Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація складання Приміток до річної фінансової звітності

Читайте также:
  1. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  2. Аналіз фінансової стійкості банку
  3. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  4. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  5. Банкіри озвучили топ-10 проблем фінансової системи України
  6. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  7. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  8. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності
  9. Відображення обліку готівки в касі встаттях фінансової звітності
  10. Відображення обліку готівки в регістрах обліку та статтях фінансової звітності
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Національними П(С)БО задекларовано необхідність складання Приміток до річної фінансової звітності. Вони є поясненням до узагальнених показників звітності та повинні складатися в текстовій формі. За характером вони подібні до Пояснювальної записки, яка раніше була невід’ємним елементом квартальної і річної звітності промислових підприємств. Враховуючи це, під Примітками в текстовій формі слід розуміти Пояснювальну записку. Її роль полягає у тому, щоб надати коротку узагальнюючу характеристику підприємству з відображенням основних тенденцій його розвитку.

Для формування повноцінного звіту за будь-який звітний період бухгалтер повинен організувати складання Пояснювальної записки до кожного квартального звіту. У ній необхідно відобразити:

§ організаційно-правову характеристику підприємства, що звітується;

§ характеристику трудового персоналу, ОЗ, запасів (у тому числі продукції, робіт і послуг), сфери та види діяльності, якими займається суб’єкт господарювання;

§ основні тенденції розвитку та основні фактори, що визначали діяльність підприємства у звітному періоді;

§ характеристику стану бухгалтерського обліку та його об’єктів згідно з П(С)БО.

Так, необхідно навести інформацію про:

- облікову політику підприємства та її зміни за схемою: 1) причини та суть зміни; 2) сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості достовірного визначення; 3) факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або доцільність її перерахунку;

- визначення помилок, які мали місце в попередніх періодах за схемою: 1) зміст і сума помилки; 2) статті фінансової звітності минулих періодів, обчислені для повторного подання порівняльної інформації; 3) факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення;

- зміст і суму змін оцінки об’єктів, які мають суттєвий вплив на поточний період, або, як очікується, суттєво впливатимуть на майбутні періоди;

- події, які відбулися після дати балансу, за схемою: 1) зміст події; 2) оцінка її впливу на фінансовий результат або обґрунтування неможливості такої оцінки;

- вартість (первісну або переоцінену), за якою нематеріальні активи та основні засоби відображені в балансі;

- дебіторів за схемою: 1) перелік дебіторів; 2) суми довгострокової дебіторської заборгованості;

- склад і суму доходів і витрат.

Формуючи Пояснювальну записку, доцільно подавати інформацію не тільки у формі письмових пояснень, але й використовуючи таблиці, графіки тощо. Це допоможе сконцентрувати увагу користувачів на найважливіших аспектах розвитку суб’єкта господарювання.

Порядок складання податкової і статистичної звітності

Суворість покарання за несвоєчасне надання податкової звітності та недостовірність її показників вимагає від бухгалтера особливої уваги до звітів даного виду.

Завданням бухгалтера є забезпечення ведення регістрів аналітичного обліку з розрахунків за податками та платежами і контролю за їх правильністю. Такими регістрами є Книга обліку валових доходів і витрат (для розрахунку податку на прибуток підприємства), реєстрів податкових накладних, які відображають порядок формування суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Сукупність відомостей книг і реєстрів дозволяє правильно та оперативно сформувати податкову декларацію або розрахунок, оскільки показники книг відповідають показникам звітних податкових декларацій і розрахунків.

Організовуючи процес складання податкової і статистичної звітності, бухгалтер повинен врахувати необхідність співпраці з іншими підрозділами підприємства. Перелік необхідних даних і терміни їх подання до бухгалтерської служби повинні врегульовуватися графіком передачі даних.

Характерним для звітних розрахункових відомостей, які надаються до фондів соціального страхування, є високий рівень деталізації їх показників про стан розрахунків підприємства з цими фондами. Заповнення цих звітів може бути більш оперативним і точним, якщо при розрахунку заробітної плати використовувати первинний документ, форма якого повністю відповідає показникам звітних розрахункових відомостей.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав