Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні напрями діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки

Читайте также:
  1. Cтруктура податкових органів
  2. II. Основні засоби
  3. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Uml; Основні теоретичні положення
  6. VII. Забезпечення
  7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  9. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНШИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  10. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Правоохоронні органи утворюють певним чином відособлену за ознакою професійної діяльності самостійну групу органів держави, що мають чітко визначені завдання та виконують певні правоохоронні функції. Мета, завдання та функції правоохоронних органів у цілому полягають у забезпеченні законності та правопорядку в усіх сферах життєдіяльності нашої країни. Щодо забезпечення економічної безпеки, то діяльність правоохоронних органів у цій сфері здебільшого зводиться до боротьби з економічною злочинністю - запобігання та викриття правопорушень у всіх галузях економіки України.

Характеристика економічної злочинності свідчить, що високий рівень такої злочинності загрожує національній безпеці держави та існуванню українського суспільства взагалі. Сьогодні в загальному масиві злочинів економічної спрямованості близько 40 % становлять посягання у сфері службової діяльності, понад третина - проти власності та майже 20 % - у сфері господарської діяльності. Причини зростання злочинів у сфері економіки обумовлені передусім глобальною соціально-економічною і політичною кризою в державі та відсутністю реальної політичної волі в лідерів держави протидіяти ним, а також тим, що сучасний злочинний світ, як і сучасний бізнес схильний до централізації, організації та комерційної

діяльності.

Законодавство України у сфері протидії економічній злочинності базується на Конституції України і складається з: Кримінального, Кримінально-процесуального, Митного кодексів України, законів України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про Службу безпеки України", "Про прокуратуру", "Про державну податкову службу в Україні", інших законі та нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Підрозділи протидії економічній злочинності - структурні підрозділи правоохоронних органів, що відповідно до законодавства здійснюють діяльність у зазначеній сфері. Це відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України та Державної митної служби України. Вони мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію про протиправну діяльність у сфері економіки та про осіб, які до неї причетні.

Боротьба зі злочинністю взагалі і з економічною злочинністю зокрема, як основна діяльність правоохоронних органів полягає у трьох основних напрямках: загальна організація; профілактики злочинності, власне правоохоронна діяльність.

Правоохоронна діяльність щодо забезпечення економічної безпеки держави - це вид державної діяльності, яка здійснюється спеціально уповноваженими державними органами і спрямована на забезпечення в економічній сфері держави законності та правопорядку, захист прав та інтересів як окремої особи, так і колективів, opганізацій та установ, а також держави в цілому.

Функції окремо взятого підрозділу правоохоронного органу, що здійснює боротьбу з економічною злочинністю, розглядаються в нормативно-правових актах. Так, у Законі України "Про міліцію" уст. 7 перераховані функції міліції. До них належать: адміністративна, профілактична, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча та охоронна.

Адміністративна функція полягає у виконавчо розпорядницькій діяльності апарату, служб і підрозділів органів внутрішніх справ з організації і здійснення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в межах визначених законом повноважень.

Профілактична функція полягає у запобіганні злочинам та іншим правопорушенням, виявленні та усуненні причин і умов, що їм сприяють.

Оперативно-розшукова функція здійснюється згідно із Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та полягає у виявленні відповідними підрозділами правоохоронних органів інформації про вчинені або ті, що готуються, злочини, а також про осіб, що переховуються від органів розслідування або відбування кримінального покарання, з метою їх затримання.

Кримінально-процесуальна функція полягає у розгляді заяв і повідомлень про скоєні злочини, проведенні дізнання і досудового слідства у кримінальних справах, розслідування яких покладене законом на правоохоронні органи.

Виконавча функція полягає у виконанні в рамках своєї компетенції адміністративних стягнень.

Охоронна функція полягає в охороні на договірних засадах майна фізичних осіб та юридичних осіб усіх видів власності.

Контрольно-наглядова функція полягає у здійсненні відповідно до законодавства адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, інших контрольно-наглядових повноважень.

Від функцій необхідно відрізняти основні напрями діяльності правоохоронних органів. Ці категорії перебувають у різних площинах і взаємодоповнюють загальну характеристику як організації, так і роботи правоохоронних органів. Якщо функції пов'язані із завданнями, які вирішують правоохоронні органи у боротьбі зі злочинами у сфері діяльності та іншими правопорушеннями, то основні напрями визначають мету діяльності правоохоронних органів, що випливають із загальної правової політики держави.

Основними напрямами протидії економічній злочинності є:

• використання комплексу оперативно-розшукових заходів для запобігання економічним злочинам, їх викриття та припинення;

• протидія незаконній підприємницькій та іншій господарській діяльності юридичних та фізичних осіб;

• виявлення економічних злочинів та проведення щодо них дослідчої (попередньої) перевірки;

• захист від вчинення злочинів у бюджетній сфері;

• виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли економічний злочин;

• вжиття заходів щодо забезпечення відшкодування державі юридичним та фізичним особам збитків, завданих унаслідок скоєння економічних злочинів;

• інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з економічною злочинністю.

Забезпечення належного рівня економічної безпеки та скорочення економічної злочинності загалом можливе шляхом:

• прийняття нових законів та інших правових актів, спрямованих проти економічної злочинності;

• удосконалення системи та діяльності правоохоронних органів зобов'язаних протидіяти економічній злочинності, з більш чітким розмежуванням їхніх повноважень і компетенції;

• встановлення принципових, вихідних положень щодо структури та організації діяльності правоохоронних органів, спрямованих на профілактику економічної злочинності;

• поєднання зусиль правоохоронних органів під час виконанню

покладених на них функцій у боротьбі з економічною злочинністю через покращання координації їхніх дій;

• визначення нових юридичних та науково-технічних засобів методів і прийомів протидії економічній злочинності;

• посилення обов'язку щодо сприяння правоохоронним органам у боротьбі з економічною злочинністю державних органів, державних, громадських, приватних організацій, а також населення із встановленням меж їхньої участі у цій діяльності;

• розвитку фінансової і матеріально-технічної бази для діяльності правоохоронних органів при протидії економічній злочинності.

Протидія злочинності у сучасних умовах здійснюється за такими напрямами:

• використання превентивного та виховного впливу кримінального законодавства;

• застосування кримінально-правових заходів;

• спеціальне кримінологічне запобігання злочинності (профілактичного запобігання реально можливим злочинам і припинення розпочатої діяльності).

Крім того, заходи щодо боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями поділяються на загальні та спеціальні.

До загальних заходів протидії злочинності та інших правопорушень належать такі: підвищення добробуту населення, зростання його культурного рівня, підвищення освіченості, інші заходи соціального характеру.

Спеціальні заходи - ті, що прямо і безпосередньо впливають на злочинність та інші правопорушення. Саме вони пов'язані з діяльністю правоохоронних органів.

 

8.3. Правоохоронні органи у системі державної влади в Україні та їх участь у протидії економічним злочинам (МВС, СБУ, Митний комітет, податкова міліція)

 

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Оборонна та правоохоронна діяльність завжди були і є типовими функціями центральних органів влади.

Стратегічна мета діяльності правоохоронних органів полягає у забезпеченні реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері запобігання та нейтралізації внутрішніх загроз національній безпеці, викорінення злочинності, зміцнення законності та правопорядку, завдяки чому правоохоронні органи України мають перетворитися на потужний державний механізм забезпечення внутрішньої, зокрема економічної безпеки держави.

Запобігання злочинності у сфері економічної діяльності стосується передусім вирішення проблем реалізації економічної політики держави, її стратегічних напрямів і тактичних заходів. Як один із найважливіших напрямів соціального управління, ця діяльність вимагає створення системи політичних, правових, виховних заходів, спрямованих на нейтралізацію, зниження, запобігання, припинення дії обставин, які зумовлюють злочинність у сфері економічної діяльності.

Важливого значення для запобігання економічній злочинності набувають заходи загальносоціального характеру. Вони мають бути спрямовані на:

• чітке визначення функцій держави в регулюванні економічний відносин;

• формування її економіко-правової політики;

• розподіл повноважень між центральними й місцевими органа ми в регулюванні економічних процесів;

• створення відповідних умов для належної правової поведінки суб'єктів економічної діяльності;

• забезпечення рівного Правового захисту державного й недержавного секторів економіки;

• створення такої ринкової інфраструктури, яка забезпечила однакові можливості для реалізації творчого потенціалу різноманітних суб'єктів підприємницької діяльності;

• налагодження демократичних принципів контролю за діяльністю підприємницьких структур тощо.

Діяльність правоохоронних органів, які ведуть боротьбі з економічною злочинністю, характеризується специфічними завданнями, реалізація яких покликана забезпечити всебічність та об'єктивність їхніх висновків і рішень. До них, зокрема, належать:

• початок діяльності правоохоронних органів у кожному випадку повинен мати підстави — повідомлення про вчинення злочини у сфері економіки або іншого правопорушення, необхідність їх запобігання чи викриття.

• правоохоронні органи здійснюють свою діяльність з боротьбі з економічними злочинами тільки на основі закону у встановленій процесуальній формі.

• правоохоронну діяльність з боротьби з економічними злочинами можуть здійснювати тільки особи, які перебувають на службі у правоохоронних органах, мають спеціальну, переважно юридичну або економічну освіту.

• рішення правоохоронних органів в усіх випадках реалізується через заходи юридичного впливу, які базуються на законі і є такими, що відповідають обставинам вчинення дії (або бездіяльності), якими мотивується втручання цих органів.

• законні й обґрунтовані рішення, які приймаються правоохоронними органами, підлягають виконанню усіма посадовими особами та громадянами.

• усі пов'язані зі злочинами та іншими правопорушеннями рішення правоохоронних органів, які суттєво обмежують права і свободи громадян або зачіпають інтереси держави, державних, громадських або приватних організацій, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку..

Органи, уповноважені виявляти та протидіяти злочинам, чітко визначені у законодавстві. Систему органів, що протидіють економічній злочинності, включаючи її організовані форми, становлять:

• підрозділи державної служби боротьби з економічною злочинністю та спеціальні підрозділи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України;

• підрозділи контррозвідувального захисту економіки і транспортного комплексу Центрального управління і регіональних органів та спеціальні підрозділи боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України;

• підрозділи податкової міліції та підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації України;

• підрозділи боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України;

• підрозділи військової Служби правопорядку.

Цей перелік уповноважених органів вичерпний. їх діяльність за своїм характером є оперативно-розшуковою, спрямованою на отримання доказів про злочинну подію, особу злочинця (підозрюваного або винного), інших обставин справи, що становлять предмет доказування у кримінальній справі.

Структура та штатна чисельність підрозділів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, визначається відповідними державними органами.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав