Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 4. Складання прогнозного звіту про фінансові результати

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  3. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  4. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  5. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  6. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  7. Б) частку варіації результативної ознаки, пов'язану з варіацією факторної.
  8. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  9. Баланс предприятия, активы и пассивы, понятие агрегированного баланса, анализ баланса предприятия. Метод составления прогнозного баланса.
  10. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.

Оскільки в курсовій роботі розглядалась тільки операційна діяльність, Звіт про фінансові результати діяльності підприємства складатиметься за результатами операційної діяльності. На підставі складених у другому розділі курсової роботи операційних бюджетів підприємства розробляється прогнозний Звіт про фінансові результати його операційної діяльності (таблиця 4.1).

У практиці господарювання підприємств обчислюють також фінансові витрати підприємства (на сплату відсотків за користування кредитами тощо). У цьому випадку складають повну форму Звіту про фінансові результати.

Якщо проведені розрахунки у курсовій роботі будуть свідчити про необхідність залучення кредиту, для спрощення навчальної роботи із складання

Звіту необхідно включити нараховані відсотки за користування кредитом до адміністративних витрат.

Заповнювати Звіт про фінансові результати слід на підставі складених операційних бюджетів.

Для спрощення розрахунку суми податку на прибуток, до оподаткування приймається фінансовий результат від операційної діяльності. Ставка податку на прибуток – 21%. При цьому умовно передбачається сплачувати податок на прибуток до бюджету до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Для складання другої частини звіту необхідно буде провести низку обчислень.

Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства представлений в таблиці 4.1:

Таблиця 4.1

 

Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства від операційної діяльності:
№ п/п Показник Код рядка За звітний квартал Наростаючим підсумком за рік
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції 2629836,4 2629836,4
Валовий:      
Прибуток 1002163,6 1002163,6
Збиток - -
Інші операційні доходи - -
Адміністративні витрати 153733,1 153733,1
Витрати на збут 24445,2 24445,2
Інші операційні витрати - -
Фінансові результати від операційної діяльності:      
Прибуток 1180341,9 1180341,9
Збиток    
Податок на прибуток   247871,8 247871,8
Чистий прибуток 932470,1 932470,1

 

Крок 1. Розподіл непрямих витрат за видами продукції (послуг, робіт). За базу розподілу непрямих витрат приймаються прямі витрати на оплату праці, що мали місце під час продажу продукції. Сума всіх прямих витрат на оплату праці приймається за одиницю і знаходиться питома вага в них прямих витрат на оплату праці, що мали місце за кожним видом продукції. Надалі відповідно до цієї питомої ваги будуть розподілятись усі непрямі витрати між видами продукції (послуг, робіт). (таблиця 4.2)

Крок 2. Розподіл накладних виробничих витрат за економічними елементами та видами продукції (послуг, робіт). Розподілена на конкретний вид продукції (робіт, послуг) сума накладних виробничих витрат розподіляється за видами економічних елементів відповідно до питомої ваги прямих витрат на оплату праці в загальній сумі прямих витрат на оплату праці. (таблиця 4.3)

Крок 3. Розподіл адміністративних витрат за економічними елементами та видами продукції (послуг, робіт). Обчислення проводяться аналогічно до тих, що мали місце у таблиці 4.3. (таблиця 4.4).

 

 

Таблиця 4.2

Розподіл непрямих витрат за видами продукції:
№ п/п Вид продукції Прямі витрати на оплату праці Розподіл непрямих загальновиробничих витрат Розподіл адміністративних витрат Розподіл витрат на збут
грн. частка грн. частка грн. частка грн. частка
А. Ліжко 19,7 46485,66*19,7/100= 9139,37 153733,1*19,7/100= 30224,9 24445,2*19,7/100= 4806,1
Б. Шафа 29,3 46485,66*29,3/100= 13600,25 153733,1*29,3/100= 44977,5 24445,2*29,3/100= 7151,9
В. Крісло 46485,66*51/100= 23746,04 153733,1*51/100= 78530,7 24445,2*51/100= 12487,2
Усього 46485,66 153733,1 24445,2

 

Таблиця 4.3

Розподіл накладних виробничих витрат за економічними елементами:
№ п/п Вид продук ції Прямі витрати на оплату праці Матеріальні витрати у складі загальновиробничих витрат Витрати на оплату праці у складі загальновиробничих витрат Витрати на відрахування до ФЗСС у складі загальновиробничих витрат Амортизація у складі загальновиробничих витрат Інші операційні витрати у складі загальновиробничих витрат Усього загальновиробничих витрат
грн. частка частка грн. грн. грн. грн. грн.
Візитка 19,7 1090,55 1043,41 352,25 9139,37
Газета 29,3 1622,84 1552,70 524,18 13600,25
Журнал 2833,49 2711,01 915,22 23746,04
Усього 5546,88 5307,12 1791,66 46485,66

 

Таблиця 4.4

Розподіл адміністративних витрат за економічними елементами:
№ п/п Вид продукції Прямі витрати на оплату праці Матеріальні витрати у складі адміністративних витрат Витрати на оплату праці у складі адміністративних витрат Витрати на відрахування до ФЗСС у складі адміністративних витрат Амортизація у складі адміністративних витрат Інші операційні витрати у складі адміністративних витрат Усього адміністративних витрат
грн. частка частка грн. грн. грн. грн. грн.
А. Ліжко 19,7 42,5 7390,8
Б. Шафа 29,3 63,2 10998,3
В. Крісло 110,3 19203,0
Усього 37592,1 153733,1

 

Таблиця 4.5

Розподіл витрат на збут за економічними елементами:
№ п/п Вид продукції Прямі витрати на оплату праці Матеріальні витрати у складі витрат на збут Витрати на оплату праці у складі витрат на збут Витрати на відрахування до ФЗСС витрат на збут Амортизація у складі витрат на збут Інші операційні витрати у складі витрат на збут Усього витрат на збут
грн. частка частка грн. грн. грн. грн. грн.
А. Ліжко 19,7 1159,35 579,7 4806,1
Б. Шафа 29,3 1725,22 862,6 7151,9
В. Крісло 3012,23 1506,1 12487,2
Усього 5896,8 2948,4 24445,2

 

В таблиці 4.6 наведено другий розділ Звіту про фінансові результати:

 

Таблиця 4.6

Елементи операційних витрат:
№ п/п Економічні елементи Код рядка Витрати
Прямі виробничі Накладні виробничі Адміністративні Комерційні
Матеріальні витрати 2339317,2 19897,5 -
Витрати на оплату праці 14109,16
Відрахування на соціальні заходи 50636,4 5333,26 37592,1 5896,8
Амортизація - 1800,5
Інші операційні витрати - 19897,5 2948,4
Разом 2574548,6 61037,99 153733,1 24445,2

 

Обчислення показників ефективності виробничої програми наведено в таблиці 4.7:

Таблиця 4.7

Обчислення показників ефективності виробничої програми підприємства у бюджетному періоді:
№ п/п Вид продукції Собівартість послуг Обсяг реалізованої продукції Фактичні витрати на одиницю продукції Прибуток на одиницю продукції Рентабельність одиниці продукції
Виробнича собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Разом
А. Ліжко 1088456,2 4806,1 1123487,2 6531,9 1968,1
Б. Шафа 427065,8 7151,9 479195,2 3194,6 1605,4
В. Крісло 1114314,4 12487,2 1205332,4 4156,3 843,7
Разом 2629836,4 24445,2 2808014,7 13882,9 4417,1

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав