Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Забезпечення належного виконання господарських договорів

Читайте также:
  1. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  2. VII. Забезпечення
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  4. Алгоритм виконання курсової роботи
  5. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  6. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  7. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги
  8. Види транспортних договорів при зовнішньоторговельних перевезеннях.
  9. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  10. Виконання акредитива

Господарський договір є обов'язковим до виконання його сто­ронами (ст. 193 Господарського Кодексу України, ст. 62 Цивільний кодекс України).

Сторони господарського договору повинні виконувати свої зо­бов'язання:

1) належним чином (відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зо­бов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться);

2) реально (в натурі): заміна реального (в натуральній формі) ви­конання грошовим, як правило, заборонена, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмови­лася від прийняття виконання зобов'язання;

3) з дотриманням інтересів іншої сторони та загально-господорського інтересу (кожна сторона зобов'язана вживати заходів, необхідних для належного виконання нею договірних зобов'язань, а у разі порушення контрагентом своїх обов'язків - вжити заходів до зменшення негативних наслідків від цього.

На забезпечення виконання договірних зобов'язань відповідно до згаданих засад спрямовані спеціальні правові механізми.

До них належать:

1) порядок укладення договору (а отже - вибір найбільш опти­мального способу вибору найкращого для ініціатора встановлення договірного зв'язку виконавця чи покупця);

2) зміст господарського договору (і відповідно - той ступінь ґрун­товності регулювання договірного зв'язку, що відповідає інтересам сторін);

3) форма господарського договору (обирається з врахуванням ви­мог закону, важливості договірного зв'язку для сторін, предмета до­говору, договірної ціни, терміновості виконання тощо - сукупності факторів, що визначають найбільш оптимальний спосіб фіксації до­говірного зв'язку між сторонами);

4) а також способи забезпечення належного виконання госпо­дарських договорів, доцільність (а в певних випадках - необхідність), застосування яких пов'язане зі складністю договірних від­носин.

Реальному та належ­ному виконанню господарських договорів сприяють різноманітні способи забезпечення виконання договірних зобов’язань:

1) правовий (в тому числі дороговірна і претензійно-позовна) робота, від організації якої залежить якість укладеного господарського договору;

2) позитивне стимулювання, тобто надання стороні, яка на­лежним або поліпшеним способом виконала покладені на неї до­говірні зобов'язання, певних пільг чи додаткових матеріальних благ;

3) негативне стимулювання, тобто заходи відповідальності, що застосовуються до порушника договірних зобов'язань згідно із законом або договором.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав