Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Умови праці як соціально-економічна категорія

Читайте также:
 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 2. Аналіз загальних показників організації праці
 3. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
 4. Аналіз умов праці
 5. Аналіз умов праці на робочому місці
 6. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
 7. Атестація робочих місць за умовами праці
 8. Базисні умови поставки товару.
 9. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
 10. Безпека праці при виконанні основних видів робіт

Инструментальные программные средства — это программы, которые используются в ходе разработки, корректировки или развития других прикладных или системных программ. Инструментальные программные средства могут оказать помощь на всех стадиях разработки ПО.

К инструментальным программам, относятся:

1)редакторы;

2)средства компоновки программ;

3)отладочные программы, т.е. программы, помогающие находить и устранять ошибки в программе;

4)вспомогательные программы, реализующие часто используемые системные действия;

5)графические пакеты программ и т.п.

 

Транслятор (переводчик) — это программа-переводчик. Она преобразует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в программу, состоящую из машинных команд.

Компилятор (составитель, собиратель) читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, который затем и выполняется.

Интерпретатор (истолкователь, устный переводчик) переводит и выполняет программу строка за строкой.

Система программирования — это система для разработки новых программ на конкретном языке программирования.

Современные системы программирования обычно предоставляют пользователям мощные и удобные средства разработки программ. В них входят:

ü компилятор или интерпретатор;

ü интегрированная среда разработки;

ü средства создания и редактирования текстов программ;

ü обширные библиотеки стандартных программ и функций;

ü отладочные программы, т.е. программы, помогающие находить и устранять ошибки в программе;

ü "дружественная" к пользователю диалоговая среда;

ü многооконный режим работы;

ü мощные графические библиотеки; утилиты для работы с библиотеками

ü встроенный ассемблер;

ü встроенная справочная служба;

ü другие специфические особенности.

Умови праці як соціально-економічна категорія

Умови праці – це умови, які складаються в процесі праці людини. Вони поділяються на соціально-економічні і характеризують відношення до них суспільства, а також виробничі, або умови праці безпосередньо на робочих місцях.

За НДІ праці: умови праці – складне об’єктивне суспільне явище, яке формується в процесі виробничої діяльності під впливом взаємозв’язаних факторів соціально-економічного, техніко-організаційного та природно-кліматичного характеру, що суттєво впливає не тільки на здоров’я, працездатність людини та її ставлення до праці, на продуктивність праці й інші економічні результати виробництва, а й на рівень життя, всебічний розвиток людини.

ГОСТ 19605-74 «Організація праці» трактує умови праці як «сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці».
Гігієнічна класифікація праці визначає умови праці як сукупність факторів трудового і виробничого середовища, де здійснюється діяльність людини.

На формування умов праці впливає багато факторів (рис. 1), основними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні.


Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:

 1. нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністративного й громадського контролю за їх виконанням);
 2. економічні (матеріальне та економічне стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);
 3. соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);

4. суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).
Техніко-організаційні фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виділяються такі підгрупи:

 1. предмети праці та продукти праці;
 2. технологічні процеси;
  засоби праці;
 3. організаційні форми виробництва, праці та управління.

Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці. Серед них виділяються такі підгрупи:

 1. географічні (кліматичні зони);
 2. біологічні (особливості рослинного та тваринного світу в сільському господарстві);
 3. геологічні (характер добування корисних копалин).

Усі вказані фактори впливають на формування умов праці одночасно та у нерозривній єдності, зумовлюючи поряд з іншими параметрами виробниче середовище.
Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці, допомагає на рівні галузі, об’єднання окремого виробництва:
формувати та поліпшувати умови праці, аналізувати їх стан;
планувати заходи щодо полегшення умов праці;
розробляти проекти устаткування, споруджень, технологічних проектів, спрямованих на поліпшення умов праці;
зосереджувати (фінансові, матеріальні, трудові) ресурси на полегшення умов праці;
прогнозувати зміни в умовах праці у зв’язку зі змінами технології, устаткування, впровадженням нових матеріалів та технологій.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав