Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Забезпечення запасів власними оборотними коштами

Читайте также:
  1. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  2. VII. Забезпечення
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  4. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  5. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  6. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги
  7. Вимоги до програмного забезпечення
  8. Вимоги керівних документів щодо організації інформа­ційного забезпечення особового складу.
  9. Відновлення української державності як гарантії забезпечення усіх прав українського народу.
  10. Відображення операцій з грошовими коштами та розрахунками в регістрах обліку й звітності

ΔВОК = ВОК – ВЗ (7.4)

де ВЗ – виробничі запаси

Якщо даний показник зі знаком (+), то це показує надлишок власних оборотних коштів, знак (-) вказує на недостачу власних оборотних коштів.

Аналогічно розраховують показники зайвої чи недостатньої величини

ΔВД = ВД – ВЗ (7.5)

ΔЗД = ЗД – ВЗ (7.6)

Для характеристики фінансового стану на підприємстві існує чотири типи фінансової стійкості:

Тип фінансової стійкості ΔВОК ΔВД ΔЗД
1. Абсолютна фінансова стійкість + + +
2. Нормальна фінансова стійкість - + +
3. Нестійкий фінансовий стан - - +
4. Кризовий фінансовий стан - - -

Де (+) надлишок відповідного показника, (-) його недостача.

Абсолютна фінансова стійкість задається умовою:

ВОК > ВЗ (7.7)

Нормальна фінансова стійкість задається умовою:

ВД > ВЗ (7.8)

Нестійкий фінансовий стан характеризується порушенням платоспроможності:

ЗД > ВЗ або точніше ВОК + ДЗ + ДПФН ≥ ВЗ (7.9)

де ДПФН – джерела, які послаблюють фінансову напругу на підприємстві (тимчасово вільні грошові кошти, короткострокові кредити на поповнення оборотних коштів та ін.).

Кризовий стан: підприємство знаходиться на межі банкрутства:

ВЗ > ВОК + ДЗ +ККБ + ПЗДК (7.10)

Всі відносні показники фінансової стійкості можна поділити на три групи, а саме:

1) показники, які визначають стан оборотних коштів. Сюди відносяться коефіцієнти:

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

- коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами

- коефіцієнт маневрування власного капіталу

2) показники, які визначають стан основних коштів підприємства.

- індекс постійного активу

- коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів

- коефіцієнт зносу

- коефіцієнт реальної вартості майна

3) показники, які визначають фінансову незалежність

- коефіцієнт фінансової незалежності підприємства (коефіцієнт автономії)

- коефіцієнт фінансової залежності

- коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів (коефіцієнт фінансування)

- плече фінансового лівериджу

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики, тобто свідчить про здатність підприємства фінансувати діяльність за рахунок оборотного капіталу, не вдаючись до позикових коштів.

Кзвк = ВОК / ОК (7.11)

Нормативне значення цього коефіцієнта має бути більшим від 0,1.

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами відображає ступінь стійкості підприємства і демонструє, наскільки матеріальні запаси покриваються власними коштами підприємства. Його рекомендоване значення повинно перевищувати 0,5,

Кз мз = ВОК / З (7.12)

де З = ВЗ + НЗВ + ГП + ТВ, ВЗ – виробничі запаси, НЗВ – незавершене виробництво, ГП – готова продукція, ТВ – товари,

Нормативне значення 0,5 - 0,8, хоча, чим більше значення коефіцієнта – тим краще для підприємства. Наприклад, 0,5 означає, що 50% матеріальних запасів покривається власними оборотними коштами.

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

Кмвк = ВОК / ВК (7.13)

Значення даного коефіцієнта повинно бути більшим за 0,5.

Індекс постійного активу характеризує долю необоротних активів в джерелах власних коштів.

Кпа = НА / ВК (7.14)

Нормативне значення < 0,5. Якщо індекс постійного активу дорівнює одиниці, це означає, що власних джерел фінансування вистачає лише на формування необоротних активів. Це свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Якщо підприємство не використовує довгострокові кредити як джерело формування необоротних активів, то сума коефіцієнтів маневрування і постійного активу дорівнює одиниці.

Кмвк+ Кпа = 1 (7.15)

Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів показує, на скільки інтенсивно підприємство використовує довгострокові залучені кошти. Він вказує на частку довгострокових зобов’язань, яка використовується для фінансування активів поряд з власними коштами. Зростання цього показника в динаміці - негативна тенденція, яка означає, що підприємство дедалі більше залежатиме від зовнішніх інвесторів.

Кдз.пк = ДЗ / (ДЗ + ВК) (7.16)

Коефіцієнт реальної вартості майна показує, яку частину вартості майна складають засоби виробництва, визначає рівень виробничого потенціалу, забезпеченість виробничими засобами підприємства.

Кр.в.м. = (ОЗз + ВЗ+ НЗВ + МШП) / ПБ (7.18)

де ОЗз – вартість основних засобів по залишковій вартості; МШП – малоцінні і швидкозношувальні предмети; ПБ – підсумок балансу.

Нормальним вважається обмеження, коли реальна вартість майна складає більш 0,5 від загальної вартості активів.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової незалежності або концентрації власного капіталу) характеризує фінансову незалежність від зовнішніх джерел. Цей коефіцієнт можна вважати основним серед показників фінансової стійкості.

Ка = ВК / ПБ (7.19)

Очевидно, що власні кошти повинні перевищувати позичені кошти, тому нормативне значення коефіцієнта не повинно бути меншим за 0,5.

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує часткупозикових джерел у фінансуванні підприємства

Кфз = ПБ / ВК (7.20)

Нормативне значення коефіцієнта менше 2. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до одиниці (або 100 %), то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство, якщо перевищує одиницю - навпаки.

Коефіцієнт співвідношення власних і позичених коштів (коефіцієнт фінансування) характеризує співвідношення власних і позикових коштів і показує скільки грн. власного капіталу припадає на 1 грн. залученого капіталу. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про те, що підприємство має достатній рівень фінансової стабільності і є відносно незалежним від зовнішніх фінансових джерел.

Кп/в = ВК / (ДЗ + ПЗ) (7.21)

Нормативне значення даного коефіцієнта більше за 1.

Плече фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

Кфл = (ДЗ + ПЗ) / ВК (7.22)

Збільшення значення свідчить про зростання фінансового ризику, можливість втрати платоспроможності й фінансової незалежності підприємства від кредитних організацій і інших кредиторів.

 




Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 921 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав