Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз витрат за загальною сумою та рівнем

Читайте также:
  1. A. Витратами
  2. III. Групування витрат за елементами та статтями
  3. IV.Склад витрат виробництва
  4. SWOT-аналіз як основа маркетингових досліджень
  5. VІІ етап - аналіз достатності формування доходів.
  6. Аналіз взаємозв’язку показників обсягу товарообороту, витрат і прибутків
  7. Аналіз витрат за статтями та елементами
  8. Аналіз динаміки та структури майна підприємства
  9. Аналіз динаміки фінансових результатів за складом та структурою

Функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами з метою підвищення його конкурентоспроможності. Витрати є індикатором діяльності суб’єкта господарювання; збільшення витрат може бути зумовлене як зміною ситуації на ринку, так і недоліками у процесі діяльності.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звіт­ності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтер­ського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати».

Витрати— зменшення економічних вигод у вигляді вибуття акти­вів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності № 145 від 22.05.02 до складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, що здійснюють таку діяльність, які виникають у процесі руху товарів, а також витрати підприємств громадського харчування, що пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.

Поточні витрати підприємства торгівлі - це грошове відбиття витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів.

До складу поточних витрат підприємства торгівлі входять витрати обігу - представлені в грошовій формі витрати підприємства на здійснення процесу реалізації товарів, які складають за своєю суттю собівартість послуг з доведення товарів від виробника до споживача та пов'язаних із зміною форм вартості. До складу витрат обігу включають операційні витрати, транспортно-заготівельні витрати, що припадають на реалізовані товари (продукцію власного виробництва підприємств громадського харчування - далі продукція), та відсотки за кредит, що відносяться до витрат фінансової діяльності.

У плануванні та обліку поточні витрати торговельної діяльності класифікують за видами діяльності, економічними елементами та підгалузями торгівлі (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).

Базуючись на вимогах П(С)БО 16 “Витрати”, поточні витрати підприємств торгівлі за видами діяльності класифікуються за такими групами:

Витрати операційної діяльності.

Витрати фінансової діяльності.

Витрати інвестиційної діяльності.

Інші витрати звичайної діяльності.

Надзвичайні витрати.

В свою чергу, витрати операційної діяльності поділяють на:

витрати, які включають до собівартості реалізованих товарів (продукції);

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати.

Витрати операційної діяльності за їх економічним змістом групують за економічними елементами та статтями витрат.

Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за даний звітний період).

В управлінні поточними витратами торговельної діяльності, крім зазначених класифікаційних ознак, можна застосовувати додаткові ознаки класифікації - за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за періодами, за центрами відповідальності чи місцем виникнення, за ступенем однорідності, за можливістю контролю в конкретному структурному підрозділі, за принципами організації управління (таблиця 4.2)

Таблиця 4.2


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав

Значення, завдання та послідовність аналізу роздрібного товарообороту | Інформаційна база аналізу роздрібного товарообороту | Аналіз загального обсягу роздрібного товарообороту | Динаміка роздрібного товарообороту підприємства за 200_ - 200_ роки | Аналіз структури роздрібного товарообороту | Аналіз факторів, які впливають на товарооборот | ЧН х ГДЛ х РО | Класифікація товарних запасів торговельного підприємства | Аналіз доходів підприємства за загальним їх обсягом, видами, функціями, товарними групами | VІІ етап - аналіз достатності формування доходів. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав