Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  7. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  8. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
  10. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства

[1] И.В.Савельев. Общий курс физики, т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.-М.:Наука,1978.

[2] И.В.Савельев. Курс физики, т.2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика.-М.:Наука,1989.

[3] И.В.Савельев. Общий курс физики, т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц.-М.: Наука, 1987.

[4] И.В.Савельев. Курс физики, т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.-М.:,1989.

[5] Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Книга 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2-ге вид. — К.: Либідь, 2001.

[6] Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Книга 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. — К.: Либідь, 2001.

[7] Фізика: Конспект лекцій /Укладач О.В. Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.2. – 242 с.

[8] Гаркуша І.П., Курінний В.П., Певзнер М.Ш. Збірник задач з фізики: Навч. посібник/ За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Вища шк., 1995.

[9] Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботиз дисципліни “Загальна фізика”. Частина 4. “Електромагнетизм” /Укладачі: Лисенко О.В., Орлова О.О.. — Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

[10] Розв’язування задач із фізики: коливання, хвилі, оптика: навчальний посібник / О. В. Лисенко, В. В. Коваль, М.Ю. Ромбовський. – Суми, Сумський державний університет, 2014.

[11] Лабораторний практикум із загальної фізики: навч. посібник / О. В. Лисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2014.

[12] Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике. — М.: Высшая шк., 1981.

 

Методичні матеріали в електронному вигляді знаходяться на сайті
http://tphysics.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=59

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(звіту, що виконується під час самостійної роботи у формі реферату)

Навчальний процес у Харківській державній академії дизайну і мистецтв передбачає різні форми самостійної роботи студентів, зокрема, у відповідності з учбовим планом, кожен студент, що вивчає курс «Основи маркетингу та менеджменту», повинен підготувати реферат за заданою темою, що значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Кожен студент повинен знати, що написання та захист реферату є діяльною формою навчання тільки в тому випадку, якщо він виконується самостійно, на основі глибокого вивчення рекомендованої літератури.

Основна мета написання реферату - глибоке й творче вивчення одного з конкретних питань курсу “Основи педагогіки та психології”, оволодіння методами наукового дослідження.

РЕФЕРАТ (лат. Refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном виде содержания книги, результат изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих литературных и других источников.

БСЭ

Реферати пишуть студенти вузів, аспіранти й здобувачі для здачі кандидатських іспитів, наукові співробітники…

Обсяг реферату визначається специфікою теми й змістом документів, кількістю даних, їхньою науковою цінністю або практичним значенням і коливається від 500 – 2500 знаків до 20 – 24 сторінок (студенти магістратури) умовно-друкований лист.

Існує багато видів рефератів. Учені найчастіше мають справу з інформаційними й розширеними або зведеними рефератами.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ реферат найбільше повно розкриває зміст документа, містить основні теоретичні і практичні дані.

Інформаційні реферати поміщають у первинних документах (книги, журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу і т.п.) і у вторинних документах (реферативні журнали й збірники, інформаційні карти і т.п.).

РОЗШИРЕНИЙ АБО ЗВЕДЕНИЙ (що містить багато джерел, оглядовий) реферат містить дані про визначену кількість опублікованих або неопублікованих документів по одній темі, викладені у виді зв'язного тексту.

Підготовка реферату сприяє всебічному знайомству з літературою по обраній темі, створює можливість комплексно використовувати придбані навички роботи з книгою, розвиває самостійність мислення, уміння на науковій основі аналізувати різні явища.

Нерідко студенти не відрізняють запис у виді тематичного конспекту від реферату. Тому було б неправильно обмежити роботу тільки об'єднанням положень у щось ціле з різних джерел. У подібному випадку вийде тематичний конспект, а не реферат. Правда, для багатьох студентів, що не мають серйозних навичок наукової праці, тематичний конспект може стати проміжною ланкою в створенні реферату, тому що, безумовно, сприяє виробленню активного, творчого мислення, уміння виявляти головні проблеми, будувати композиційно складну, завершену роботу на основі численних джерел.

Тематичний конспект складається, звичайно, для того, щоб глибше вивчити визначене питання, підготуватися до доповіді, лекції або виступові на семінарському занятті. Такий конспект по своєму змісті наближається до реферату, доповіді по обраній темі, особливо в тому випадку, якщо включає власний, нехай маленький внесок студента у вивчення обраної їм проблеми. Під таким внеском розуміється не тільки переказ досліджуваного матеріалу, але і висновки, зроблені і сформульовані студентом самостійно. Конспект, покликаний сприяти роботі думки, а не підмінювати її.

На відміну від тематичного конспекту реферат вимагає незрівнянно більшої творчої активності, самостійності в узагальненні вивченої літератури, уміння логічно струнко викласти матеріал, оцінити різні точки зору на досліджувану проблему, висловити про неї власні думки.

Варто не забувати про необхідність особливої цілеспрямованості в роботі, про організацію активного читання. Корисніше вивчати джерела під кутом зору вже наміченої проблематики. Це заощаджує час, будить думки студента, дозволяє складати реферат у ході роботи з літературою.

Кожне пророблене джерело додає щось нове до наявним у нас знанням - і саме це нове ми прагнемо вичленувати, засвоїти, зафіксувати - або ж вносить серйозне коректування у сформовану в нас систему уявлень. Таке активне читання, засвоєння й обробка джерел і власна літературна творчість не можуть не привести до деяких, часом істотних змін у плані реферату. Не потрібно боятися доповнити його новими пунктами або відмовитися від того або іншого пункту, деякі частки питання об'єднати в більш великі.

Якщо при вивченні літератури головною задачею студента було розчленовування матеріалу, виявлення центральних ідей, положень, то в період підготовки реферату йде інший процес - синтез, узагальнення положень, прикладів, фактів, систематизація того коштовного, важливого, що ми зрозуміли в процесі засвоєння теми.

Вивчений матеріал у нашому викладі перетвориться, з'являється в новій літературній формі, по-новому групується, систематизується.

Мистецтво власних формулювань, складених на основі усіляких виписок, природно, приходить до людини, що добре засвоїла прочитане, уключив нове в загальну суму своїх знань.

Основна мета підготовки реферату - більш глибоке й творче вивчення одного з конкретних питань теорії й практики визначеної дисципліни, оволодіння методами наукового дослідження. У процесі роботи студенти розвивають, удосконалюють свої навички й уміння:

­ самостійно формулювати проблему;

­ здійснювати пошук необхідної наукової інформації;

­ аналізувати здобуту інформацію;

­ вірно оформлювати науково - довідковий матеріал;

­ робити наукову доповідь, відповідати на запитання, відстоювати свою думку.

Перш ніж починати роботу над тим або іншим індивідуальним завданням, студентові корисно ознайомитися з вимогами до самостійно виконуваної роботи.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 57 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав