Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Важливі терміни з охорони праці

Читайте также:
  1. Value ['væljuː] (n) - цінність; важливість; корисність
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. Аналіз загальних показників організації праці
  5. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  6. Аналіз умов праці
  7. Аналіз умов праці на робочому місці
  8. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  9. Атестація робочих місць за умовами праці
  10. Безпека праці при виконанні основних видів робіт

При розробці інтерактивного комплексу використано ключові слова, терміни та поняття зміст яких найбільш уживані наведено нижче.

Охорона праці — це система законодавчих актів і відповідних соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, що забезпечують безпеку людини, збереження її здоров’я і працездатності в процесі праці.

Безпека праці — це стан виробничих умов, за яких, унеможливлюється вплив шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм людини.

Безпека виробничого обладнання — це здатність технічних систем зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах , регламентованих нормативною документацією.

Гігієна праці — це розділ профілактичної медицини , що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з метою наукового обґрунтування нормативів і інших засобів профілактики

професійних захворювань і інших несприятливих наслідків діяння умов праці на працюючих.

Фізіологія праці — це розділ гігієни праці , що вивчає зміну функціонального стану організму людини під впливом виробничої діяльності і розробляє фізіологічно обосновані засоби організації трудового процесу, що сприяють попередженню втоми і підтримуванню високого рівня працездатності.

Виробнича санітарія — це система організаційних і технічних заходів, що запобігають дії шкідливих виробничих чинників на організм людини або зменшують цю дію.

Техніка безпеки — це система організаційних і технічних заходів і засобів, спрямованих на відвернення впливу на працюючих небезпечних виробничих чинників.

Пожежна безпека — це розділ охорони праці, що вивчає теорію процесів горіння, основні поняття та визначення в цій сфері, розробляє систему попередження пожеж та заходи пожежного захисту.

Гігієнічний норматив — науково обґрунтований і офіційно регламентований рівень шкідливого чинника, перевищення якого може призвести до захворювань або інших несприятливих наслідків для людини і оточуючого природного середовища.

Гранично допустима концентрація (ГДК, ГДУ) — концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони, діяння якої незалежно від наявності інших шкідливих чинників, що не перевищують нормативів при роботі встановленої тривалості, протягом всього трудового стажу не призведе до захворювання або іншого відхилення у стані здоров‘я як самого працюючого так і його нащадків.

Виробниче середовище — частина оточуючого людину зовнішнього середовища, що створене природно-кліматичними умовами і професійними чинниками, що впливають на організм в процесі трудової діяльності.

Умови праці — сукупність виробничих чинників, що формуються під впливом соціально-економічних процесів.

Характер праці — особливості трудового процесу (тяжкість, напруженість, монотонність і ін.), що здатні при відповідних умовах чинити несприятливу дію на здоров‘я людини і її працездатність.

Психологія праці вивчає психологічні особливості людини в процесі трудової діяльності з метою підвищення продуктивності його праці та формування професійно важливих якостей особистості: швидкості реакції, сприйняття сигналів і інших психічних характеристик.

Поряд з величезними позитивними результатами науково-технічний прогрес несе і певні негативні наслідки. У оснащеному складними технічними системами сучасному виробництві людина змушена іноді працювати на межі психофізіологічних можливостей, у важких умовах праці. Технічний прогрес з усією гостротою поставив проблему «людина — машина».

Ергономіка — наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності, пов'язаної з використанням машин. Людина, машина і середовище розглядаються в ергономіці як складне функціонуюче ціле, в якому провідна роль належить людині. Використання досягнень ергономіки дозволяє більш ефективно вирішувати сучасні завдання охорони праці, зокрема завдання створення зручної, надійної і безпечної техніки.

Наукова організація праці передбачає таку організацію трудового процесу, при якій різко скорочується або повністю виключається можливість виробничих травм і професійних захворювань при одночасному підвищенні працездатності людей.

Шкідлива речовина — це та, яка при контакті з організмом людини у випадку порушення вимог безпеки і гігієни праці може викликати захворювання або відхилення у стані здоров’я як в процесі контакту з нею, так і у віддалені строки життя сучасного і наступного поколінь, що визначаються сучасними засобами.

Шкідливий чинник — виробничий чинник, що здатний чинити негативний вплив на працездатність і стан здоров‘я аж до виникнення професійного захворювання.

Небезпечний виробничий чинник — чинник, що спроможний при недотриманні вимог техніки безпеки призвести до травматизму або іншого різкого погіршення, здоров’я, або смерті.

Професійні захворювання — захворювання причиною якого є дія шкідливого чинника в умовах виробництва, підтверджена в установленому законом порядку.

Професійне отруєння — гостра або хронічна інтоксикація викликана дією шкідливого хімічного чинника в умовах виробництва.

Травматизм — це порушення анатомічної цілісності організму або його функцій унаслідок раптової короткочасної дії будь-якого зовнішнього чинника (механічного, хімічного, термічного і ін.), у результаті чого настає тимчасова або постійна втрата працездатності.

Нещасний випадок — дія небезпечного чинника на організм під час виконання працівником трудових обов’язків, унаслідок чого виникає травма.

Тяжкість праці — інтегральне поняття, що виражає ступінь функціонального напруження організму при виконанні трудового процесу.

Напруженість праці — ступінь емоційного навантаження на організм при виконанні трудового процесу, що

вимагає переважно інтенсивної роботи мозку при отримані і переробці інформації.

Робочий час — це час встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку, працівник має виконувати доручену йому працю, або службові обов’язки.

Раціональний режим праці і відпочинку — співвідношення періодів роботи і відпочинку , за яких висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю людини без ознак надмірної втоми, протягом можливого тривалого періоду.

Система стандартів безпеки праці(ССБП) — це комплекс взаємопов’язаних стандартів спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Робоча зона — простір висотою до 2м. над рівнем підлоги або майданчика, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників.

Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівників в процесі трудової діяльності.

Категорія робіт — це розмежування робіт на основі загальних енергозатрат організму (Дж/с)

Засіб індивідуального захисту(ЗІЗ) — пристрій, що забезпечує захист організму людини від небезпечних і шкідливих виробничих чинників. [3, с. 7].

Охорона праці тісно пов'язана також з громадськими, природними і технічними науками.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав