Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до вступу

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  4. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  5. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання
  6. Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх порушення
  7. Вимоги до будівель
  8. Вимоги до джерел струму
  9. ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРА

 

У вступі до магістерської дипломної роботи студент повинен чітко і лаконічно висвітлити такі питання: розширено обґрунтовується актуальність обраної теми; позначаються її межі; аналізується ступінь розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі; підкреслюється теоретичне значення досліджуваної проблеми; формулюються мета і конкретні завдання, які стоять перед автором; вказується об'єкт і предмет дослідження; наводяться методи дослідження, розкривається наукова новизна і практичне значення результатів проведеного дослідження; стисло характеризується організація на матеріалах якої виконувалось дослідження; проводиться апробація матеріалів роботи; визначаються теоретичні основи та джерела інформаційного забезпечення, а також дається короткий огляд змісту за розділами (структура роботи).

Орієнтовний обсяг вступу має бути в межах 3-4 сторінок.

 

3.3. Вимоги до теоретичного розділу

У теоретичному розділі студент повинен показати свої науково-дослідницькі компетенції. Від нього вимагається розкрити сучасний стан наукової думки в галузі проблем обліку, аудиту, економіки і фінансів за темою дослідження, проаналізувати різні теорії та погляди, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел, в тому числі зарубіжних, висловити й обґрунтувати своє ставлення, навести власний аналіз основних категорій і понять, сформулювати проблемні питання.

Важливе значення у цьому розділі має обґрунтування вибору методики аналізу досліджуваних проблем, яка буде застосована в аналітичному розділі дипломної роботи спеціаліста. Особливу увагу слід звернути на:

- якість і глибину теоретико-методологічного аналізу проблеми;

- наявність та якість критичного огляду літературних джерел;

- наявність наукової полеміки;

- етику цитування (посилання на використані джерела, у тому числі Інтернет);

- самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання власної думки студента).

У структурному плані теоретичний розділ магістерської дипломної роботи може бути поділений на 3-4 взаємопов’язаних підрозділи. Загальний обсяг цього розділу має бути в межах 18-20 сторінок.

3.4. Вимоги до аналітичного розділу

У роботі над аналітичним розділом студент має проявити й використати свої аналітично-контрольні компетенції. Він повинен ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми виключно на матеріалах обраної організації (бази практики, місця постійної роботи). При цьому відповідальність за достовірність даних у роботі покладається на студента.

У цьому розділі може бути три-чотири відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку, а також природнокліматичні умови сфери діяльності організації недоцільно.

Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останні 3 роки.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної, під час аналізу, інформації: яка з неї була запозичена з літератури, та одержана з документів організації, а яка здобута шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

В даному розділі особливу увагу слід приділити таким аспектам:

- наявність, систематичність і глибина особистого аналізу фактичної інформації про діяльність організації;

- наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу, виявлення проблем та недоліків у діяльності організації за темою магістерської дипломної роботи.

Оптимальний обсяг розділу 27-30 сторінок.

3.5. Вимоги до конструктивного розділу

 

Підготовка цього розділу дипломної роботи спеціаліста вимагає від студента найбільших творчих зусиль. Саме тут він має застосовувати і довести свої прогнозні та інноваційно-проектні компетенції.

Конструктивний розділ дипломної роботи спеціаліста має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної у вступі. Структурно вміщує 3 підрозділи. Характер і зміст пропонованих заходів мають базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі магістерської дипломної роботи. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів може бути: розрахунок підвищення якості обліково-аналітичного забезпечення; розробка методики ведення обліку і контролю, форм документів; розробка основних положень системи внутрішньої управлінської звітності; розробка організаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю або проведення аудиту; використання комп’ютерних технологій обліку і контролю; оцінка ефективності на основі обліково-аналітичної інформації за темою дослідження.

За результати розрахунків і зроблені, на цій основі, висновки відповідальність несе студент – автор дипломної роботи.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи спеціаліста є застосування економіко-математичних методів і електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Необхідно акцентувати увагу на таких питаннях:

- логічності зв’язку заходів, що пропонуються для вирішення проблеми, із проведеним аналізом статистичних і фактичних матеріалів, що характеризують діяльність організації;

- обґрунтуванні та розрахункам ефективності запропонованих рішень;

- використанні зарубіжного досвіду у процесі проектування авторських пропозицій та рекомендацій.

Обсяг розділу має бути в межах 19-22 сторінок.

3.6. Вимоги до висновків

 

Висновки бувають двох видів – висновки до розділів і загальні висновки.

Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. На нашу думку, для дипломної роботи спеціаліста їх виокремлення не є обов’язковим.

Загальні висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором дипломної роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі.

Цей невеликий за обсягом (3-4 сторінок) розділ є дуже важливим. Текст висновків має підтвердити здатність автора дипломної роботи спеціаліста успішно реалізувати поставлену мету і завдання. Вони містять основні результати дослідження, висновки з усіх поставлених завдань, що виконувалися автором у процесі написання роботи. Найважливішою їх частиною є ті поради і рекомендації, що пропонуються автором. Висновки повинні випливати із змісту викладеного матеріалу, бути самостійними і конструктивними.

Студент повинен узагальнити власні пропозиції, оцінити їх практичне значення та виокремити власний внесок щодо теорії та практики ведення бухгалтерського обліку будь-якого суб’єкта господарювання.

Дуже важливо, щоб висновки відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.

 

 

розділ 4

Вимоги до оформлення дипломної роботи

Текст

4.1.1. Набір і розміщення тексту

Оформлення дипломної роботи спеціаліста є важливим елементом її виконання, і одним з багатьох чинників, які враховуються при її оцінці Державною екзаменаційною комісією під час захисту. Автор повинен починати оформлення роботи лише тоді, коли буде зібраний і вивчений практично весь необхідний матеріал.

При оформленні роботи студенту необхідно дотримуватися відповідних вимог щодо способу виконання роботи, параметрів паперу і друку тексту, оформлення структурних елементів роботи, таблиць, графіків, формул і цитат, використовуваних в тексті, а також правил нумерації і брошурування роботи (додаток Н).

Дипломна робота має бути виконана і оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері та роздрукований на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через 1,5 інтервали, вирівнювання тексту – по ширині аркуша, відступ першого рядка (абзац) – 1,25 см.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 10 мм, верх­нім та нижнім - 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15–20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту ДРС повинна бути однаковою.

Вписувати в текст ДРС окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дисертації, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Перенесення слів у заголовку розділу і підрозділу не допускається. Між заголовками розділів, параграфів і текстом пропускається один рядок (з полуторним інтервалом).

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дисертації і розміщують, як правило, в додатках.

Кожну структурну частину дипломної роботи спеціаліста треба починати з нової сторінки.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав