Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція 1

Читайте также:
 1. Вступна лекція
 2. Заняття 2 Лекція3/2. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища підприємства
 3. Заняття 3 Лекція 3/3. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних позицій
 4. ЛЕКЦІЯ 1
 5. ЛЕКЦІЯ 1
 6. Лекція 1
 7. ЛЕКЦІЯ 1
 8. Лекція 1
 9. ЛЕКЦІЯ 1

1. Органи державної і галузевої служби стандартизації.

2. Об’єкти стандартизації.

3. Категорії нормативних документів із стандартизації.

4. Організація робіт із стандартизації.

5. Вітчизняні системи стандартів.

 

1. Ограни державної і галузевої служби стандартизації.

До органів державної служби стандартизації відносяться:

- Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт);

- Український науково-дослідницький Інститут стандартизації, сертифікації та Інформатики (УкрНДІССІ);

- Державний науково-дослідницький Інститут "Система" (ДНДІ "Система");

- Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

- Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

- технічні комітети зі стандартизації (ТК);

- територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

Держстандарт України був створений постановою Кабміну (23.09.91)- це національний орган зі стандартизації, створює державну систему стандартизації в країні 1 керує всіма роботами з стандартизації, метрології та сертифікації.

На УкрНДІССІ покладена розробка НТ і економічних основ стандартизації, перспективних планів комплекс. стандартизації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з стандартизації всім зацікавленим організаціям.

На ДНДІ "Система" покладена розробка основоположень стандартів.

На УкрЦСМ покладено здійснення всієї централізованої інформації організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови і іншу нормативну документацію; а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та, іншої нормативної документації з стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів зі стандартизації.

На Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції покладена підготовка кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Технічні Комітети з стандартизації створені за рішенням Державного стандарту України для організації та забезпечення розробки, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіон. та міжнародній стандартизації (в Україні створено 120 технічних комітетів).

На територіальні центри покладено контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов (35 тер. Центрів).

Органи галузевої служби стандартизації включають:

 • служба стандартизації міністерства (відомства) здійснює керівництво і координацію діяльності з питань стандартизації в галузях н/г (організація і планування робіт по створенню проектів державних і галузевих стандартів на проектування і виготовлення продукції, а також організацію найважливіших наукових досліджень з стандартизації для забезпечення випуску продукції високої якості;
 • головні (базові) організації зі стандартизації здійснюють проведення НДР і розробку нормативних документів з стандартизації, як правило, галузевого рівня;
 • служба стандартизації на підприємстві здійснює НТ та орг-метод. керівництво роботами з стандартизації: організацію і планування робіт з стандартизації, контроль за їх виконанням розробку проектів стандартів підприємства і технічних умов, контроль за впровадженням і додержанням стандартів ТУ при проектуванні та виробництві продукції, визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і розрахунок економічної ефективності робіт з стандартизації, забезпечення всіх служб підприємства необхідною нормативною документацією з стандартизації, організація обліку, зберігання і внесення змін в усі екземпляри стандартів та ТУ, організація і здійснення нормоконтролю технічної документації, а також допомога всім службам підприємства з усіх питань стандартизації і уніфікації.

2. Об’єкти стандартизації

Об'єктами державної стандартизації є:

1. об'єкти організаційно-методичні та загально-технічні, в тому числі:

 • організація проведення робіт з стандартизації;
 • термінологічні системи різних галузей знань і діяльності;
 • класифікація і кодування технічно-економічної та соціальної інформації
 • системи та методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювання, аналізу), методи випробувань;
 • метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);
 • вимоги т/б, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;
 • системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;
 • системи величин та одиниць;
 • типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного застосування (підшипники, кріплення, інструменти, деталі);
 • інформаційні технології, включаючи програмні і технічні засоби інформаційних систем;

2. достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;

Загрузка...

продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;

3. складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення, в т.ч. банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона довкілля, вимоги до вживаних природних ресурсів, оборона;

4. об'єкти державного соціально-економічного та держаного науково-технічного програмування.

3. Категорії нормативних документів із стандартизації

Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими категоріями:

 • державні стандарти України – ДСТУ;
 • галузеві стандарти – ГСТУ;
 • стандарти науково—технічних та інженерних товариств і спілок СТТУ;
 • технічні умови – ТУУ;
 • стандарти підприємств – СТП.

Державні стандарти розробляються на:

 • організаційно-методичні та загально технічні об'єкти, а саме: організація проведення робіт із стандартизації, Н-Т термінологія, класифікація і кодування технічно-економічної і соціальної інформації, технічна документація, інформаційні технології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин;
 • вироби загально-машинобудівного застосування;
 • складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення (банк-фін. система, транспорт, зв'язок, енергосистема, оборона, охорона довкілля);
 • продукцію міжгалузевого призначення;
 • продукцію для населення та н/г;
 • методи випробувань.

ДСТУ містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.

Обов’язкові:

 • вимоги, що стосуються безпечності продукції для життя, здоров'я, майна, її сумісності і взаємозамінності, охорони довкілля, а також вимоги до методів випробувань цих показників;
 • вимоги т/б і гігієни праці з посиланням на відповідні норми, правила;
 • метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;
 • положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації або застосування продукції.

Обов'язкові вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню на всій території.

Рекомендовані вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню, якщо:

 • це передбачено чинними актами законодавства;
 • ці вимоги включено до договорів на розробку, виготовлення і поставку продукції;
 • виробником (постачальником) продукції документально заявлено про відповідність продукції цим стандартам.

ДСТУ затверджує Держстандарт України, а стандарти в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів - Мінбудархітектури України.

ДСТУ та зміни до них підлягають державній реєстрації в Держстандарті.

Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутності ДСТУ чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги ДСТУ.

Стандарти науково-технічного та інженерного товариств і спілок розробляються у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, отриманих в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів.

Технічні умови – нормативний документ, який розробляється для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (виробником, розробником) продукції, для якої відсутні ДСТУ чи ГСТУ (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів).

СТП розробляють на продукцію /процеси, послуги, які виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретнім підприємстві.

Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів:

 • основоположні;
 • на продукцію, послуги;
 • на процеси;
 • методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу)

Основоположністандарти встановлюють організаційно-методичні та загально технічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загально технічні вимоги і правила, норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної і виробничої діяльності під час розробки, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, охорону довкілля.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню.

Стандарти на процесивстановлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовують у різних видах діяльності та які забезпечують відповідність процесу його призначенню.

Стандарти на методи контролю(випробувань, вимірювань, аналізу) встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.

Стандарти і ТУ повинні використовуватися на всіх стадіях ЖЦТ.

ДСТУ на території України застосовують всі підприємства незалежно від форм власності і підпорядкування.

ГСТУ застосовують для підприємств сфери управління органу, який їх затвердив.

Стандарти НТ та інженерних товариств (спілок) застосовують добровільно підприємства, які вважають доцільним використовувати нові передові засоби, технології, методи..., вимоги до яких містяться в цих стандартах (використання цих стандартів можливе лише за згодою замовника (споживача)).

ТУ використовують підприємства за договірними зобов'язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції.

СТП застосовують лише на конкретнім підприємстві, яке затвердило ці стандарти.

Міжнародні, міждержавні стандарти застосовують в межах міжнародних договорів України.

4. Організація робіт із стандартизації

Держстандарт України організує і координує роботи зі стандартизації та функціонування державної системи стандартизації, встановлює в державних стандартах цієї системи загальні організаційно-технічні правила проведення робіт зі стандартизації, здійснює міжгалузеву координацію цих робіт, включаючи планування, розробку, видання, розповсюдження та застосування держаних стандартів, визначає порядок державної реєстрації нормативних документів і бере участь в проведенні заходів з міжнародної стандартизації, відповідно до міжнародних договорів України, організує навчання та професійну підготовку спеціалістів у сфері стандартизації.

Міністерства (відомства) беруть участь у роботах із стандартизації та організують цю діяльність в межах своєї компетенції через свої служби стандартизації, головні або базові організації із стандартизації.

Організацію та забезпечення розробки, експертизи, погодження та підготовки до затвердження державних стандартів і інших нормативних документів із стандартизації, а також проведення робіт з міжнародної стандартизації проводять технічні комітети.

Стандарти НТ і інженерних товариств (спілок) розробляють самі спілки.

Служби, стандартизації підприємства розробляють СТП.

Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів регламентовані ДСТУ 1.5:

Основоположні організаційно-методичні стандарти встановлюють цілі, задачі, класифікацію. структури об'єктів стандартизації різного призначення загальні організаційно-технічні положення щодо проведення робіт у певній галузі діяльності, а також порядок (правила) розробки, затвердження і впровадження нормативних, конструкторських, технологічних, проектних та. програмних документів.

Основоположні загальнотехнічні стандарти встановлюють НТ терміни та їх визначення, умовні позначення (назви, коди, позначки, символи...) для різних об'єктів стандартизації, вимоги до побудови, викладення, оформлення і змісту різних видів документації, загально технічні величини, вимоги та норми, що необхідні для технічного, в т.ч. метрологічного забезпечення процесів виробництва.

На продукцію і послуги розробляють стандарти загальних технічних умов, які повинні мати загальні вимоги до груп однорідної продукції і стандарти технічних вимог, які повинні вміщувати вимоги до конкретної продукції (послуги) або їх груп.

Методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) повинні забезпечувати об'єктивну перевірку всіх обов'язкових вимог до якості продукції, які встановлені в стандартах на неї.

Стандарти на процесивстановлюють. вимоги до методів (способів, прийомів, режимів, норм) виконання різного роду робіт у технологічних процесах розробки, виготовлення, зберігання, транспортування, експлуатації, ремонту, утилізації продукції, що забезпечують їх технічну єдність і оптимальність.

ДСТУ 1.5 регламентує вимоги до позначення стандартів: спочатку йде індекс (ДСТУ,ГСТУ...), потім реєстраційний номер, присвоєний при затвердженні, потім відокремлені тире дві останні цифри року затвердження.

Позначення державного стандарту, що оформлений на підставі застосування автентичного тексту міжнародного (регіонального) стандарту і не вміщує додаткові вимоги складається з індексу (ДСТУ), позначення відповідно міжнародному або регіональному стандарту без зазначення року його прийняття і відокремлених тире двох останніх цифр року затвердження державного стандарту (наприклад, міжнародний стандарт І$0 9591:1992 познач. ДСТУ ІS0 9591-93)

ДСТУ 1.2 встановлює такі стадії виконання робіт з стандартизації:

 • організація розробки стандарту;
 • розробка проекту стандарту першої редакції;
 • розробка проекту стандарту остаточної редакції;
 • затвердження та державна реєстрація стандарту;
 • видання стандарту.

 

5. Вітчизняні системи стандартів

Загальнотехнічні та організаційно-методичні стандарти, як правило, об'єднують в комплекси (системи) стандартів для нормативного забезпечення рішень технічних і соціально-економічних задач в певній галузі діяльності.

Держана система стандартизації - в Україні розроблені п'ять стандартів державної системи стандартизації (позначають перед номером стандарту цифрою 1).

Єдина система конструкторської документації(ЕСКД) - це система постійно діючих технічних і організаційних вимог, що забезпечують взаємний обмін конструкторською документацією без її переоформлення між країнами СНД, галузями промисловості, розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці і, найголовніше, готовність промисловості до організації виробництва будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в най коротший строк (позначають перед номером стандарту цифрою 2).

Єдина система технологічної документації (ЕСТД) - ця система встановлює обов'язковий порядок розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машинобудівельних і приладобудівельних підприємствах для виготовлення, транспортування, монтажу, ремонту виробів цих підприємств.

На основі технологічній документації здійснюють планування, підготовку, організацію виробництва, встановлюють зв'язки між цехами, а також між виконавцями (позначають перед номером стандарту цифрою 3).

Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСВ) - в сучасній промисловості витрати праці на виконання вимірювань складають приблизно 10% загальних витрат праці на всіх стадіях створення і експлуатації продукції, а в окремих галузях - 50-60% (електронна, радіотехнічна...). Ефективність цих витрат визнач, достовірністю і порівнюваністю вимірювань, які досягаються в умовах добре організованого метрологічного забезпечення господарства (цифра 8).

Система стандартів безпеки праці (ССБП) - встановлює єдині правила і норми, що стосуються безпеки людини в процесі праці - введення системи в дію забезпечує зниження травматизму і професійних захворювань (цифра 12).

Єдина система технологічної підготовки виробництва(ЄСТПВ) - це комплекс міждержавних стандартів і галузевих систем технологічної підготовки виробництва, при виконанні вимог яких створили умови для скорочення строків підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення вис. гнучкості в роб. структури і значної економії трудових, матеріальних, фінансових ресурсів (цифра 14).

Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ) - це система правил, що визначає порядок проведення робіт по створенню, виробництву і використанню продукції, встановлених відповідними стандартами (цифра 15).

Стандарти на штрихове кодування - позначення товарів чисельними кодами вперше з'явилось в США при продажу алкогольних напоїв - скануючий пристрій миттєво зчитує код і визначає ціну. Система сподобалась, до неї приєдналися інші товаровиробники і незабаром у США всі товари маркувалася 12-розрядними штрих-кодами. Через п'ять років Європа наслідувала досвід США. Але 12 розділів стало недостатньо для нумерації всіх виготовлених товарів, тому Європейська Асоціація "ЕАН-ІНТЕРНЕШНЛ” розробила власний 13-розрядний код.

На сьогодні штрих-кодами користуються 97 країн.

Штрих-код ЕАН містить таку інформацію: перші дві або три цифри називають префіксом і позначають країну виробника (країни, що вступили в ЕАН першими - Бельгія, Англія, Данія, Франція... отримали дворозрядні префікси, ті, що пізніше трирозрядні - Україна – 482).

Остання цифра є контрольною служить для того, щоб після зчитування коду апарат міг переконатися, що він зрозумів все правильно (в її розрахунку використані всі цифри коду, і тому, якщо хоч одна з них зчитана неправильно, результат не розпізнається і апарат подасть сигнал про те, що необхідно поновити зчитування).

Всі інші цифри позначають підприємство і товар (система кодування розроблена таким чином, що товар має свій власний неповторний код і не. може бути сплутаний ні з яким іншим).

Лекція 1


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав