010 роком збільшились на 1413,5 тис.грн (69,4%). Їх питома вага склала 3,27%. Витрати на оплату праці збільшились на 10943,7 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи збільшились на 3758 тис.грн, що пов’язано із зростанням заробітної плати. Інші операційні витрати збільшились на 56015,6 тис.грн.(335,9%).

Щодо ПрАТ «СК «Дніпро», то тут загальні операційні витрати збільшились на 12885 тис.грн.(151,9%). Найбільшу частку усіх витрат напротязі трьох років займали інші операційні витрати: у 2010 році їх частка становила 32,6%, в 2011 році – 55,1%, в 2012 році – 49,4%.

Витрати на оплату праці у 2012 році порівняно з 2010 роком зменшились на 457 тис.грн.(21,4%). Це спричинено, певним чином, зменшенням заробітної плати усіх працівників компанії.

Відповідно, при зменшенні заробітної плати зменшується і відрахування на соціальне страхування. Таким чином воно зменшилось на 186 тис.грн. (24,1%).

У НАСК «Оранта» загальні операційні витрати зменшились на 393511 тис.грн.(35,2%). Найбільшу питому вагу займали інші операційні витрати страхової компанії. Це можуть бути втрати від знецінення запасів; нестачі й втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення. У 2010 році їх частка становила 80,5%, у 2011 – 69,0%, у 2012 – 66,7%. У 2012 році відбулося зменшення інших операційних витрат на 417217 тис. грн. (46,3%).

Найменшу питому вагу у 2012 році мала амортизація, її частка склала 2,9%.

Витрати на оплату праці у 2012 році збільшились на 17819 тис.грн. (12,8%). Це може бути спричинено збільшенням заробітної плати працівників.

Далі розглянемо динаміку показників формування фінансових результатів страхових компаній за 2010-2012 роки (додаток Б).

Аналіз формування фінансових результатів страхових компаній, дані яких відображені у додатку Б, показав, що у всіх трьох компаніях чистий дохід мав тенденцію до збільшення. У 2012 році порівняно з 2010 роком у «СГ «ТАС» чистий дохід збільшився на 2066,9 тис. грн. (2,5%) і склав 84211,2 тис.грн. У «СК «Дніпро» чистий дохід збільшився на 9854 тис. грн. (167,4%) і становив 15739 тис.грн. У НАСК «Оранта» чистий дохід збільшився на 60839 тис.грн. (11,1%) і склав 608997 тис.грн.

Щодо валового прибутку, то у 2012 році на «СГ «ТАС» він мав тенденцію до зменшення і становив 48689,8 тис. грн. У СК «Дніпро» він збільшився у 2012 році на 1920 тис.грн. і становив 2089 тис. грн., у НАСК «Оранта» валовий прибуток збільшився на 181570 тис.грн. і склав 279418 тис.грн.

Витрати на збут у «СГ «ТАС» та «СК «Дніпро» суттєво збільшились, тоді як у НАСК «Оранта» мали тенденцію до зменшення.

Напротязі 2010-2012 років страхові компанії отримують чисті прибутки.

У «СГ «ТАС» чистий прибуток у 2012 році порівняно з 2010 роком зменшився на 13127,5 тис.грн.(30,1%), СК «Дніпро» зменшився на 200 тис.грн.(20,5%), а НАСК «Оранта» у 2010 році отримала збиток у розмірі 236972 тис.грн, однак напротязі трьох років покращила своє становище і в 2012 році отримала прибуток, який порівняно з 2010 роком збільшився на 237438 тис.грн.(100,2%). Отже, компанії у 2012 році мали прибутки у розмірі: «СГ «ТАС» – 30478,3 тис.грн., СК «Дніпро» – 775 тис.грн., НАСК «Оранта» - 466 тис.грн. Це є яскравим свідченням того, що страхові компанії повністю завантажують і використовують наявні ресурси, тобто працюють на повну потужність.

Отже, узагальнену оцінку результатів економічного аналізу страхових компаній можна охарактеризувати, як нормальну. Їх діяльність є успішною і доволі швидко розвивається.

Однак для подальшої успішної діяльності страхових компаній необхідним є пошук шляхів щодо скорочення витрат.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав