Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Межі дії нормативно-правових актів:у просторі, у часі,за колом осіб

Читайте также:
  1. Актинидия Коломикта
  2. Види нормативно-правових актів
  3. Дащенко О. Ф., Кириллов В. Х., Коломієць Л. В., Оробей В. Ф.
  4. Дія нормативно-правових актів у часі
  5. Загальна характеристика провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади
  6. Загальна характеристика провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади
  7. Коломенский институт (филиал)
  8. КОЛОМИЙСЬКЕ ВПУ-17
  9. ПЕРЕЛІК ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СТУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ, ЩОДО КОЖНОГО ВИДУ БАНКІВСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дія нормативно-правових актів — це їхній фактичний вплив на суспільні відносини.

Дія нормативно-правового акту обмежена трьома параметрами:
а) дією у часі, тобто терміном дії, або часом, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу
б) простором, на який розповсюджується дія нормативно-правового акту;
в) колом осіб, які підпадають під дію нормативно-правового акту.

Дія нормативно-правового акту у просторі — це поширення його впливу на певну територію, державу в цілому чи певний регіон.
Нормативні правові акти діють за територіальним і екстериторіальним принципами.
Територіальний принцип — це дія нормативних актів у межах території держави.
Екстериторіальний принцип — це дія нормативних актів поза межами держави.
Дія нормативно-правового акту за колом осіб визначається їх поширенням на певних суб'єктів права. Розрізняють:
а) нормативні правові акти загальної дії, які поширюються на всіх осіб, що перебувають на території держави
б) нормативні правові акти спеціальної дії, які поширюються на певне коло спеціальних суб'єктів
Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча).
Дія нормативно-правового акту у часі залежить від:
1) моменту набуття актом чинності, тобто початку його дії;
2) напряму темпоральної дії нормативного акта;
3) моменту зупинення дії нормативного акта;
4) моменту припинення (скасування) дії нормативного акта.
Отже, чинність закону (нормативного акта) у часі починається з моменту набрання законом чинності. Набрання законом чинності означає, що з цього моменту всі організації, посадові особи і громадяни повинні керуватися ним, виконувати і дотримуватись його.
Другою найважливішою характеристикою дії закону в часі є напрям темпоральної дії, що визначається як дія закону стосовно фактів, які виникли вже після набуття ним чинності (нових фактів),

Традиційно в літературі наводяться такі підстави припинення дії нормативних актів:
1) закінчення терміну, на який вони були прийняті
2) зміна обставин, на які вони були розраховані
3) при скасуванні цього акта іншим актом
11.Систематизація законодавства: поняття,значення,форми

Систематиза́ція законода́вства — впорядкування та вдосконалення нормативно-правових актів, шляхом створення єдиних нормативних актів та їх збірників.

Систематизація спрямована на: 1) досягнення внутрішньої єдності юридичних норм,

2) впорядкування правового матеріалу, розміщення його за певними розділами і рубриками.

Систематизація законодавства здійснюється двома основними способами (шляхом інкорпо­рації і кодифікації).

1.Інкорпорація — це спосіб систематизації зако­нодавства, який полягає в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в од­ному збірнику.

Види інкорпорації:

1) за юридичним значенням — офіційна (підго­товка і видання правотворчими органами або упов­новаженими, за їх рішенням, організаціями збірни­ків чинних нормативно-правових актів) і неофіційна (під­готовка і видання збірників нормативно-правових актів не правотворчими.

2) за обсягом — загальна, галузе­ва, міжгалузева, спеціальна

3) за критерієм об'єднання нормативно-пра­вових актів — предметна, хронологічна, суб'єк­тивна

Кодифікація – вид систематизації нормативних актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає у їх змістовній переробці

і створенні зведеного нормативного акту. Різновидами кодифікації є кодекс, статут, положення.

Кодекс – кодифікований акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті.Кримінальний кодекс, Сімейний кодекс.

Статути, положення – кодифіковані акти, в яких визначається статус певного виду державних організацій та органів.

Структура системи законодавства — це комплекс взаємопов'язаних і взаємодіючих чинних нормативно-правових приписів, що вміщені в нормативно-правових актах.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав