Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вихідні дані для оцінки

Читайте также:
  1. Види вартісної оцінки ОЗ
  2. Види самооцінки.
  3. Види самооцінки.
  4. Витратний підхід до оцінки об'єктів права інтелектуальної власності
  5. ВИХІДНІ ДАНІ
  6. Вихідні дані для виконання другого розділу курсової роботи
  7. Вихідні дані для виконання задачі №1
  8. Вихідні дані для виконання задачі №2
  9. Вихідні дані для проведення групування

впливу факторів на прибуток (умовні дані)

 

Види виробів Кількість, нат. од. Ціна продукції, гр. од. Змінні витрати на одиницю продукції, гр. од. Обсяг реалізації, гр. од.
за пла-ном факти-чно за пла-ном факти-чно за пла-ном факти-чно за пла-ном факти-чно у плано-вих цінах факти-чно
                 
А                  
В                  
С                  
ВСЬОГО                  
Продовження табл. 8.1
Види виробів Питома вага у % до загального підсумку обсягу реалізації Дці
за плановими даними за фактич-ними даними про обсяг реалізації у планових цінах за фактич-ними даними за плановими даними за фактич-ною кіль-кістю продажу, фактични-ми цінами, плановими змінними витратами за фактич-ними даними
           
А 29,4 35,4 35,1 0,4167 0,4615 0,3846
В 8,6 11,8 13,9 0,2857 0,4444 0,5555
С 62,0 52,8 51,0 0,4210 0,4500 0,4000
ВСЬОГО 100,0 100,0 100,0      
                             

 

Постійні витрати на весь обсяг реалізації за планом визначені у розмірі 300 грошових одиниць (гр. од.), фактичні постійні витрати становлять 350 гр. од.

Розрахуємо плановий прибуток від реалізації продукції. Для цього треба визначити частку маржинального доходу у ціні для усіх видів продукції за плановими даними (Дціпл):

для продукції А: (12 – 7) / 12 = 0,4167

для продукції В: (7 – 5) / 7 = 0,2857

для продукції С: (19 – 11) / 19 = 0,4210

Тоді середня питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації становить:

(1-а підстановка).

Розрахуємо суму прибутку за формулою (12):

1225 × 0,4081 – 300 = 200 (гр. од.) (1-а підстановка).

Наступним етапом є визначення спільного впливу кількості реалізованої продукції та структури реалізації на величину прибутку. Для цих цілей необхідно розрахувати умовний прибуток для фактичного обсягу реалізованої продукції у планових цінах, структури визначеного таким чином обсягу реалізації і усіх інших планових показників. Результати розрахунку фактичного обсягу реалізації у планових цінах наведені у графі 8 табл. 8.1, а структура реалізації –– у графі 11. Частка маржинального доходу у ціні для кожного виду продукції розраховується у цьому разі на основі планових даних, тому використовуються попередні значення показників Дці. Питома вага обсягу реалізації кожного виду продукції повинна розраховуватись виходячи із фактичної кількості продажу та планових цін (графа 11 табл. 8.1).

Тоді середня величина становитиме:

(2-а підстановка).

Умовний прибуток для визначених вище умов буде дорівнювати:

1187 × 0,4035 – 300 = 479 – 300 = 179 (гр. од.) (2-а підстановка).

Порівняння цього прибутку з плановим дозволить визначити сумісний вплив кількості реалізованої продукції та структури реалізації на прибуток:

179 – 200 = – 21 гр. од.

Далі визначається, як зміниться сума прибутку за рахунок кількості проданої продукції. Якщо структура реалізації не змінюється, величина також залишається незмінною.

Порівнюючи фактичний обсяг реалізації у планових цінах із плановим і приймаючи незмінним показник (розрахованого за плановими даними), можна визначити вплив кількості проданого на прибуток:

(1187 – 1225) × 0,4081 = – 15,5 (гр. од.).

Для оцінки впливу структурних зрушень на величину прибутку необхідно знайти добуток різниці значень 2-ої і 1-ої підстановок та фактичного обсягу реалізації у планових цінах:

(0,4035 – 0,4081) × 1187 = – 5,5 (гр. од.).

І дійсно, коли мають місце структурні зрушення реалізації, показник також змінюється, і для того, щоб виділити вплив саме цього фактору, обсяг реалізації приймається незмінним.

За допомогою методу балансової ув’язки перевіримо вірність виконаних розрахунків:

– 15,5 – 5,5 = – 21,0 (гр. од.), що відповідає раніше розрахованій величині.

Для визначення впливу цін необхідно розрахувати фактичну величину виручки від реалізації (у фактичних цінах) (графа 9 табл. 8.1), та питому вагу реалізації кожного виду продукції у загальній сумі (графа 12). Для розрахунку Дці використовуються фактичні ціни на продукцію та планові змінні витрати. Значення Дці для кожного виду продукції тоді становлять:

для продукції А: (13 – 7) / 13 = 0,4615

для продукції В: (9 – 5) / 9 = 0,4444

для продукції С: (20 – 11) / 20 = 0,4500

для визначених умов буде дорівнювати:

(3-а підстановка).

Прибуток від реалізації для фактичних умов (при збереженні планових змінних і постійних витрат) буде дорівнювати:

1295 × 0,4533 – 300 = 287 (гр. од.) (3-а підстановка).

Сума прибутку у зв’язку із зміною цін більше від попереднього значення прибутку на 108 гр. од. (287 – 179).

Для визначення впливу на прибуток змінних витрат необхідно знайти величини Дці для усіх фактичних показників, що використо-вуються для їх розрахунків:

для продукції А: (13 – 8) / 13 = 0,3846

для продукції В: (9 – 4) / 9 = 0,5555

для продукції С: (20 – 12) / 20 = 0,4000

Тоді для визначених умов буде дорівнювати:

(4-а підстановка).

Прибуток від реалізації (для усіх фактичних показників, за винятком постійних витрат) визначений у розмірі:

1295 × 0,4162 – 300 = 239 гр. од. (4-а підстановка).

Порівнюючи цю величину прибутку із попередньою, одержуємо вплив змінних витрат на прибуток:

239 – 287 = – 48 гр. од.

Для оцінки впливу зміни постійних витрат на величину прибутку необхідно порівняти фактичну і планову величини постійних витрат. Фактичні постійні витрати вище планових на 50 гр. од. (350 – 300), що призвело до зменшення прибутку на цю ж суму.

Останнім етапом є розрахунок фактичного прибутку:

1295 × 0,4162 – 350 = 189 гр. од. (5-а підстановка).

Таким чином, загальна зміна прибутку складає – 11 гр. од. (189 – 200), тобто мало місце зниження фактичного прибутку у порівнянні із планом.

Для оцінки правильності виконаних розрахунків необхідно знайти суму значень впливу факторів на величину прибутку. Ці розрахунки наведені у табл. 8.2.

Таблиця 8.2
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 106 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав