Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яким видом групувань вирішується завдання вивчення причинно-наслідкових зв"язків між досліджуваними ознаками?

Читайте также:
  1. C. внешним ярким видом игрушки
  2. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  3. II. Завдання та обов'язки
  4. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
  5. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  6. IV. Вивчення нового матеріалу.
  7. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  8. VI. Вивчення нового матеріалу.
  9. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  10. VII. Домашнє завдання.

А) Комбінаційними.

Б) Структурними.

В) Аналітичними.

Г) Типологічними.

9. Яка статистична таблиця називається простою?

А) Підмет містить перелік одиниць спостереження.

Б) Підмет містить групи одиниць спостереження за однією ознакою.

В) Таблиця містить абсолютні і відносні величини.

Г) Підмет містить групи одиниць спостереження за двома ознаками і більше.

10. Яка статистична таблиця називається комбінаційною?

А) Підмет містить одну або більше ознак.

Б) Підмет містить групи двох або більше ознак.

В) Підмет містить групи одиниць спостереження.

Г) Підмет містить групи одиниць спостереження за однією ознакою.

11. Види групувань залежно від мети(завдань) дослідження бувають:

А) Прості, комбінаційні;

Б) Первинні, вторинні;

В) Типологічні, аналітичні, структурні;

Г) Порядкові, номінальні, кількісні.

12. Вторинне групування– це:

А)Групування за атрибутивними ознаками;

Б) Групування за безперервними ознаками;

В) Розмежування сукупності на групи і підгрупи за існуючими ознаками;

Г) Створення нових груп за даними вже створеного групування.

13. Основою групування може бути ознака:

А) Кількісна;

Б) Якісна;

В) Якісна і кількісна;

Г) Ваш варіант.

14. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування:

А) Типологічного;

Б) Структурного;

В) Аналітичного;

Г) Варіаційного.

15. Якщо сукупність групують за атрибутивною ознакою, кількість груп дорівнює:

А) Кількості видів та різновидів цієї ознаки;

Б) Кількості значень цієї ознаки;

В) 1 + 3,322 lg N (формула Стерджеса);

Г) Немає правильної відповіді.

16. Формулу Стерджеса доцільно використовувати, якщо:

А) Сукупність, яку групують, є однорідна;

Б) Розподіл одиниць сукупності, яку групують, є нормальним;

В) Будують вторинне групування;

Г) В основі групування є атрибутивна ознака.

17. Відповідно до формули Стерджеса, кількість груп залежить від:

А) Обсягу сукупності;

Б) Варіації групувальної ознаки;

В) Обидві відповіді правильні;

Г) Немає правильної відповіді.

18. При неперервній варіації ознаки доцільно побудувати ряд:

А) Дискретний;

Б) Інтервальний;

В) Ранжований;

Г) Інтержований.

19. Частота ряду розподілу– це:

А) Значення групувальної ознаки;

Б) Кількість повторювань групувальної ознаки;

В) Сума кількості повторювань групувальної ознаки даної групи і попередніх;

Г) Його графічне зображення.

20. Розподіл домогосподарств за відстанню їх житла до основного джерела водопостачання:

Цей ряд розподілу включає елементи:

А) Варіант, частота;

Б) Варіант, частота, частка;

В) Варіант, частка, кумулятивна частка;

Г) Частота, щільність.

21. Розподіл релігійних організацій Львівської області:

Цей ряд розподілу:

А) Атрибутивний;

Б) Варіаційний;

В) Дискретний;

Г) Інтервальний.

22. У розподілі студентів групи за оцінками на іспиті частотою є:

А) Кількість студентів;

Б) Кількість студентів, які одержали певну оцінку;

В) Порядковий номер;

Г) Власний варіант.

23. У розподілі домогосподарств за кількістю дітей варіантом є:

А) Кількість дітей у домогосподарстві;

Б) Кількість домогосподарств.

В) Немає праильної відповіді.

Г) Обидві відповіді правильні.

24. Варіаційним є розподіл:

А) Міст за кількістю жителів;

Б) Фермерських господарств за обсягом посівних площ;

В) Обидві відповіді правильні;

Г) Немає правильної відповіді.

25. Атрибутивним є розподіл:

А) Підприємств за формою власності;

Б) Підприємств за питомою вагою експортної продукції;

В) Обидві відповіді правильні;

Г) Немає правильної відповіді.

26.

Графік на Рис. 5:

А) Полігон частот;

Б) Гістограма;

В) Огіва;

Г) Кумулята.

27. Графік на Рис. 6:

А) Полігон частот;

Б) Гістограма;

В) Огіва;

Г) Кумулята.

28. Криву Лоренца (концентрації) використовують, щоб показати:

А) Динаміку явища;

Б) Взаємозв’язок між чинниковою та результативною ознакою;

В) Сезонні коливання обсягів явища;

Г) Ступінь рівномірності розподілу явища.

29. Щільність розподілу використовують для:

А) Побудови полігону дискретних рядів розподілу;

Б) Побудови графіків рядів розподілу з нерівними інтервалами;

В) Аналізі рядів розподілу з нерівними інтервалами;

Г) Визначенні числа одиниць у середині інтервалу.

30. Щільність ряду розподілу визначають за формулою:

А) fi / hi;

Б) hi / fi;

В) хi / hi;

Г) fi / N.

Підготувала: Котюн Анна.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав