Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи

Читайте также:
  1. II. Общество как социальная система, её основные системные признаки
  2. II. Основні засоби
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Авторське право. Елементи правовідношення.
  6. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  7. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  8. Банківська система, її характеристика.
  9. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  10. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.

q Священное писание, апокрифы, Жития святых, проповеди, теологические сочинения

q Отличаются особым своеобразием

q Богословская терминология

q Архаизация текстов

q Интерпретация аллюзий, символов

q Допускается буквальный перевод

 

q Р.К. Миньяр-Белоручев «Общая теория перевода и устный перевод»

q В.Н. Комиссаров «Современное переводоведение»

q В.С. Виноградов «Введение в переводоведение»

q Крупнов В.Н. «Практикум по переводу с английского языка на русский»

 

 

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬТВА.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАКОНИ

ЇЇ РОЗВИТКУ

Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи

 

Економіка будь-якої країни функціонує як багатовимірна система, що складається з великої кількості різних взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів, які розвиваються відповідно до спільних для всієї системи законів.

Система— це сукупність взаємопов’язаних і розміщених у належному порядку елементів певного цілісного утворення.

Кожній системі притаманнітакі властивості: цілісність, упорядкованість, стійкість, саморух та загальна мета.

 

В економічній літературі існують різні підходи до визначення економічної системи, а саме:

— як механізм функціонування і координації господарських процесів;

— як форми організації грошового обігу;

— як сукупності відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ;

— як сукупність організаційно-інституційних форм, в яких відбуваються господарські процеси;

— як сукупності людей, об’єднаних спільними економічними інтересами;

— як історично визначеного способу виробництва;

— як особливим чином упорядкованої системи зв’язків між виробниками та споживачами матеріальних і нематеріальних благ;

— як сукупності всіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві на основі притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм, тощо.

 

З нашого погляду, найзагальнішим є таке визначення економічної системи.

Економічна система — це сукупність виробничих відносин, їх організаційних форм та інституцій, у межах яких відбувається господарська діяльність людей через механізми її координації і регулювання..

 

Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічну систему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідати на три запитання: Що? Як? Для кого?

• Що виробляти і в яких обсягах?

• Як виробляти (хто і за допомогою яких ресурсів та технологій)?

• Для кого виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції)? Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних елементів.

 

Економічна система складається з трьох основних ланок:

Продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання.

 

1. Структура продуктивних сил.

Продуктивні сили — це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей.

Продуктивні сили становлять матеріально-речовий зміст економічної системи, є найважливішим показником і критерієм досягнутого нею рівня науково-технічного прогресу і продуктивності суспільної праці.

 

2. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.

Економічні відносини — це відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ.

Система економічних відносин складається з: техніко-економічних, організаційно-економічних, соціально-економічних відносин

 

3. Господарський механізм.

Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, що

складається із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та суспільних дій господарюючих суб’єктів на основі використання економічних законів, економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.

Найважливіша функція господарського механізму — забезпечення динамічної рівноваги в суспільному виробництві й, насамперед, між виробництвом та споживанням, попитом і пропозицією.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав