Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація доходів за видами діяльності

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  5. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  6. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  7. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  8. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  9. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  10. Аналіз фінансової діяльності ломбардів.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Види діяльності Доходи
ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Операційна діяльність ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Доходи від реалізації Доходи від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг
ІНША ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інші операційні доходи доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів, операційної оренди активів, операційної курсової різниці, одержані штрафи, пені, неустойки, відшкодування раніше списаних активів, доходи від списання кредиторської заборгованості, від безоплатно одержаних оборотних активів, інші доходи від операційної діяльності
Фінансова діяльність Доходи від участі в капіталі доходи від інвестицій в асоційовані або спільні підприємства, які обліковують за методом участі в капіталі
Фінансові доходи Дивіденди, відсотки за виданими кредитами, придбаними облігаціями, фінансовою орендою тощо, роялті
Інша діяльність Інші доходи доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів, доходи від курсових різниць, що виникли за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, які визнаються пропорційно сумі нарахованої амортизації, доходи від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, сума дооцінки необоротних активів тощо
НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Надзвичайна діяльність Доходи від надзвичайних подій Відшкодування збитків від надзвичайних подій та ін.

 

Фінансовий результат – це приріст (або зменшення) вартості власного капіталу підприємства, який відбувався у процесі його господарської діяльності за певний період.

Фінансовим результатом діяльності є прибуток або збиток. Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у обчисленні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього у бухгалтерському обліку передбачається послідовне порівняння доходів і витрат (принцип відповідності і нарахування доходів і витрат).

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

 

 


-

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Основними завданнями організації обліку витрат, доходів і фінансових результатів є забезпечення:

- правильного визначення та достовірної оцінки витрат, доходів і фінансових результатів діяльності;

- розмежування витрат, доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою;

- правильного та повного документального оформлення та своєчасного відображення в облікових регістрах витрат, доходів і фінансових результатів діяльності;

- контролю за правильним визначенням фінансового результату від звичайної діяльності та надзвичайних подій;

- надання повної і достовірної інформації про витрати та доходи діяльності, а також про наявність і використання чистого прибутку (непокритих збитків) для потреб управління.

У Положенні про облікову політику будь-якого підприємства повинні передбачатися питання методичного характеру щодо бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності.

Положення про облікову політику
Об’єкти облікової політики щодо витрат Об’єкти облікової політики щодо доходів і фінансових результатів
- номенклатура статей витрат діяльності; - номенклатура статей доходів діяльності;
- класи рахунків для обліку витрат діяльності; - спосіб вивчення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від використання і надання яких визначається за ступенем завершеності;
- база розподілу загальновиробничих витрат;
- перелік та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат;
- нормальна потужність підприємства - порядок розподілу чистого прибутку
Спільні об’єкти облікової політики
- первинні документи з обліку витрат, доходів і фінансових результатів та графік їх документообігу;
- перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для відображення в бухгалтерському обліку витрат, доходів і фінансових результатів;
- порядок віднесення доходів, витрат на фінансові результати (щомісяця, щоквартально)

Обираючи елементи облікової політики стосовно витрат діяльності, особливу увагу слід звернути на вибір класу рахунків для обліку витрат діяльності. Так чинним законодавством передбачено 3 варіанти обліку витрат:

- з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”;

- з використанням рахунків класу 9 “Витрати діяльності”;

- з одночасним використанням рахунків класів 8 і 9.

Методичні засади формування, оцінки та визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати і фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(С)БО 15 “дохід”, П(С)БО 16 “Витрати” та П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, норми яких поширюються на підприємства (організації) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних і банківських установ).


9.2. Організація документування та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів

Особливістю документування операцій з витратами, доходами і фінансовими результатами підприємства є те, що для них безпосередньо не затверджено типових форм документів.

Документальне підтвердження здійснених витрат залежить від виду витрат. Так, використання матеріалів, МШП та інших запасів підприємства для потреб адміністративного, загально виробничого персоналу, працівників відділу збуту відображається в бухгалтерському обліку лише на підставі належним чином оформлених відповідних документів на списання матеріалів (накладних, вимог тощо). Витрати на оплату праці та соціального страхування оформлюються розрахунково-платіжними відомостями (або розрахунковими відомостями). Вартість наданих підприємству послуг включається до складу витрат діяльності на підставі рахунків, рахунків-фактур.

Основними носіями поточного обліку витрат діяльності є облікові реєстри аналітичного обліку (картки, відомості), де накопичуються дані за центрами витрат, центрами відповідальності та іншими ознаками, залежно від характеру затрат. У синтетичному обліку такими носіями є накопичувальні таблиці, відомості тощо. Для узагальнення даних потрібно розробити накопичувальні відомості з метою зведення даних про затрати для різних форм звітів. Наприклад, для ф. №2 “Звіт про фінансові результати” у 2-му розділі потрібно узагальнити дані про витрати за елементами.

Первинними документами для відображення доходів від реалізації, інших операційних доходів є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти інвентаризації, порівняльні відомості, акти оцінки, рішення про надання асигнування, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо.

Первинними документами для обліку доходів від участі в капіталі є розрахунки та довідки бухгалтерії. Первинними документами для обліку інших фінансових доходів є розрахунки та довідки бухгалтерії, прибуткові касові ордери, виписки банку.

Відображення інших доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі договорів, актів приймання-передачі, прибуткових касових ордерів, актів ліквідації, виписок банку, актів оприбуткування матеріалів, довідок і розрахунків бухгалтерії.

Віднесення доходів і витрат на фінансові результати оформлюється розрахунком бухгалтерії. Довідки та розрахунки бухгалтерії слугують також для відображення накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку).

Відображення інформаційних даних щодо використання прибутку в бухгалтерському обліку здійснюється на підставі розрахунків і довідок бухгалтерії.

Рух зазначених документів здійснюється відповідно до графіку документообігу, затвердженого на підприємстві.

Для узагальнення різних даних про доходи і фінансові результати для потреб розробляються накопичу вальні таблиці та відомості. Основна увага при цьому має бути приділена формуванню накопичу вальних відомостей за видами діяльності, галузями, підгалузями, а також узагальнюючих даних для приміток до фінансової звітності.

Узагальнення інформації про доходи, витрати та фінансові результати відбувається у відповідних облікових регістрах з наступним перенесенням даних до Головної книги. У фінансовій звітності зазначені об’єкти обліку відображаються у формі 2 “Звіт про фінансові результати”.

Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів здійснюється за кожним їх видом у розрізі рахунків.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат може організовуватися за їх статтями, зокрема:

ü витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо);

ü відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління цехами, дільницями;

ü витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо;

ü амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

ü витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

ü витрати на удосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати на матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати; оплата послуг сторонніх організацій тощо);

ü витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

ü витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально виробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

ü витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища та ін.

Крім того, аналітичний облік загальновиробничих витрат може бути організований за місцями виникнення та центрами витрат.

Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут організовується за статтями витрат і за економічними елементами.

Організація аналітичного обліку адміністративних витрат та витрат на збут за економічними елементами передбачає розподіл витрат за такими розрізами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування та інші витрати.

Адміністративними є витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємства. До адміністративних витрат відносяться:

o загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

o витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

o витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

o винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

o витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

o амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

o витрати на врегулювання спорів у судових органах;

o податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

o плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

o інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

q витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

q витрати на ремонт тари;

q оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

q витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

q витрати на передпродажну підготовку товарів;

q витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

q витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

q витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

q витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

q витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

q витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

q інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат.

Аналогічно до організації аналітичного обліку адміністративних витрат та витрат на збут розроблюється і методика побудови обліку інших операційних, фінансових витрат, інших та надзвичайних витрат.

Управління прибутком передбачає розробку та прийняття управлінських рішень за усіма аспектами його формування, розподілу та використання. Для забезпечення управління прибутком необхідна детальна інформація про доходи підприємства та прибуток, що можливо забезпечити організацією аналітичного обліку доходів і фінансових результатів.

Аналітичний облік доходів від реалізації необхідно організовувати за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямами, визначеними підприємством.

Розрізи аналітичного обліку інших операційних доходів, доходів від фінансової та інвестиційної діяльності визначаються залежно від видів доходів.

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємством.

Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління і контролю. Крім того, складається значна кількість накопичу вальних таблиць для управлінських потреб.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав