Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. Порядок призначення прокурорів на посади

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. II. Порядок выполнения
  4. II. Порядок выполнения курсовой работы
  5. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  6. III. Организация и порядок прохождения практики
  7. III. Порядок и условия проведения олимпиады
  8. III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД
  9. III. Порядок производства и решения дел
  10. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

Відповідно до статті 46 Закону України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року встановлюються вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Вирішальним критерієм при призначенні на прокурорське - слідчі посади має буги професіоналізм, високі моральні якості, принциповість та непримиримість до будь - яких порушень закону, відданість своїм обов'язкам. Серед моральних і ділових якостей в першу чергу ми можемо віднести:

- принциповість це наявність стійких переконань і активне прагнення їх
реалізації, впровадження в життя, не дивлячись на перешкоди і погроза
власному благополуччю.

- Сміливість і мужність, які проявляються не лише в моменти безпеки , а в різноманітних трудних ситуаціях.

- Критичність постійна готовність суворо і об'єктивно оцінювати факти,
подію, дії і вислови осіб, не довіряючи зовнішньому впливу.

- Підозрілість.

- Пильність.

- Діловий оптимізм.

- Організованість.

- Процесуальна дисципліна.

- Наполегливість - проявляється в постійній готовності переборювати перешкоди.

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральними прокурором України.

Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорівуправлінь, відділів, слідчих прокура Іури, приймають "Присягу працівника прокуратури".Текст присяги затверджується Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором України.

На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорівпризначаються особи віком не молодше ЗО років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи років; на посади районних і міських прокурорів - віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше трьох років.

Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у п'ять років. Порядок атестації визначається Генеральним прокурором України.

Атестування має сприяти забезпеченню оптимальної розстановки кадрів і є важливим засобом оцінки їх ділових і особистих якостей та усунення недоліків у роботі і поведінці. Атестування повинно мати за мету значне покращення діяльності конкретних працівників, орієнтувати на досягнення позитивних результатів у роботі та сприяти створенню резерву на висування. Відповідно до Положення про атестування прокурорське - слідчих працівників органів України від 09.09.1998 р. атестування проводиться один раз у п"ять років. При вирішенні питання про висунення на вищу посаду чи пониження в посаді, а також наявності серйозних недоліків у роботі або поведінці прокурорів і слідчих атестування за пропозицією керівника відповідної прокуратури або її структурного підрозділу проводиться достроково. Молоді спеціалісти підлягають атестуванню після закінчення стажування, а повторно - через 2 роки. Особи, які мають досвід роботи в правоохоронних органах, але вперше призначені на прокурорське слідчі посади, підлягають атестуванню не раніше, ніж через 6 місяців роботи на цих посадах. Атестування професорське - викладацькою складу та інших працівників Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України, які мають класні чини, проводиться відповіднодо Положення про атестацію.

Підготовка до атестування кадрів повинна складатись з організації індивідуального навчання, глибокого вивчення здібностей працівника забезпечувати займану ним посаду та його морально - етичні якості.

Неналежне виконання працівниками своїх обов'язків, творче і сумлінне ставлення до справи, додержання професійної етики, культури в роботі має перебувати в центрі діяльності атестацІйної комісії.

Про стан службового атестування заслуховуються звіти голів атестаційних комісій на засіданнях колегій Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей та прирівняних до них прокуратур.

При Генеральній прокуратурі України утворюється вища атестаційна комісія, її склад затверджується Генеральнимпрокурором України. Вища атестаційна комісія проводить атестування всіх прокурорське - слідчих працівників Генеральної прокуратури України (крім членів колегії), прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, прирівняних до них прокурорів та їх заступників, заступників прокурора Автономної РеспублікиКрим, ректора та проректорів Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України. АтестаційнІ комісії утворюються у складі голови, його заступника, відповідального секретаря та членів комісії з числа досвідчених і авторитетних працівників. План роботи атестацІйної комісії складається щорічно, затверджується відповідним прокурором та надсилається у підпорядковані прокуратури до початку наступного року.

Загрузка...

Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь яким підприємництвом не допускається, за винятком наукової та педагогічної діяльності.

Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які були засудженні за вчинення злочину, за винятком реабілітованих.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав