Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Читайте также:
  1. Агротехнічний метод захисту рослин
  2. Антиукраїнська політика російського царизму. Суспільно політичний та національний рух на Наддніпрянщині в другій половині ХІХ ст.
  3. БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  4. Валовий національний продукт.
  5. Виникнення перших європейських університетів як осередків освіти та науки
  6. Відкритий міжнародний університет розвитку людини
  7. ВПЦ "Київський університет", 2005
  8. Вузол розгонки нафти.
  9. Географічне розташування, національний релігійний склад населення та природно-ресурсний потенціал РФ.
  10. Географічне розташування, національний склад населення та природно-ресурсний потенціал.

Кафедра філософії

 

В. І. Кудлач

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

Івано-Франківськ

УДК 130.2

ББК 71

К - 88

Рецензент:

Шастко І. М.доцент кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Рекомендовано методичною радою університету

(протокол №1 від 19.09. 2013 р. )

Кудлач В. І.

К – 88Культурологія: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 72 с.

 

 

МВ 02070855 – 6089– 2013

Методичні вказівки до навчального курсу «Культурологія» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Культурологія» для студентів другого курсу напряму підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». Методичний виклад теоретично-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити сучасні проблеми культурного і духовного життя суспільства.

 

УДК 130.2

ББК 71

 

МВ 02070855 – 6089– 2013© Кудлач В. І.

ІФНТУНГ, 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………..................….....4

Навчально-тематичний план дисципліни…...........5

Рекомендації до написання рефератів……….…...6

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів….....7

Лекційна тематично-змістова частина курсу…......9

Організація семінарських занять та самоперевірки знань студентів…………………………………....18

Словник термінів……………..……..….................47

Перелік використаних джерел та літератури...….69

 

 


ВСТУП

 

Вивчення курсу “Культурологія” сприяє формуванню високоосвіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної творчо мислити, аналізувати культурно-історичні процеси та явища, аргументовано захищати власну точку зору, критично ставитися до джерел інформації, вчитися співпрацювати в полікультурному середовищі.

Метоюкурсу “Культурологія” є ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями відповідної дисципліни та інших наук про культуру; дослідженнями історії та теорії світової культури.

Основним завданнямметодичної розробки є вивчення процесів формування культурології як науки та актуалізації культурологічної проблематики у різних галузях гуманітарних знань; системне вивчення провідних етапів світового історико-культурного розвитку від первісності до сучасності. Методична розробка ґрунтується на результатах новітніх вітчизняних та зарубіжних розвідок у галузі історії й теорії культури.

У результаті вивчення дисципліни студенти отримають знаннянайвидатніших досягнень світової культури, що допоможуть їм сформувати широкий загальнокультурний світогляд; знання історії культури дасть змогу оцінити досягнення національної культури у порівнянні з надбаннями інших народів світу; основи теорії культури сприятимуть аналізу сучасних суспільно-політичних та культурних процесів. Студенти зможуть формувати власну позицію у ставленні до світової культури; підтримувати заходи, спрямовані на відродження культурних цінностей; вести діалог та співробітництво в межах полікультурного середовища; правильно оцінити сучасний стан культури, бачити і розуміти зміни в різноманітних сферах життя.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДИСЦИПЛІНИ “Культурологія”

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав