Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) без попередньої оплати.

Читайте также:
  1. Від самого початку визначається лише перший крок, перша дія (акт), а в подальшому вибір кожної наступної дії залежить від результатів попередньої дії алгоритму
  2. Теми для попередньої роботи
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Під взаємодією правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю слід розуміти необхідну, спільну діяльність, що здійснюється на основі законних та підзаконних нормативно-правових актів у конкретних організаційних формах, узгоджену за метою, місцем та часом і спрямовану на забезпечення якісного та ефективного виконання покладених на них завдань для забезпечення економічної безпеки України.

Взаємодія правоохоронних органів між собою та з органами фінансового контролю завжди відігравала важливу роль у забезпеченні економічної безпеки держави. При об'єднанні зусиль правоохоронних та контрольних органів підвищується результативність, ефективність та дієвість контрольної діяльності у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.

Підрозділи, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, в установленому законом порядку взаємодіють з Міністерством фінансів України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Національним банком України, іншими центральними органами виконавчої влади. Міністерство фінансів України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державне казначейство України, Державна інспекція з контролю за цінами, а також інші державні органи, що мають контрольні повноваження, мають сприяти виконанню завдань, покладених на підрозділи, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, у межах своєї компетенції.

Взаємодію умовно поділяють на окремі види. Залежно від їх характеру відокремлюється декілька видів взаємодії, кожен з яких має свої особливості. Зокрема, взаємодію правоохоронних органів можна класифікувати за такими критеріями: 1) метою; 2) характером зв'язків; 3) способом вирішення завдань; 4) кількістю учасників; 5) часом і тривалістю спільних дій; 6) напрямами; 7) відношенням до системи правоохоронних органів; 8) ступенем конспірації або конфіденційності; 9) організаційно-правовою формою; 10) підставами виникнення; 11) спрямованістю функціонування. Найважливішою організаційно-правовою формою взаємодії є взаємне інформування.

Порядок взаємодії підрозділів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, умови обміну інформацією, використання банків даних, а також проведення скоординованих заходів регулюються спільними актами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України.

Специфіка взаємодії правоохоронних органів при виявленні і розслідуванні економічних злочинів залежить від низки обставин. Форми такої взаємодії можна класифікувати за кількома ознаками.

Залежно від стадії кримінального судочинства можна виділяти взаємодію: а) на стадії перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочин; б) під час досудового розслідування.

Залежно від нормативно-правової регламентації можна вести мову про форми взаємодії: а) офіційні (процесуальні — передбачені КПК; офіційні непроцесуальні — передбачені іншими законами і підзаконними нормативно-правовими актами); б) неофіційні консультації фахівців.

Залежно від часу буває: а) взаємодія при виявленні ознак злочину контрольним органом; б) взаємодія під час призначення ревізії і перевірки правоохоронним органом; в) взаємодія під час проведенню ревізії; г) взаємодія під час оцінювання її результатів.

Найбільш ефективними і поширеними на практиці є такі форми взаємодії:

• обмін інформацією про різні порушення у сфері економіки;

• непроцесуальна консультативна допомога працівників контрольних органів оперативним працівникам, слідчим з питань, що потребують спеціальних знань;

• ревізія з ініціативи підрозділів міліції;

• допит працівників контрольних органів як свідків у кримінальній

справі з питань, що потребують спеціальних знань;

• залучення працівників контрольних органів до участі у проведенні окремих слідчих дій як спеціалістів.

Взаємодія в діяльності правоохоронних органів регулюється цілою низкою нормативно-правових документів. Так, одним із нормативно-правових актів, що визначає основні принципи, форми та напрями взаємодії правоохоронних органів та інших державних органів, є Інструкція "Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю", затверджена спільним наказом, виданим 10 вересня 1994 р. № 4348. Нею визначаються основні принципи, напрями та форми взаємодії у вирішенні питань боротьби із злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України.

Основними принципами такої взаємодії Інструкцією визначено: суворе дотримання законності; оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенції; комплексне використання у разі необхідності сил і засобів, які є в розпорядженні сторін, що взаємодіють.

Напрямами взаємодії є:

• організація реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю;

• профілактика злочинів та інших правопорушень;

• виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів;

• розшук та затримання злочинців;

• забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

• вдосконалення правової бази боротьби із злочинністю.

Основні форми взаємодії правоохоронних органів розглядаються у поєднанні з напрямами її здійснення:

1. У реалізації державної політики боротьби із злочинністю.

2. У профілактиці злочинів та інших правопорушень.

3. У виявлений припиненні, розкритті та розслідуванні злочинів.

4. У напрямі удосконалення правової бази боротьби із злочинністю виділяються такі форми.

Організація здійснення такої взаємодії передбачається на трьох рівнях:

на державному рівні - між центральними апаратами Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки, Міністерства юстиції, Державного митного комітету. Державного комітету у справах охорони державного кордону України, внутрішніх військ, Міністерства оборони;

на обласному рівні - між головними управліннями, управліннями МВС України в Криму, областях, містах Кисві і Севастополі, на транспорті. Головним управлінням СБУ в Криму, управліннями СБУ в областях і містах Києві та Севастополі Головним управлінням юстиції в Криму, управліннями юстиції в областях і містах Києві та Севастополі, митними органами, управліннями Прикордонних військ чи окремими прикордонними загонами, військовими частинами внутрішніх війсь та Збройних Сил України;

на міському та районному рівні = між міськрайлінвідділам (управліннями) головних управлінь, управлінь МВС України в Криму, областях, містах Києві, Севастополі та на транспорті, міськими, районними та міжрайонними відділами СБУ митницями чи митними постами, підрозділами Прикордонних військ, внутрішніх військ та Збройних Сил України.

Наказом Генерального Прокурора України від 21 лютого 2000 р.№2 "Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю визначено такі основні шляхи щодо координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю:

• проведення координаційних нарад керівників правоохоронних органів;

• обмін інформацією з питань боротьби зі злочинністю;

• видання спільних наказів, вказівок, підготовка інформаційних листів та інших організаційно-розпорядчих документів;

• спільні виїзди у регіони для проведення узгоджених дій, перевірок і надання допомоги місцевим правоохоронним органами у боротьбі зі злочинністю;

• вивчення і поширення позитивного досвіду;

• створення слідчо-оперативних груп для розслідування конкретних злочинів;

• проведення спільних цільових заходів з метою виявлення і припинення злочинів, а також усунення причин і умов, що сприяння їх вчиненню;

• взаємне використання можливостей правоохоронних органів для підвищення кваліфікації працівників, проведення спільних семінарів, конференцій;

• розроблення і затвердження узгоджених планів координаційної діяльності та інших напрацьованих практикою форм.

Основними формами взаємодії правоохоронних органів різних держав світу у сфері слідчої діяльності та оперативно-розшуковик заходів, у тому числі для виявлення фактів зловживань, що вчиняються у сфері економіки, є:

• виконання запитів;

• участь в оперативно-розшукових заходах та слідчих діях, що здійснюються на території іншої держави;

• обмін інформацією;

• робота офіційних представників.

Міжнародним законодавством передбачено, що за одну з основ для проведення оперативно-розшукових заходів для виявлення, запобігання, припинення і розкриття злочинів, розшуку осіб, що їх вчинили, називають запити міжнародних правоохоронних організацій і правоохоронних органів іноземних держав відповідно до їх міжнародних договорів. Як правило, законодавством також закріплюється обов'язок органів виконувати на підставі й у порядку, передбаченому міжнародними договорами, запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій, правоохоронних органів і спеціальних служб іноземних держав.

 

 

а) без попередньої оплати.

Задача

Надійшли товари на базу. Вартість товару по відпускним цінам 2000 грн.ПДВ – 20% . Вартість тари 30 грн. Транспортні витрати 60 грн., ПДВ – 20% .Разом до оплати 2502

Розв’язання:

1. Надійшли товари від постачальника Д 281 К 631 2000

2 .Нараховані сума податкового кредиту по ПДВД 641 К 631 400

3. Надійшла тара Д 284 К 631 30

4. Транспортні витрати Д 289 К 631 60

5. ПДВ на транспорт (податковий кредит) Д 641 К 631 12

6. Оплачені рахунки постачальника Д 631 К 311 2502

Задача:

Надішли товари на базу від постачальника . Вартість товару 5000 грн., ПДВ – 20% - 1000 грн. Тара – 60 грн . транспортні витрати 80 грн., ПДВ - 20% - 16 грн . Разом до сплати визначити.При прийманні товару виявлена нестача в межах норм природних втрат – 20 грн., поверх норм природних втрат – 80 грн.

Розв’язання:

1. Надійшли товари від постачальника по факту (5000 – 100 ) Д 281 К 631 4900

2. ПДВ на товари, які фактично надійшли ( податковий кредит) Д 641 К 631 980

3. Надійшла тара Д 284 К 631 60

4. Транспортні витрати Д 289 К 631 80

5. ПДВ на транспорт Д 641 К 631 16

6. Нестача з вини постачальника Д 374 К 281 80

7. Нестача в межах норм природних втрат Д 902 К 631 20

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав