Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РЕФЕРАТИ, ВИКОНАНІ НА ТЕМУ, НЕ ЗАТВЕРДЖЕНУ КАФЕДРОЮ, НА РЕЦЕНЗІЮ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Читайте также:
  1. Вивчивши цю тему, ви маєте
  2. Государственное управление представляет собой систему, которую образуют во взаимодействии такие элементы как субъект, объект и связи между ними.
  3. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  4. Изучая тему, необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях
  5. Изучив данную тему, студент должен
  6. Очень скоро пользователю компьютера, чтобы войти в систему, достаточно будет произнести команду или приложить палец к дактилоскопическому датчику.
  7. Поняття про біогеоценоз, екосистему, біоценоз, біотоп
  8. Принцип Ле Шателье: Если На Систему, Находящуюся В Равновесии, Оказывается Внешнее Воздействие, То Равновесие Смещается В Таком Направлении, Которое Ослабляет Внешнее Воздействие.
  9. Управление — это целенаправленное воздействие на систему, ocyществляемое таким образом, чтобы она переходила из одного состояние другое, необходимое, состояние.

2. Формулювання мети та основних завдань. У залежності від того, наскільки ясно й точно сформульована мета роботи, настільки вдалим є план роботи, її організація, стиль викладу. Саме мета визначає коло теоретичних проблем і стосовних до них реальних подій, фактів. Визначеність мети дозволяє студентові виділити в роботі основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу. Невдале визначення мети часто приводить до зниження якості роботи: у ній переважають загальні міркування, аналіз підмінюється описовістю. Мета реферату повинна бути тісно пов’язана з назвою його теми, а також такою, що її можна досягти, враховуючи обсяг роботи і специфіку навчання. На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов’язане з назвами основних питань чи розділів реферату. Приклади формулювання мети: "Метою роботи є розгляд деяких особливостей конфліктів в закладах художньої освіти", "Метою роботи є опис деяких маніпулятивних технік, що їх використовують учні при спілкуванні з викладачами”.

3. Складання плану. На початку підготовки реферату студент повинен ознайомитися зі змістом літературних джерел за добраною темою і скласти план. План – проміжний етап роботи, він пишеться «для себе», обговорюється з викладачем, затверджується на консультаціях за курсом. План може складатися в простому чи розгорнутому вигляді. Чим чіткіше план роботи, чим він логічніше, тим легше авторові викладати свої думки, робити обґрунтовані висновки. План реферату є відбитком його структури, під якою розуміється порядок побудови наукової праці, взаємозв'язок окремих її частин.

Недоліком більшості робіт є нерозмірність розділів, що є наслідком захоплення студента якимсь одним питанням.

Тому при складанні плану студентові важливо визначити, нехай приблизно, розміри кожної частини майбутньої роботи і їхній взаємозв'язок. У процесі вивчення матеріалу план може удосконалюватися й одержує остаточний вид лише наприкінці роботи над темою.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і, відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби - допрацьовує.

4. Виклад матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути пов'язаним, тобто зміст кожного наступного абзацу повинний бути значеннєвим продовженням попередніх.

У роботі можуть бути додатки у виді малюнків, таблиць. Кожен додаток повинний бути пронумерований і озаглавлений. У тексті роботи повинні бути посилання на кожен додаток.

Рекомендується така структура реферату:

ЗМІСТ
Вступ  
1.  
1.1  
1.2  
2.  
2.1  
2.2  
Висновки  
Список використаних джерел  
Додатки  

Реферат починається з викладу суті проблеми. Варто уникати загальних фраз.

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність теми. У перекладі з латинського актуальність означає важливість, значимість розглянутої теоретичної концепції або теоретичного питання в даний час або для автора роботи. В цьому розділі розкриваються мета й основні завдання, структура роботи, визначаються джерела інформації.

Основна частина, що складається з трьох-п’яти основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язані, мати приблизно однаковій обсяг.

У ВИСНОВКАХ пропонуються загальні умовиводи, ідеї, думки, оцінки, пропозиції дослідника, підсумок усіх питань даної теми, указується, в якої мірі досягнуто мету і вирішені завдання, про які йшла мова у «ВСТУПІ».

У СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ включають публікації переважно останніх 5 – 10 років. Особливу цінність мають роботи останнього року. Список використаних джерел у контрольній роботі повинен містити не менш 5 позицій, з них підручник – 1 (ОДИН!!!). (Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні дані про джерела і розміщається після ВИСНОВКІВ.. Цей список складає одну з істотних частин роботи, відбиває самостійну творчу роботу автора і свідчить про рівень фундаментальності проведеної роботи.

Дані про джерела, включених у список, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту.

Бібліографічні записи "Списку" повинні мати порядкову нумерацію і подаються в такий послідовності:

­ закони, нормативні акти та положення державного значення;

­ літературні та наукові джерела українською та російською;

­ літературні та наукові джерела іноземними мовами;

­ мережні адреси.

Джерела можна поміщати в списку одним із способів: у порядку цитування в тексті, за абеткою прізвищ перших авторів або назв, у хронологічному порядку.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав