Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкала оцінювання. За шкалою університету 100-бальн

Читайте также:
  1. VI. Шкала снижения трудоспособности
  2. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  3. авдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
  4. Б. Критерии и шкала оценивания.
  5. Бағалар шкаласы
  6. Білімді бағалаудың жалпы шкаласы
  7. Геохронологическая стрела (шкала) времени
  8. Гігієнічне оцінювання й санітарна експертиза харчових продуктів.
  9. Для чего нужна шкала Мооса.
  10. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДПОВІДІ

 

За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100 відмінно А відмінно
85 – 89 добре В дуже добре
75 – 84 С добре
65 – 74 задовільно D задовільно
60 – 64 E задовільно (достатньо)
0 – 59 незадовільно FX незадовільно з можливістю повторного складання

 

Таким чином, оцінки на екзамені за національною шкалою та шкалою університету виставляються такі:

1) якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) більше 90 балів - студент отримує оцінку 5 (відмінно);

2) якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 75 - 89 балів - 4 (добре);

3) якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 60 - 74 балів - оцінка 3 (три);

4) якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 0 - 59 балів - оцінка 2 (два), яку студент має можливість перескласти відповідно до порядку, затвердженого у КНУ.

Студенти, які пропустили 50 % і більше годин занять (лекції і семінари) і не відпрацювали їх, не можуть бути допущені до заліку та іспиту відповідно до нормативних актів МОН України і Закону України „Про вишу освіту".

Пропущені лекції і семінарські заняття студент зобов'язаний відпрацювати шляхом написання есе, рефератів, контрольних робіт або усної відповіді у поза аудиторний час. Невідпрацьовані і нездані пропущені теми вважаються недовиконанням навчального плану і екзаменатор має право додатково опитати таких студентів під час заліку чи іспиту (підсумкового комплексного контролю). Крім того за пропущені лекції та семінарські заняття не нараховуються ніякі позитивні бали.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою знання студента відображаються у заліковій книжці за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І семінарських ЗАНЯТЬ

ІІ семестр. Частина ІІ «Теорія права»

№ п/п Назва теми Кількість годин
Лекції Сем. заняття Самостійна робота Загал. обсяг годин
Змістовий модуль І.
1. Поняття соціального регулювання. Право в системі засобів соціального регулювання
2. Сутність та соціальна цінність права
3. Праворозуміння
Змістовий модуль ІІ.
4. Форма (джерела) права
5. Норма права: поняття, структура, класифікація
6. Система права та система законодавства
7. Правовідносини
Змістовий модуль ІІІ.
8. Реалізація права
9. Тлумачення права
10. Правосвідомість та правова культура
11. Юридична відповідальність: поняття, класифікація, підстави.
12. Законність та правопорядок
13. Правові системи світу
Всього:

 

Загальний обсяг 396 год.

в тому числі: ІІ семестр - 216 год.,

Лекції68 год.

Семінари– 34 год.

Самостійна робота- 114 год.


Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав