| |

ҚҢ Қ, ӘͲ, ˲в Ә Қ Қв

:
  1. ңқ ұқ ң құ.-қ қ ә қ .
  2. Қ ˲ Ә Ғ ˲ò
  3. Қ ˲ Ә Ғ ˲ò
  4. Қ Ң II Ә Ғ
  5. Қ Ң ˲ Ә Ғ ˲ò
  6. Қ Ң ˲ Ә Ғ ˲ò
  7. ғ ғқ қ ә қ , ң Ққғ
  8. ң қ ә ң
  9. Қ ҚҰ Ә ҚҲ

Àºøàíû ïàéäà áîëóûí ìàðêñòiê æ¸íå íåîêëàññèêàëûº ìåêòåïòåð àéûðáàñ, ñàóäàíû äàìó ïðîöåñòåðiìåí, øàðóàøûëûºòû ðûíîêòûº ôîðìàñûíû íû¹àþûìåí áàéëàíûñòûðàäû. Àéðûìàøûëûºòàðû å àëäûìåí òàóàð òàáè¹àòûí ò¾ñiíäiðóäå æàòûð.

Ê.Ìàðêñòi òåîðèÿñûíäà àºøà á½ë åðåêøå òàóàð. Îë àºøàíû øû¹óûí º½í ôîðìàñûíû, ÿ¹íè àóûñïàëû º½í ôîðìàñûíû äàìóûìåí áàéëàíûñòûðàäû. Îë ôîðìà ò¼ðòåó: æàé íåìåñå êåçäåéñîº; òîëûº íåìåñå æàí-æàºòû; æàëïûëàìà; àºøàëàé.

²½ííû àºøàëàé ôîðìàñûíäà áàðëûº òàóàðäû ýêâèâàëåíòi àëòûí áîëäû. Àºøà ñ¼éòiï, àéûðáàñ ïåí º½í ôîðìàñûíû ½çຠäàìó ïðîöåñiíi í¸òèæåñiíäå . Òàóàð ¸ëåìi åêi ïîëþñêå á¼ëiíäi: áiðiíäå òàóàðäû æàëïû ìàññàñû, åêiíøiñiíäå áið ¹àíà òàóàð àºøàíû ð¼ëií àòºàð¹àí àëòûí. Ìàðêñ áà¹àíû º½ííû àºøàëàé ôîðìàñû äåãåí. Ìàðêñòi òåîðèÿñûíäà àºøàíû ð¼ëií áà¹àëû ìåòàëëäàð àëòûí ìåí ê¾ìiñ àòºàð¹àí. Á½ë ÕIÕ ¹àñûðäû àÿ¹û ìåí ÕÕ ¹àñûðäû áàñûíäà¹û àëòûí ñòàíäàðò æ¾éåñiíi áîëóûìåí ðàñòàëûíàäû. Àëòûííû àºøàíû ð¼ëií àòºàðó¹à ¾ø ñåáåái áîëäû:

1. ñàºòàëûìäûëû¹û;

2. ïîðòàòèâòiëiãi (êiøiãiðiì ê¼ëåìiíäåãi æî¹àð¹û º½íäûëûºòû áîëóû);

3. ýêîíîìèêàëûº á¼ëiíói (àëòûí º½éìàñû, ÿ¹íè ñàëìà¹û æà¹ûíàí åêiãå áiðäåé á¼ëiíãåí á¼ëiêòåðäi º½éìàñûíû º½íû ä¸ë åêi åñåãå àçàÿäû). Á½ë ºàñèåòêå ìàë äà, áà¹àëû òåðiëåð äå, iíæó-ìàðæàíäàð äà, àëìàçäàð äà æ¸íå ò.ñ.ñ. èå åìåñ.

4. Àëòûííû ñàëûñòûðìàëû ò¾ðäå òàáè¹àòòà¹û ñèðåêòiãi.

²àçið àëòûí àºøàíû ð¼ëií àòºàðìàéäû. Îñû æåðäå Ìàðêñòi àºøàíû ºûçìåòòåðií á¼ëãåíií ºàðàñòûðó¹à áîëàäû. Àºøà íåãiçãi áåñ ºûçìåòòi àòºàðàäû:

1. Òàóàðëàðäû º½íûíû ¼ëøåìi

2. Àéíàëûñ º½ðàëû

3. ²îð æèíàó º½ðàëû

4. Ò¼ëåì º½ðàëû

5. ëåìäiê àºøàëàð

Àºøàíû àéíàëûñºà ºàæåòòi ñàíäûº ôîðìóëàñû:

ÊÄ =ÑÖ-Ê+Ï-Â/ÑÎ

ÊÄ àéíàëûñºà ºàæåòòi àºøàëàð

ÑÖ ñàòó¹à äåãåí òàóàðëàð áà¹àñûíû ñîìàñû

Ê êðåäèòêå ñàòûë¹àí òàóàðëàð áà¹àñûíû ñîìàñû

Ï ìåðçiìi æåòêåí êðåäèòòåðäi ò¼ëåó ñîìàñû

 - ¼çàðà ¼òåëiíåòií ò¼ëåìäåð ñîìàñû

ÑÎ àºøà àéíàëûñûíû æûëäàìäû¹û

 

 

2 - . қң қ

XX ғ қ қ ә қң ғ қ ө ө ұ. қ қ ғ ғ қ қ қ. құ қ ө; қ ; ө құ қ қ. ққ қ қ - , , ә .. қ ү . , ң ғ ә ң қ қ қ . ң қ ө ә ғ қ ө қ ғ. ө қ қ ұққ қ. Қ қң ә, ғ қ? Ө ғ қ қ - қ , қғ қ -қ. қң ғ қ, ң ұқғ ? ң қ ұ ұқ ү қ ғ . қғ қ қ , ң ғғ ө. қ қғ қң құ ә қ қ қғ қң ә ғ . қң ә ң қ ғ (ң ө құ ә құ ).

 

ұқ:

1. қң қ?

2. қ қ қ қ?

3. қң қ қ ?

4. қ ғ ө қ?

5. қ қғ қң қ ү ?

6. Қғ қ құ?

7. Қғ қң құғ ә?

 

:

1. қң ө ө ә:

) ң құ;

) ғ қ ;

) қң ғ;

) қ ғ

2. Қ қң құғ қ:

) ғ ә;

) ө;

) құ;

) ғ қ ;

) ң қң.

3. қ :

) қ;

) қ қ ;

) ѳң ңғ ;

) ғ ;

) ғқ

4. :

) қғ қң ұ;

) қ қ ң қ;

) қң ү;

) қғ қң ғ .

Ө қ:

1. ө ғ ә қ қ .

2. қ.

3. Ққң ұқ : ә .

4. қ ү ә ң .

5. қ ң ң ә .

6. қ .

7. қғ ұ ұ ә ғ ә .


: 2014-12-20; : 25 |
lektsii.net - . - 2014-2021 . (0.037 .)