Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Філософія Середньовіччя

Читайте также:
 1. Антична філософія
 2. Антична філософія класичного періоду
 3. Антична філософія.
 4. Арабська, середньоазіатська й єврейська філософія.
 5. Буття Бога, світу та людини у філософії доби Середньовіччя та Відродження
 6. В якому понятті давньоіндійська філософія відобразила ілюзорність і видимість світу
 7. Давньогрецька філософія та її проблематика. Досократичні філософські школи.
 8. Давньоіндійська філософія
 9. Давня китайська філософія
 10. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ
 1. Середньовічна філософія як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії. Середньовічний стиль філософствування. Теоцентризм.Монотеїзм. Креаціонізм.
 2. Соціально-історичні передумови виникнення християнської релігії. Основні догмати і принципи християнства. Біблія.

3. Апологетика як перша основна форма розвитку філософської думки Середньовіччя.

4. Патристика. Августин Блаженний: філософствування у вірі, «Град земний» і «Град Божий».

5. Фома Аквінський і доказ «буття Бога»: раціоналістична схоластика.

 1. Номіналізм і реалізм у середньовічній схоластиці. Співвідношення души і тіла, волі та розуму, знання і віри.

 

Основні поняття і категорії для засвоєння теми: агностицизм, анафема, аутодафе, катарсис, креаціонізм, номіналізм, патристика, реалізм, схізма, схоластика, теологія, теорія «двох істин», теоцентризм, теодицея, універсалії, феліокве, християнство.

Література:

1. Александрова О. В. Історія середньовічної філософії. – К., 2000.

2. Історія філософії: Підруч. / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця. − К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

3. Кохановский В.П. Философия: Учеб. пособ. − 6-е изд., перераб. и доп. − Ростов н/Д: “Феникс”, 2003. − Розділ ІІ. − § 1-3. − С. 27-–89.

4. Філософія: Навч. посіб./ Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. − 6-те вид., випр. і доп. − К.: Вікар, 2006. − Тема 2, 3, 4. − С. 24 – 134.

5. Татаркевич В. Історія філософії: В 3-х т. / Пер. з пол. − Львів: Свічадо, 1999.

6. Історія філософії // Філософський енциклопедичний словник. − К.: Абрис, 2002. − С. 257 – 259.

7. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. – М., 1995.

8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965.

9. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

10. Иисус Христос и его ученики. – М., 1996. (Антология гуманной педагогики)

11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

12. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Л.: Світ, 2001. – 318с.

13. Монтень М. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)

14. Неретина С.С. Формирование средневековой философии. – М., 1991.

15. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

16. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984.

17. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. - М.: Мысль, 1995.- 176 с.

18. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

19. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання і задачі для самоконтролю:

1. Сутність релігійного креаціонізму.

2. Як можна зрозуміти висловлення св. Григорія Нисського про людину, що «тіло людини без душі - труп, а душа без розуму - худоба»?

3. Фундаментальні біблійні ідеї філософського значення.

4. Поняття віри, розуму і мудрості у християнській філософії.

5. Концепція двох істин у середньовічній філософії.

6. У чому полягає зв'язок античності та середньовіччя?

7. Чи можна ототожнювати реалізм із ідеалізмом, а номіналізм із матеріалізмом?

8. Які прогресивні елементи ви можете виділити у філософії середньовіччя?

9. Чи є номіналізм середньовіччя кроком назад у порівнянні з матеріалізмом античного періоду Греції та Риму?

10. Які елементи спадковості (проблеми, підходи тощо) існують між античною і середньовічною філософією?

11. Зробіть спробу довести буття Бога, використовуючи докази схоластів.

12. Яким чином Ансельм Кентерберійский і П’ер Абеляр, поєднавши свої методологічні підходи, систематизували зміст середньовічної схоластики та реформували її?

б) тексти для читання:

 1. Августин Блаженный. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)
 2. Біблія (розділи “Екклесіаст”, “ Об’явлення Іоанна Богослова ”).
 3. Иоанн Лествичник: Отцы Церкви о природе человека и ее совершенствовании. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)
 4. Кузанский Н. Об ученом незнании // Соч.: В2-х тт. – М., 1979-80.
 5. Хейзинга И. Осень средневековья. – М., 1988.

 


Cемінарське заняття № 6


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

Історичні типи світогляду | Німецька класична філософія | Сучасна західна філософія ХІХ –ХХ століття | Українська філософська думка | Філософське вчення про буття | Концепція розвитку та її альтернативи. Діалектика як система законів розвитку. | Теорія пізнання | Суспільство як предмет філософії | Людина як предмет філософського осягнення | Цінності та їх функції в життєдіяльності суспільства і людини |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав