Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття 1.

Читайте также:
  1. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  2. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ при підготовці до практичного заняття
  3. Домашнє завдання до практичного заняття 6
  4. Домашнє завдання до практичного заняття 7
  5. Домашнє завдання до практичного заняття 8
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 13. Тема: Різноманітність комах
  8. Заняття 18.
  9. Заняття 19.
_____________________________________________________________________________________ (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) _____________________________________________________________________________________ (найменування міста, району, області) Вид бюджету _________________________________________________________________________, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування __________________________________, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________) (грн.)

 

Показники Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
НАДХОДЖЕННЯ - усього х      
Надходження коштів із загального фонду бюджету х   х  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. х      
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 х    
(розписати за підгрупами)        
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 х    
(розписати за підгрупами)        
- інші надходження, у т. ч.   х    
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)   х    
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)   х    
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)   х    
  х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х      
Поточні видатки      
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110      
Заробітна плата      
Грошове утримання військовослужбовців      
Нарахування на заробітну плату 1120      
Придбання товарів і послуг 1130      
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали      
Продукти харчування      
Оплата послуг (крім комунальних)      
Інші видатки      
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання      
Послуги зв’язку      
Оплата інших послуг та інші видатки      
Видатки на відрядження 1140      
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160      
Оплата теплопостачання      
Оплата водопостачання і водовідведення      
Оплата електроенергії      
Оплата природного газу      
Оплата інших комунальних послуг      
Оплата інших енергоносіїв      
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку      
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями      
Субсидії і поточні трансферти      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320      
Поточні трансферти населенню 1340      
Виплата пенсій і допомоги      
Стипендії      
Інші поточні трансферти населенню      
Поточні трансферти за кордон      
Капітальні видатки      
Придбання основного капіталу      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110      
Капітальне будівництво (придбання) 2120      
Будівництво (придбання) житла      
Інше будівництво (придбання)      
Капітальний ремонт 2130      
Капітальний ремонт житлового фонду      
Капітальний ремонт інших об'єктів      
Реконструкція та реставрація 2140      
Реконструкція житлового фонду      
Реконструкція інших об'єктів      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури      
Створення державних запасів і резервів      
Придбання землі і нематеріальних активів      
Капітальні трансферти      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів      
Капітальні трансферти населенню      
Капітальні трансферти за кордон      
Нерозподілені видатки      
Надання внутрішніх кредитів      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям      
Надання інших внутрішніх кредитів      
Надання зовнішніх кредитів      

* сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ – усього"

Керівник _____________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) ___________ (число, місяць, рік) М. П.** _____________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)

** Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

Оцінка ___________ Викладач ______________

 

Заняття 1.

1. Поняття та види бюджетних правопорушень.

2. Фiнансовий контроль у сфері бюджетних правовідносин органів загальної компетенції

3. Контрольні функції Рахункової палати як органу парламентського фінансового контролю в Україні.

4. Контрольнi функцiї Мiнiстерства фiнансiв України.

5.Контрольні функції Державної казначейської служби України.

Контрольні питання:

1. Перелічіть порушення бюджетного законодавства закріплені в Бюджетному кодексі України?

2. Які повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства закріплені в Бюджетному кодексі України? У яких формах їх здійснює Верховна Рада України?

3. Які повноваження Рахункової палати з контролю у бюджетному процесі? Чи варто повернути до функцій Рахункової палати контроль за надходженнями державного бюджету, закріпити контрольні повноваження щодо місцевих бюджетів? Чи не будуть таким чином повноваження Рахункової палати дублюватися з повноваженнями інших фінансово-контрольних органів?

4. Чи можна вживати у відношення до діяльності Рахункової палати означення «вищий державно-економічний контроль» ? Обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти та з огляду на власні міркування з цього питання.

5. Які види перевірок здійснює Рахункова палата (п. 1. 2 Стандарту Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів» (далі - Стандарт Рахункової палати)).

6. Яка мета, предмет, об’єкти, суб’єкти перевірки Рахункової палати?

7. Які критерії ефективності використання коштів передбачені Стандартом Рахункової палати?

8. Які права та обов’язки працівників Рахункової палати при здійсненні перевірок відповідно до Стандарту Рахункової палати?

9. Які обов’язки посадової особи об’єкта перевірки відповідно до Стандарту Рахункової палати?

10. Які документи повинні пред’явити працівники Рахункової палати під час проведення перевірок?

11. Які докази збираються для обґрунтування висновків за результатами перевірки? Який порядок збору доказів?

12. Який документ складається за результатами проведення перевірок Рахункової палати України? Який порядок його складання? Який порядок подання зауважень керівником підконтрольної установи?

13. В якому документі фіксується оцінка результатів перевірки Рахункової палати, який орган Рахункової палати його розглядає?

14. Які вимоги ставляться до Звіту за результатами перевірки?

15. Який документ затверджується Рахунковою палатою за результатом розгляду звіту? Який порядок направлення до об’єкту перевірки?

16. Які повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства?

17. Повноваження Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства?

Завдання і задачі:

1. Проаналізуйте Звіт Рахункової палати за попередній рік? Які найтиповіші бюджетні правопорушення та факти неефективного використання бюджетних коштів були виявлені? Наведіть по два приклади аудиту ефективності державних цільових програм та окремих напрямків використання бюджетних коштів?

 

2. За дорученням Президента України Рахункова палата здійснила контроль за використанням Голосіївською районною у м. Києві радою коштів. Об’єктом перевірки став контроль фінансування програми «Допомога соціально незахищеним громадянам», затвердженої рішенням цієї ради. Оцініть правомірність ситуації?

 

3. Колегії Рахункової палати встановила що виконавчий комітет Львівської міської ради, не забезпечив у 2007-2008 роках обґрунтоване планування, ефективне та законне використання коштів субвенцій з державного бюджету, виділених міському бюджету м. Львова на збереження історичної забудови та відновлення історичної спадщини міста. Тому ремонтно-реставраційні роботи на восьми пам’ятках (89 % до запланованої кількості) у 2008 році не завершені. Аудитом встановлено, що використання коштів субвенцій проводилося без належної проектної та дозвільної документації, всупереч Державним будівельним нормам, при невиконаних роботах та завищеній їх вартості. Внаслідок неналежної фінансової дисципліни управління капітального будівництва Львівської міської ради з порушенням чинного законодавства використало у 2007-2008 роках майже 16,2 мільйона гривень коштів субвенцій з державного бюджету. Які юридичні наслідки повинні тягнути дані висновки Колегії Рахункової палати? Яким чином слід би було розширити контрольні повноваження Рахункової палати?

 

4. Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Рахункової палати про визнання незаконними дій по проведенню перевірки, а саме: дії щодо затвердження Програми аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству юстиції України на функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень від 29.01.2008 р.; дії щодо витребування від позивача документів та інформації, що стосується майнових та авторських прав на автоматизовану систему Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, договорів з субпідрядними організаціями щодо створення та експлуатації Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Рахункова палата мала діяти на підставі Закону України “Про Рахункову палату”, яким визначено її статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення (ст.ст. 6,7 Закону). На думку позивача, Рахункова палата не має повноважень на здійснення аудиту ефективності діяльності, оскільки до функцій та повноважень Рахункової палати віднесено здійснення перевірок та ревізій (ст.ст. 6, 7, 26 Закону). Підготуйте письмове заперечення на позовну заяву з боку працівників Рахункової палати?

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.091 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав