Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV.Склад витрат виробництва

Читайте также:
  1. A. Витратами
  2. III. Групування витрат за елементами та статтями
  3. Resources (які використовуються підприємствами як запроваджені фактори виробництва) as inputs to produce goods and services (називаються) factors of production.
  4. Аналіз взаємозв’язку показників обсягу товарообороту, витрат і прибутків
  5. Аналіз витрат за загальною сумою та рівнем
  6. Аналіз витрат за статтями та елементами
  7. Б) Валових витрат;
  8. Визначення витрат палива тепловозом
  9. Вирішення завдань удосконалення методів виробництва на сучасному етапі розвитку

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

· Прямі матеріальні витрати

· Прямі витрати на оплату праці

· Нарахування на фонд заробітної плати

· Амортизація основних засобів

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється підприємством.

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та не прямі. Прямими називаються ті витрати, які безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послуг).

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції або є її необхідним компонентом, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу прямих витрат не оплату праці включається заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, або надання послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу прямих витрат нарахування на фонд заробітної плати відносять витрати пов’язанні з відрахуваннями на соціальні заходи (відрахування на пенсійне забезпечення , відрахування на соціальне страхування, на випадок безробіття, відрахування на страхування від нещасних випадків на виробництві) Непрямівитрати згідно П(С)БО 16 «Витрати» це загально виробничі витрати, вони

не можуть бути віднесенні безпосередньо до певного об’єкта витрат, такі витрати на вирощування багатьох культур, кількох груп тварин, виконаних різних робіт. Для включення до собівартості ці витрати необхідно в кінці звітного періоду розподіляють між об’єктами обліку пропорційно прямим витратам без вартості насіння (в рослинництві), кормів (в тваринництві),матеріалів і напівфабрикатів( у промислових виробництвах). При розприділені загальновиробничих витрат визначають коефіцієнт розподілу цих витрат = сума загальновиробничих витрат : суму прямих витрат за виключенням вищевказаних матеріалів

До загальновиробничих витрат можна віднести:

- Витрати на відрядження

- Плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону

- Витрати на операційну оренду не оборотних активів загальновиробничого призначення

- Витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки

- Нарахування заробітної плати бригадирам , майстрам цехів, обліковцям і т.д.

- Забезпечення спецодягом, спецвзуттям

- Утримання і влаштування дезінфекціонних камер, душових лазень

Та інші витрати.

Розподіл загальновиробничих витрат.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт з використанням бази розподілу (годин, праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат, тощо).

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними при зміні обслуговуванням. Постійні загальновиробничі розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності прямих витрат, тощо).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції

 

№п\п Об’єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базис розподілу) Процентне відношення загальновиробничих витрат до заробітної плати Сума загально виробничих витрат
Виробництво продукції А 40%
Виробництво продукції Б 40%
  разом х

 

V.Облік витрат і виходу продукції на виробництві

Для обліку витрат і виходу продукції основного виробництва призначений рахунок 23 «Виробництво».За дебетомрахунка відображаються прямі витрати а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції(робіт, послуг), а за кредитомкількість виробленої продукції . Залишок по дебету відображатиме суму витрат незавершеного виробництва

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, та статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства за центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 «Виробництво» кореспондує

За дебетом з кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків

13«Знос необоротних активів» 11 «інші необоротні матеріальні

 

20 «Виробничі запаси» 15 «Капітальні інвестиції»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «МШП» 22 «МШП»

23«Виробництво» 23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві» 24 «Брак у виробництві»

25«Напівфабрикати» 25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція» 26 «Готова продукція» 27 «Продукція сільського виробництва» 27 «Продукція сільськогосподарско

28 «Товари» виробництва»

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами

39 «Витрати майбутніх періодів» 79«Фінансові результати»

47 «Забезпечення майбутніх витрат» 80 «Матеріальні витрати»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 84«Інші операційні затрати»

64 «Розрахунки за податками та платежами» 85 «Інші затрати»

65 «Розрахунки за страхуванням» 90 «Собівартість реалізації»

66 « Розрахунки з оплати праці» 94 «Інші витрати операційної діяльності»

68«Розрахунки за іншими операціями» 99 «Надзвичайні витрати»

71 «Інший операційний дохід»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Виплати на оплату праці»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

91 «Загально виробничі витрати»

 

VI. Облік витрат за елементами (клас 8)

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку,якщо їх оцінка може бути достовірною визначення в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.

Основні вимоги до визначення,складу та оцінки витрат викладенні в Положенні бух. Обліку.

На рахунках цього класу ,крім рах. 85 «Інші затрати» ,ведеться облік операційними діяльності за такими елементами витрат ;матеріальні витрати, витрати на оплату праці,відрахування на соціальні відходи,амортизація та інші операційні витрати. Рахунок 85 застосовується для узагальнення інформації про витрати. Пов’язана з інвестиційною та фінансовою діяльністю,а також про витрати ,пов’язані із запобіганням надзвичайним подіям.

Суб’єкти малого підприємства,а також інші організації. Діяльності яких не спрямована на введення комерційної діяльності,для обліку витрат можуть користувати тільки рах класу 8 із списанням до дебету рахунків 23 «виробництво»Щомісячно сум в частині прямих та до дебету рахунку 79 «Фінансові результати» в кінці року або щомісячно сум в частині адміністративних витрат,витрати на збут та інші операційні витрати.

Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами щомісячно списанням сальдо до рахунків у кореспонденцію з рахункам 23» виробництво»»Рахунок 85 введеться тільки тими підприємствами й організаціями ,які не застосовують рах. Класу 9 та сальдо по ньому закривається в кінці року.

Характеристика рахунків 8 класу.

80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «нарахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати» - рахунки активні, по дебету відображається накопичення витрат, по кредиту – списання витрат на 23 рахунок.

Облік собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 90 рахунок.

Рахунок 90, призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом цього рахунка відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції робіт, послуг, а за кредитом списання порядку закриття на 79 рахунок «Фінансові результати». Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі субрахунки :

901«Собівартість реалізованої готової продукції»

902«Собівартість реалізованих товарів»

903«Собівартість реалізованих робіт і послуг»

На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «запаси» від 20 жовтня 1999 року № 246

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» кореспондує :

За дебетом з кредитом рахунків : За кредитом з дебетом рахунків:

21«Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 79«Фінансові результати»

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

91 «Загальновиробничі витрати»

VII.Облік загальновиробничих витрат (91 рахунок)

На рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами, та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом. Списання на рахунки 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації».

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» кореспондує :

За дебетом з кредитом рахунків : За кредитом з дебетом рахунків:

13 «Знос необоротних активів» 23 «Виробництво»

20 «Виробничі запаси» 90 «Собівартість реалізації»

22 «МШП»

30«Каса»

31 «Рахунки в банках»

37 «Рахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення витрат і платежів»

50 «Довгострокові позики»

60«Короткострокові позики»

63«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахунки за податками та платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66«Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці»

82«Відрахування на соціальні заходи»

83 «Амортизація»

84 «Інші операційні витрати»

Кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва

(рахунок №23, рахунки 8 класу, рахунок 90,91)

№п\п Назва операції Кореспонденція рахунків
  Використання 8 класу плану рахунків
Дт Кт Дт Кт
Витрати матеріальних цінностей, списаних на виробництво продукції (робіт, послуг) 201,203,204,205,207 201,203,204,205,207
Нарахована заробітна плата робітникам зайнятих в процесі виробництва
Відрахування на соціальні заходи - Пенсійне забезпечення - На соціальне страхування - Страхування на випадок безробіття - На індивідуальне страхування
Нарахований знос основних засобів
Списані витрати на рахунок 23     80,81,82,83
Випущені з виробництва і оприбутковані на склад готова продукція 26,27 - -
Загальновиробничі витрати включені до собівартості продукції (послуг, робіт) - -
Списана виробнича собівартість реалізованої продукції 26,27 - -
Готова продукція, передана безкоштовним іншим підприємствам 26,27 - -
Витрати списуються на рахунок 79 - -
Списання загальновиробничих витрат - -
Списані збитки від невиправного браку продукції виявленого у виробництві - -
Списання фактичних витрат та понесених на виробництво продукції (робіт, послуг) - -

Калькуляція собівартості продукції

Калькуляція собівартості оформлюється в вигляді документа, в якому всі витрати відображаються по об’єктам і статтям витрат.

Види калькуляції

В залежності від виду виростання інформації, від часу складання калькуляції розрізняють на планові, нормативні, звітні.

Нормативна калькуляція –складається згідно норм виробничих витрат діючих на початок місяця, її призначення – забезпечити повсякденний контроль за відхиленнями норм .

Планова калькуляція – складається на початок планового періоду, її призначення – планування собівартості продукції (робіт, послуг).

Звітна калькуляція –складається в кінці звітного періоду (місяця, кварталу, року), її ціль визначити фактичну собівартість продукції (робіт, послуг).

Порівнюючи планову калькуляцію з фактичною, можна визначити сума економії або перевитрати по кожній калькуляції.

Стаття калькуляції витрати які включаються при визначенні собівартості продукції (робіт, послуг).

Головна задача калькуляції – забезпечити своєчасність повноту і достовірність, відображення фактичних витрат на виробництво, визначення фактичної собівартості кожного виду продукції й виготовлення належного контролю за раціональним використанням в процесі виробництва ресурсів підприємства.

Підприємство ТОВ «Регул» Зразок

Калькуляція

На січень 2011 року

Продукція : Плитка облицювальна (20 см х 20см) для зовнішніх облицювальних робіт

Договірна ціна за продукцію 15960 грн.

Валовий випуск 5000 шт.

Замовник: Приватне підприємство «Малахіт» , договір №14 від 09.12.2010. року.

№п\п Найменування статтів калькуляції Одиниця виміру По об’єктам калькулювання
На випуск (5000 шт.) На одиницю
кількість Ціна грн. Сума грн. кількість Сума грн.
Сировина і матеріали Тонн 188,00 1880,00 0,002 0,376
Закупівля напівфабрикатів і контактуючих виробів Кг 9,50 5700,00 0,12 1,14
Паливо і енергія на технічні цілі Л 3,20 800,0 0,05 0,16
Зворотні відходи виробництва (вираховуються) Кг 0,20 60,00 - 0,12
Основна заробітна плата Грн. - 600,00 - 0,12
Додаткова заробітна плата Грн.. - - 120,00 - 0,024
Відрахування на соціальне страхування Грн.. - - 260,00 - 0,057
Витрати на утримання і експлуатацію обладнання (амортизація) Грн.. - - 400,00 - 0,08
Загальновиробничі витрати Грн.. - - 210,00 - 0,042
Брак продукції Грн.. - - 120,00 - 0,024
Інші виробничі витрати Грн.. - - 820,00 - 0,164
Супутня продукція (вираховується) т\грн. 1,4 150,00 210,00 0,00028 0,42
Виробнича собівартість (сума рахунків 1+2+3*4+5+6+7+8+9+10+11-12) Грн. - - 10640,00 - 2,128
Головний бухгалтер : Іванченко І.В. 02 лютого 2011

Примітка.

Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших матеріальних ресурсів, що виникли в процесі виробництва продукції ( робіт, послуг ), які втратили повністю або частково свої споживчі якості.

Брак– це не продуктивні витрати матеріальних цінностей та праці, навіть у тих випадках, коли є можливість переробити забраковану продукцію у новий продукт праці або виправити недоліки.

Супутня продукція – одержана водночас з основним продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі.

Собівартість одиниці виробу одержують шляхом ділення всих витрат на кількість випущених за місяць виробів.


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав

Универсальный | С заботой о жизни | Социальные вклады | Тест - контроль | A. Витратами |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав