Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

LINUX|| Задачи и интерфейсы Unix-подобных систем.

Читайте также:
  1. E) задачи на вычисление боковой поверхности геометрических фигур
  2. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 1 страница
  3. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 2 страница
  4. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 3 страница
  5. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 4 страница
  6. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
  7. I Цели и задачи изучения дисциплины
  8. I этап. Постановка задачи
  9. I. Диагностика: понятие, цели, задачи, требования, параметры
  10. I. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Основні характеристики програмного пакету Microsoft Office.

Пакет Microsoft Office - це сукупність програмних продуктів, всі компоненти якого створюють єдине програмне середовище. Елементи інтерфейсу програм, які входять у пакет уніфіковані, мають загальне меню та схожі набори кнопок. У пакеті є керуючий центр - Диспетчер Microsoft Office. Він дозволяє запускати окремі програми і виходити з них, або одержувати докладні вказівки та оперативну допомогу.

До складу пакета MS Office входять:

I Великі прикладні програми

1.Текстовий редактор MS WORD - дозволяє швидко створити текстовий документ будь-якої складності та довести його до досконалості засобами редагування, форматування, правопису.

Самостійна робота студента:

1.Призначення та функціональні можливості текстового редактора MS WORD. Запуск програми, структура вікна, меню.

2.Операції з файлами: створення нового документа, збереження, завантаження на редагування. Багатовіконний інтерфейс.

3. Операції редагування та технологія форматування текстових документів простої та складної структури. Додавання у документ таблиць, формул, графічних об’єктів.

2.Табличний процесор MS EXCEL –використовується для створення таблиць. Дані яких можуть бути отримані за допомогою складних обчислень. Виконує перетворення таблиць розрахунків у діаграми та графіки, проводить аналіз, оптимізацію та прогнозування даних електоронних таблиць.

Самостійна робота студента:

1.Загальна характеристика табличного процесора MS EXCEL, структура вікна, об’єкти MS EXCEL( робоча книга, робочий лист).

2. Управління об’єктами у середовище MS EXCEL: налагодження параметрів робочої книги, листа.

3. Структура робочого листа. Основні поняття: активна комірка, блок комірок, типи адресації, рядок формул, робота з формулами та функціями.

3.Програма презентації MS PowerPoint – використовується для представлення (демонстрації) проекту, надання йому привабливого вигляду з елементами рекламування. У презентацію можна вміщувати: малюнки, фотографії, документи Word, робочі листи Excel, діаграми, графіки та інші об’єкти.

Самостійна робота студента:

1.Функціональні можливості та область використання програми MS PowerPoint. Інтерфейс та типові об’єкти презентацій. Групи інструментів MS PowerPoint та технологія їх використання.

2. Створення, редагування та форматування об’єктів презентацій.

3. Налагодження параметрів показу презентації та параметрів об’єктів презентації.

4.СУБД MS ACCESS – надає інструментальні засоби для створення баз даних та керування ними.

 

5.Система програмування Visual Basic for Application –дає змогу створювати інтерфейс, будь – яке меню (головне, контекстне тощо), графічні зображення; упроваджувати об’єкти інших додатків (Word, Excel, Access). Тобто створювати складні програми, які працюють в OC Windows.

ІІ.Програми – помічники :

Найбільш розповсюдженими є такі програми -

1. Програма ClipArt Gallery – представляє кілька сотень малюнків для створення власних ілюстрацій.

2. Програма WordArt - допомогає змінити форму букв або цифр.

3. Програма Equation Editor – редактор формул, дозволяє створити математичні формули будь-якої складності.

та інші.

ІІІ.Система оперативної допомоги :

Найчастіше використовуються -

1. корисні підказки і покроковими вказівками того, як виконувати ту або іншу операцію;

2. програми - Майстри, які у режимі діалогу з користувачем вирішують практичні задачи;

3. картки – шпаргалки, які запропоновують докладні вказівки, що постійно будуть у вас перед очима під час роботи.

4. функції «Перегляд» і «Приклади», які демонструють виконання складних задач.

IV.Диспетчер Microsoft Office : дозволяє запустити будь-яку програму пакета Office, а також він може керувати всієї роботою вашого ПК.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1.Що таке прикладне програмне забезпечення ? Що входить до його складу ?

2.Назвіть найбільш розповсюджені пакети прикладних програм загального призначення.

3.Що таке інтегровані пакети прикладних програм ? Назвіть найбільш розповсюджені інтегровані ППП.

4.Що таке пакети прикладних програм спеціального призначення ?

5.Який інтегрований пакет є найбільш розповсюдженим ?

6.Які великі прикладні програми входять до складу пакету Microsoft Office ?

7.Які програми – помічники входять до складу пакету Microsoft Office ?

8.Що входить в систему оперативної допомоги пакету Microsoft Office ?

9.Що таке диспетчер Microsoft Office ?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

1.Економічна інформатика: Навч.посібник. Ч.1 / В.Т.Сусіденко, О.О.Коваленко, Л.Б.Ліщинська та інш.; За ред. Сусіденка В.Т. – К.: ВАТ ”Віноблдрукарня”, 2002.- 363с.

2.Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навч. закладів.- К: Академія, 2003.-320с.

3.Інформатика та комп’ютерна техніка:Навч.- методич. посібник / О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов; За ред. Шарапова О.Д. – К.: КНЕУ,2002.- 534с.

4.Інформатика та комп’ютерна техніка. Опорний конспект лекцій. Ч.1 / Укл. Цензура М.О., Шанюк В.С., Рассамакін В.Я., Богданевич М.А. – К.: КНТЕУ,2003.- 100с.

5.Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. Пушкаря О.І. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 2003.- 704с.

6.Макарова В.М., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка:Навч. посібник / За ред.Макарової М.В. – Суми: ВТД ”Університетська книга”, 2003.- 642с.

7.В.М.Беспалов, А.Ю.Вакула, А.М.Гострик, С.Г.Діордіца, С.М.Таракановський, Є.В.Тиханович Інформатика для економістів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів економічних спеціальностей.- К.: ЦУЛ,2003.- 788с.

8.Нортон Питер и др. Microsoft Office 2000. Избраное от Питера Нортона: Пер. с англ../ Под ред. Питера Нортона.- К.: Издательство «ДИА СОФТ», 1999.-560с.

9.Мюррей К. Microsoft Office 2003. Новые горизонты.:Пер. с англ.- СПб.:Питер, 2004.- 190с.

10.Крейнак Дж. Microsoft Office 2000.: Пер с англ.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2004.-352с.

11. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000.- СПб.: Питер,2003.-608с.

12.Камарда Билл Использование Microsoft Office 2002. Специальное издание.: Пер. с англ..- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.- 832с.

 

LINUX|| Задачи и интерфейсы Unix-подобных систем.

ОС Linux была разработана программистами для программистов, чтобы использовать ее в такой среде, в которой большинство пользователей являются достаточно опытными и занимаются проектами разработки программного обеспечения, во многих случаях большое количество программистов активно работает над созданием общей системы, поэтому в операционной системе UNIX есть большое количество средств, позволяющих людям работать вместе и управлять совместным использованием информации. Можно выделить следующих два принципа:

1) Принцип наименьшей неожиданности. Данная система реагирует на действия адекватным образом.

2) Мощь и гибкость. Это означает, что в системе должно быть небольшое количество базовых элементов, которые можно комбинировать бесконечным числом способов, чтобы приспособить их для конкретного приложения.

Интерфейс системы Linux.

POSIX (Portable Operation System Interface for Unix) – набор стандартов, описывающих интерфейсы между операционной системой и прикладной программой. Данный стандарт создан для обеспечения совместимости различных UNIX-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода, но может быть использован и не для UNIX систем.

Схема системы Linux:

Режим пользователя:

Пользователь

Интерфейс пользователя

Стандартные обслуживающие программы

Интерфейс библиотечных функций

Библиотечные функции

Режим ядра:

Интерфейс системных вызовов

ОС Linux

Аппаратура

Функция ОС Unix заключается в управлении аппаратным обеспечением и предоставлении всем программам интерфейса системных вызовов. Эти системные вызовы позволяют программам пользователя создавать процессы, файлы и прочие ресурсы, а так же управлять ими. Рассмотрим следующие 3 интерфейса:

Интерфейс системных вызовов, интерфейс библиотечных функций.

Программы делают системные вызовы, помещая аргументы в регистры и выполняя команду эмулированного прерывания для переключения из пользовательского режима в режим ядра. Каждая такая процедура сначала помещает аргументы в нужное место, а затем выполняет команду эмулированного прерывания. Стандарт POSIX определяет, какие библиотечные процедуры должна предоставлять соответствующая его требованиям система, каковы их параметры, что они должны делать и какие результаты возвращать.

Интерфейс пользователя.

Помимо операционной системы и библиотеки системных вызовов, все версии Linux предоставляют большое количество стандартных программ. К этим программа относятся: Командный процессор (оболочка), компиляторы, редакторы, программы обработки текста и утилиты для работы с файлами. При запуске оболочки она инициализируется, а затем выводит на экран символ приглашения к вводу. После того, как пользователь введет командную строку, оболочка извлекает из нее первое слово и ищет программу с таким именем. Если программу удается найти, оболочка запускает ее. При этом работа оболочки приостанавливается на время работы запущенной программы. По завершении программы, оболочка пытается прочитать следующую команду. Оболочка представляет собой обычную пользовательскую программу.

Графические интерфейсы пользователя в Linux поддерживает оконная система X Windowing System (X Window, X 11, X). Она представляет обмен и протоколы отображения для управления окнами на растровых дисплеях unix-подобных систем. X-сервер является главным компонентом, который управляет такими устройствами, как монитор, мышь, клавиатура и т.д. и отвечает за перенаправление ввода от клиентских программ к операционной системе.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав