Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НАУКА ПРО ЗЛОЧИННІСТЬ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Читайте также:
  1. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  2. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  3. II. Экономика как наука
  4. III. 2. "НОРМАЛЬНАЯ" НАУКА
  5. Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. – М.: Наука. – 693 с.
  6. Антивирусный комплект АО «Диалог-Наука».
  7. АНТИЧНАЯ НАУКА
  8. Античная преднаука
  9. Арабо-мусульманська наука
  10. Биология как наука

У статті розглянуто взаємовідносини соціології і кримінології (науки про злочинність) в історичному контексті. Зроблено наголос на багатоаспектності і багатопредметності кримінологічного знання, де важливе місце посідають соціологічні теорії, методи та дослідження. Розглянуто причини викривлення траєкторії розвитку науки про злочинність у колишньому СРСР та актуальні завдання

українських соціологів-кримінологів. Розкрито досвід дослідницької діяльності

у межах двох наукових шкіл, які формуються у Харківському національному

університеті внутрішніх справ та Луганському державному університеті внутрішніх

справ імені Е. О. Дідоренка, представники яких репрезентують до науководослідного комітету з питань соціології права та девіантної поведінки САУ.

Ключові слова: кримінологія, злочинність, траєкторія,

 

1.(Дефініція) Кримінологія – самостійна теоретико-прикладна суспільна наука про злочинність,ширше-про природу,сутність, закономірності і виникнення, суспільного прояву та запобігання злочинності

2.(Ступінь спеціалізації) міжгалузевий - Є частиною деліктології (вивчає правопорушення) використовується в теорії права, Спеціально-прикладний правознавстві,правозастосуванні

3.(Походження)З латинського crime - злочин logos - вчення запозичення латинських термінів і правових понять, які стали підґрунтям для термінології різних правових систем

4.(Спосіб творення)

 

1.Злочинність – відносно масове, історично мінливе, соціальне і кримінально –правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу

2. галузевий – взаємодія з соціологією права,кримінальним правом

 

1.Траєкторія – крива,що задає зміну положення матеріальної точки в просторі

2. міжгалузевий- фізика, механіка, геометрія

3. іншомовне,запозичине(від лат. Trajectus- переміщення,пересування,)

 

До 2010р., а Стратегія розрахована саме на цей період , передбачається,перш за все, на основі макроекономічної стабілізації, економічного зростання, посилення соціальної спрямованості реформ, формування ефективної системи соціального захисту.

У соціальній сфері робота всіх державних органів має бути спрямована на підвищення рівня життя українських громадян, і , на цій основі, - утвердження середнього класу – основи політичної стабільності та демократичного суспільства подолання бідності, значне звуження загрозливої диференціації в доходах населення. Тому, перш за все, слід визначитись хто ж є представником середнього класу в Україні, встановити критерії належності до нього. Проте і зарубіжні, і вітчизняні науковці вважають, що головною характеристикою середнього класу є рівень доходів. Оскільки цей показник в кожній країні різний, то і до категорій середнього класу в кожній країні належать люди з різними доходами .

1.1.Стратегія – поняття, що має багато значень. Цей термін розуміється як загальний план будь-якої діяльності, що охоплює великий часовий відрізок, спосіб досягнення поставленої задачі. Він використовується у сфері військової справи, економіці і в інших сферах людської діяльності.

2.Загалбнонауковий ; 3.Запозичений (прийшов до нас із Стародавньої Греції; 4.Запозичення;

2.1.Стабілізація – це зміцнення, укріплення, приведення чого-небудь у стійкий стан; стан стійкості стабільності.

2.Загальнонауковий; 3.запозичене (латинська мова); 4.запозичення;

3.1Диференціація – поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини.

2. загальнонауковий; 3.запозичене (лат. мова озн. «відмінність»); 4.запозичення;

 

5. Виписати з начального посібника “Культура фахового мовлення” за ред. Н. Бабич (2005 р.) (розділ “Довідкові матеріали з різних спеціальностей”) складні випадки перекладу термінів, термінологічних сполук, що стосуються вашої навчальної та майбутньої професійної діяльності.

Авторитет (авторитет: авторитет фахівця, особистий, науковий, міжнародний авторитет) - про особу, що користується впливом, повагою, заслуговує повної довіри.

Адрес – адреса – це точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

Алименты – аліменти – це грошові зобов’язання між членами однієї сім’ї, які виплачуються протяжний час.

Антигосударственный – антидержавний - спрямований проти держави, завдає шкоди державі, що суперечить її інтересам.

Антиобщественный – антисуспільний, антигромадський

Баланс – баланс - рівновага, урівноваження; 2) співвідношення між взаємозв'язаними частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що витрачається.

Бастующий – страйкар - учасник страйку.

Безнравственный – аморальний, неморальний, розпутний, безпутний - позбавлений моралі, зневажаючий всі моральні норми.

Безоговорочный – беззастережний, безсуперечний - не обмежений ніякими застереженнями, умовами.

Беспочвенность – необґрунтованість, необґрунтованість обвинувачення.

( Необгрунтований - позбавлений достатньої кількості фактів, доказів; бездоказовий.)

Беспризорный – бездоглядний, безпритульний - позбавлений догляду.

Бесспорный – безсуперечний, безсумнівний - який не викликає сумнівів.

Блюсти – дотримувати, дотримуватись, додержувати, додержуватися - точно, без відхилень виконувати, здійснювати що-небудь обіцяне, загадане, необхідне.

Вверять, вверить – довіряти, довірити, ввірити - вірити кому-, чому-небудь, покладатися на кого-, що-небудь. 2) Ділитися з ким-небудь своїми думками, таємницями.

Взяткодатель – хабародавець – людина, яка дає хабарі.

Возбуждать, возбудить – порушувати, порушити - робити що-небудь усупереч наказові, закону. Діяти, чинити не так, як належить за традицією, звичаєм, загальноприйнятими правилами.

Востребовать – зажадати, затребувати - 1) Висловити бажання, захотіти, побажати чого-небудь. 2) Поставити вимогу, примусити, настійно запропонувати, наказати щось зробити.

Вынуждать, вынудить – примушувати, примусити, змушувати - вимагати в кого-небудь виконання чогось незалежно від його волі, бажання. Спрямовувати свої зусилля на виконання чого-небудь незалежно від бажання.

Главенство – верховенство, зверхність - панівне становище, переважний вплив кого-, чого-небудь.

Главноуполномоченный – головноуповноважений, головний уповноважений.

Действие – діяння - це свідомий акт поведінки людини, який завжди є наслідком пізнавальної діяльності, відображенням у свідомості людини об'єктивного світу.

Доверенность – доручення - документ, що дає кому-небудь право діяти від імені особи, яка видала цей документ; довіреність.

Достижение – досягнення - позитивний результат роботи; успіх.

Жалоба – скарга – висловлення невдоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе. 2) Офіційна письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої-небудь особи, установи.

Жилище – житло, оселя, помешкання - приміщення, пристосоване, призначене для життя людей; дім, оселя.

Заблуждение – омана - хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний.

Заверение – запевнення - твердження, висловлене з метою переконати кого-небудь у чомусь.

Законоведение – законодавство - сукупність усіх законів, що діють у якій-небудь державі.

Законоведческий – законознавчий

Законосообразный – законодоцільний

Злоупотребление – зловживання - провина, пов'язана з незаконними чи злочинними діями.

Иждивение – утриманець - людина, яка перебуває на чиєму-небудь утриманні.

Извлечение – витяг, виписка - невеликий уривок, частина чи цитата з якого-небудь тексту.

Изобличение – викриття, викривання - те, що містить якісь факти, дані, які викривають кого-, що-небудь.

Иск – позов - звертання до суду з вимогою захисту цивільних прав.

Исход – результат - остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку.

Косвенный – побічний - який не має прямого, безпосереднього стосунку до чого-небудь, не пов'язаний з головним, основним; другорядний.

Краткосрочный – короткотерміновий, короткостроковий - який триває короткий термін.

Личность – особа - окрема людина, індивід.

Лишение – позбавлення - забирати, віднімати щось у кого-небудь, залишати кого-, що-небудь без чогось.

Малоимущий – малоімущий, незаможний - який має невеликі достатки; матеріально погано забезпечений; бідний.

Мнение – думка - те, що з'явилося внаслідок міркування, продукт мислення.

Наблюдательный – спостережливий - який служить, призначається для спостереження за ким-, чим-небудь.

Наводящий – який (що) наводить, навідний

Небрежность – недбалість – ( недбалий – який ставиться до своїх обов'язків байдуже, без належної старанності, не піклується, не турбується про кого-, що-небудь.)

Недосмотр – недогляд – недостатній догляд, недбайливе ставлення до чого-небудь. Відсутність піклування, турботи про кого-небудь.

Неповиновение – непокора – небажання або відмова підкорятися кому-небудь, слухатися когось..

Нетрудоспособность – непрацездатність – Стан об'єкта, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам нормативно-технічної або конструкторської (проектної) документації.

Неубедительный – непереконливий – який не містить доказів, не переконує кого-небудь у чомусь.

Обвинение – обвинувачення – судовий документ, який містить перелік чиїх-небудь злочинів, вказує на чиюсь вину.

Обесценный – знецінений - який знецінився, втратив свою цінність, став менш цінним.

Область – область, сфера, галузь – певна ділянка виробництва, науки. 2) Сукупність підприємств і організацій, що характризуються спільністю ознак виробничо-господарської діяльності.

Обличение – викриття – те, що містить якісь факти, дані, які викривають кого-, що-небудь.

Обнищание – зубожіння (зубожіти - стати вбогим; збідніти.)

Обоснование – обґрунтування - сукупність доказів, фактів, аргументів для переконання в чому-небудь, на потвердження чогось.

Общепринятый – загальноприйнятий, узвичаєний - який застосовується усіма, прийнятий всіма.

Общераспространенный – загальнопоширений - поширений всюди, серед усіх.

Огласка – розголос - розголошення, обнародування чого-небудь. Поширеність, популярність чого-небудь.

Оклеветанный – обмовлений - людина, зганьблена наклепом.

Осведомлять, осведомить – інформувати, повідомити - повідомляти про що-небудь; доводити до відома.

Уклоняться, уклониться – ухилятися, ухилитися - відступати, відхилятися, відскакувати тощо назад чи вбік від кого-, чого-небудь.

Ходатайство – клопотання - писана заява, прохання про що-небудь, яке подають до офіційної установи.

Цель – мета, ціль - угода, що передбачає поділ витрат і ризиків навпіл.

Явка – з’явлення - прихід, прибуття кого-небудь кудись.

6. Складіть план (простий, складний, питальний, тезовий) статті “Поняття, суть і форма конституції” (див. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови : [навч. посіб.] / Г. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 72-76) або за вашим вибором.

За структурою план може були простим і складним. Простий, якщо в ньому зазначені лише основні питання, у пунктах простого плану перелічують основні мікротеми тексту.

Простий план

1. Поняття конституції

2. Соціально політична сутність конституції

3. Структура конституції

Складний, якщо поруч з основним є додаткові запитання, пункти складного плану розбивають на підпункти.

Складний план

1. Основне розуміння конституції

1.1 Матеріальне значення конституції

1.2 Формальне значення конституції

2. Соціально-політична природа конституції

2.1 Класовий підхід у аналізі конституції

2.2 Трактування суті конституції

3. Спосіб організації і вираження нормативно правового матеріалу конституції.

3.1 Писані і неписані конституції

3.2 Кодифіковані і не кодифіковані конституції

3.3 Юридичні засади конституції

Питальний план складають за допомоги питальних речень, які розкривають проблематику тексту у логічній послідовності; кожному інформативному центру відповідає одне запитання, а кожне наступне пов’язане з попереднім.

Питальний план

1. Що містить у собі поняття конституції?

2. Без якої складової неможливо повною мірою розкрити поняття конституції?

3. Які структурні одиниці містить у собі форма конституції?

Тезовий план – сформульоване основне положення абзацу, його мікротема.

Тезовий план

1. Конституція в сучасному світі є невід’ємним атрибутом держави, ознакою її суверенності.

2. Поняття конституції неможливо розкрити повною мірою без з’ясування питання про соціально - політичну природу.

3. Зміст конституції проявляється в її формі тобто у способі організації і вираженні закладеного в ній нормативно-правового матеріалу.

 

7. Оформіть титульну сторінку, план та перелік використаної літератури (6 джерел: книжка одного автора, трьох авторів, періодичні видання, словники) реферату за вашим фахом.

8. Укладіть анотацію наукового джерела за вашим фахом.

І. М. Попова

Соціологія

Пропедевтичний курс

Підручник

Київ

Видавничий центр «Тандем»

Ірина Марківна ПОПОВА — видатний соціолог, одна з засновників сучасної вітчизняної соціології, створювачка і лідер Одеської школи соціології.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав