Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

Читайте также:
  1. I. ПРОГРАМА КУРСУ
  2. VII. Забезпечення
  3. VII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  5. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  6. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  7. Аттестация по курсу
  8. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги
  9. Вимоги до знань та умінь студентів під час вивчення курсу
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

ü опорні конспекти лекцій;

ü навчальні посібники;

ü робоча навчальна програма;

ü збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів;

ü засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для модульного контролю).

Всі вказані вище матеріали розміщені на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Х. Питання до екзамену

 

1. Предмет і структура педагогічної психології.

2. Проблеми і основні задачі педагогічної психології.

3. Взаємозв’язок педагогічної психології з іншими науками.

4. Історія становлення педагогічної психології.

5. Методи дослідження в педагогічній психології.

6. Загальні принципи побудови психолого-педагогічного дослідження.

7. Педолого-орієнтована концепція навчання П. П. Блонського.

8. Культурно-історична концепція розвитку особистості Л. С. Виготського.

9. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна.

10. Теорія навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова.

11. Теорія розвиваючого навчання Л. В. Занкова.

12. Проблема співвідношення розвитку і навчання у зарубіжній та вітчизняній психології.

13. Поняття про научіння. Рівні та типи научіння.

14. Поняття про научіння, учіння, навчальну діяльність та навчання, їх співвідношення.

15. Поняття про научуваність. Види та прояви научуваності.

16. Принципи та організація проблемного навчання.

17. Програмоване навчання, його особливості.

18. Навчання та його види.

19. Психологічні особливості засвоєння і розуміння учнями знань і понять.

20. Психологічні засади формування вмінь і навичок.

21. Чинники, які впливають на ефективність навчання.

22. Навчання в контексті гуманістичної психології.

23. Поняття про навчальну діяльність, її психологічні особливості.

24. Структура навчальної діяльності.

25. Класифікація мотивів навчальної діяльності.

26. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій та способів навчальної діяльності.

27. Невстигаючі діти, їх особливості. Психологічні причини невстигання.

28. Поняття про виховання. Психологічні механізми формування особистості.

29. Основні чинники формування особистості учня.

30. Виховна робота та її ефективність.

31. Поняття про перевиховання. Передумови перевиховання.

32. Важковиховуваність, її причини. Типи важковиховуваних підлітків.

33. Поняття про виховуваність та вихованість. Показники і критерії вихованості.

34. Педагогічна оцінка як засіб стимулювання: її види та умови ефективності.

35. Психологія самовиховання: завдання, структура, етапи.

36. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Професійна самосвідомість педагога.

37. Самооцінка в структурі професійної Я-концепції педагога.

38. Педагогічна спрямованість: поняття та структура.

39. Мотивація і продуктивність педагогічної діяльності.

40. Педагогічна діяльність, її особливості та функції.

41. Структура педагогічної діяльності.

42. Педагогічна діяльність, рівні її продуктивності.

43. Стилі педагогічної діяльності.

44. Задачі, структура та функції психологічної служби в системі освіти.

45. Етичний кодекс практичного психолога.

46. Кваліфікаційні вимоги, права та обов’язки практичного психолога.

47. Професійно значущі якості особистості вчителя.

48. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток.

49. Стиль педагогічної діяльності, його основні ознаки.

50. Сучасний педагог. Вимоги до його особистісних та професійних якостей.

51. Поняття про педагогічне спілкування, функції та етапи педагогічного спілкування.

52. Поняття про стиль педагогічного спілкування, його види.

53. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.

54. Культура педагогічного спілкування.

 

 

XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

 

1. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). – 2-е вид. : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.

2. Немов Р. С. Психология : В 3 кн. – 4-е изд. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – Кн. 2 : Психология образования : учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. – 606 с.

3. Степанов О. М. Педагогічна психологія : Навч. посіб. – К. : Академвидав, 2011. – 416 с.

4. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія. – Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

Додаткова:

 

1. Захарова Л. Н. Психологическая подготовка педагога. – Н. Новгород, 1993.

2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1997.

3. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. – М., 1996.

4. Крупенин А. А., Крохина И. М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. – Ростов н/Д, 1995.

5. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2005. – 416 с.

6. Маркова А. К. Психология труда учителя. – М., 1993.

7. Митина Л. И. Учитель как личность и профессионал. – М., 1994.

8. Педагогическая психология : Хрестоматия / Сост. В. Н. Карандашев, Н. В. Носова, О. Н. Щепелина. – СПб. : Питер, 2006. – 412 с.

9. Рогов Е. П. Учитель как объект психологического исследования. – М., 1998.

10. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М. : Просвещение, 1991.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав