Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок переміщення національної і іноземної валюти через митний кордон України

Читайте также:
  1. A. Диффузия с помощью переносчика, диффузия через поры.
  2. D. Это объем жидкости, протекающий через сечение трубы в единицу времени;
  3. D.S. ингаляционно во время присупа. 1-2 дозы, при необходимости- повторить через 20-30 мин.
  4. II . ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
  5. II. порядок организации прохождения практики
  6. II. порядок организации прохождения практики
  7. II. Порядок отбора проб и образцов товаров
  8. II. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
  9. II. Порядок проведения мониторинга
  10. III. Порядок и условия проведения Конкурса

Національним банком України встановлено Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України. Відповідно до норм законодавства фізичним особам—резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках, як на поточні рахунки в іно­земній валюті інших фізичних осіб—резидентів, так і на власні по­точні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті. За­значені перекази здійснюються виключно в межах коштів, що є на відповідних рахунках.

Без відкриття поточних рахунків фізичним особам—резидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб—рези­дентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1 тис. дол. США за один операційний день. Такі перекази здійснюються без подання фізич­ною особою документів, що підтверджують родинні стосунки.

До компетенції НБУ належить також встановлення порядку пе­реміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, платіжних карток через митний кордон України1.

Згідно із затвердженою Правлінням НБУ Інструкцією № 283 фізичним особам дозволяється вивезення за межі України національ­ної валюти:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особа­
ми—резидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що
не перевищує 1 тис. гривень, — з урахуванням ювілейних і пам'ятних
монет з недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними
особами — резидентами та нерезидентами на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10 тис. грн., у тому числі:

— коштів у сумі, що не перевищує 5 тис. грн. (за номінальною вар­тістю), — з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет з недорогоцін­них металів, номінал яких виражено у гривнях;

— коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено у гривнях, загальна сума яких за номіналь­ною вартістю не перевищує 5 тис. грн.

Вивезення валюти України фізичними особами — резидентами та нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені норми, а також у випадках, не передбачених Інструкцією, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, копія якої надсилаєть­ся відповідним структурним підрозділом НБУ Державній митній службі України.

Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти Ук­раїни, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами — резидента­ми та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25 тис. дол. США або еквіва­лент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управ­ління Національного банку.

Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України фізичними особами — резидентами та нерезиден­тами, перевищує 25 тис. дол. США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку.

Аналогічний порядок передбачається і для ввезення громадяна­ми України готівкової гривні назад у країну.

Юридичні особи—резиденти, яким належать (орендовані, зафрах­товані або ті, що формуються в Україні) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські рейси за межі України, можуть вивезти че­рез підзвітну фізичну особу кошти у сумі, що не перевищує 3 тис. грн., для забезпечення розрахунків на транспортних засобах за надані послуги та/або реалізовані товари. Якщо сума буде вищою, необхід­на індивідуальна ліцензія НБУ. У зазначених випадках вивезення національної валюти підлягає обов'язковому декларуванню.

Дозволяється вивезення за межі України фізичними особами-резидентами та нерезидентами з обов'язковим зазначенням у митній декларації іноземної валюти, чеків, банківських металів, що ввезені раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декла­рації на їх ввезення).

Чинним законодавством дозволяється також вивезення за межі України фізичними особами -- резидентами та нерезидентами коштів у загальній сумі до 6 тис. дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

При цьому за умови усного декларування митному органу інозем­ної валюти готівкою та/або дорожніми чеками для фізичних осіб— резидентів можна вивозити кошти на суму до 3 тис. дол. США і для фізичних осіб—нерезидентів — на суму до 1 тис. дол. США або екв­івалент цієї суми в іншій іноземній валюті. Якщо сума більша, для її вивезення необхідно отримати довідку уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти (довідка видається про зняття коштів з власного рахунку фізичної особи, про придбання такої валюти че­рез касу або пункт обміну валюти уповноваженого банку, про прид­бання дорожніх чеків тощо). У такому разі вивезення валюти зазна­чається у митній декларації. Готівкова іноземна валюта вивозиться фізичними особами незалежно від віку.

Щодо платіжних карток, то для їх вивезення також існують спеці­альні правила. Зокрема, дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними осо­бами — резидентами і нерезидентами — платіжних карток, емітова­них банками України (у тому числі міжнародних платіжних систем);

Також платіжні картки вивозяться за межі України за умови ус­ного декларування митному органу:

—фізичними особами—нерезидентами — платіжних карток,
емітованих іноземними банками (у тому числі міжнародних платіжних систем) та небанківськими установами, що були ввезені / переслані в Україну з додержанням вимог чинного законодавства України;

—фізичними особами—резидентами, які працюють в іноземних
представництвах юридичних осіб—нерезидентів, що зареєстровані
в Україні, — корпоративних платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі документів, що підтверджують факт роботи цих фізичних осіб у зазначених представництвах і організаціях (які засвідчені підписом керівника, головного бухгалтера та відбит­ком печатки представництв і організацій), або посвідки про відрядження за межі України, виданого представництвом юридичної особи—нерезидента або міжнародною організацією в Україні;

—фізичними особами—резидентами — платіжних карток, емітованих небанківською установою «Атегісап Ехргезз», що уклала
угоду з уповноваженим банком, на підставі довідки цього банку про
наявність у ньому картрахунку фізичних осіб;

—фізичними особами—резидентами — іменних ощадних (вклад­
них) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують на­
явність вкладів у гривнях в уповноважених банках, за умови, що ці
документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за межі України;

—фізичними особами — резидентами і нерезидентами — імен­
них (вкладних) книжок та інших вкладних документів, що засвідчують наявність вкладів в іноземній валюті в уповноважених банках,
за умови, що ці документи виписані на ім'я особи, яка виїжджає за
межі України.

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами-резидентами — платіжних карток, емітованих іноземними банками, на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунку в іноземному банку (пред'являється відповідно­му митному органу).

Слід зазначити, що й самі банківські установи для ввезення або вивезення готівкової іноземної валюти, бланків дорожніх чеків та банківських металів зобов'язані мати індивідуальну ліцензію та спеціальний дозвіл Національного банку відповідно до Правил на­дання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезен­ня банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та бан­ківських металів, затверджених постановою Правління Національ­ного банку від 9 липня 1997 р. № 227.

Для обслуговування фізичних осіб — резидентів та нерезидентів з метою купівлі-продажу іноземної валюти, уповноважені банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію НБУ, а також інші юридичні особи — резиденти, що уклали агентську угоду з уповно­важеним банком, організовують пункти продажу іноземної валюти. Правове забезпечення їх діяльності визначається Положенням про пункти обміну іноземної валюти, затвердженим постановою Прав­ління НБУ від 7 липня 1994 р. № 12-9.

Для обмінного пункту банк встановлює ліміт авансу в націо­нальній та іноземній валютах у розмірі, що забезпечує додержання пунктами ліміту грошового авансу. Обмінні пункти мають право ут­римувати у своїй касі залишок розмінних купюр у розмірі до 200 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіцій­ним курсом, встановленим Національним банком України. Щоден­но у встановленому банком порядку касир обмінного пункту здає до каси уповноваженого банку залишок іноземної і національної валю­ти, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту з одночасним здійсненням відповідних бухгалтерських записів.

Не допускається відмова у здійсненні валютно-обмінних операцій пунктом обміну іноземної валюти за наявності коштів для здійснен­ня цих операцій. Курси купівлі та продажу готівкової іноземної ва­люти в обмінних пунктах і банківських касах протягом дня зміні не підлягають. У березні 2003 р. НБУ скасував обмеження на 5%-не відхилення курсу гривні від офіційного при здійсненні операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, запроваджене у ве­ресні 2001 р.

Використання готівкової іноземної валюти в Україні здійснюєть­ся відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління НБУ від 26 березня 1998 р. № 119.

Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті здійсню­ється відповідно до Закону України «Про порядок здійснення розра­хунків в іноземній валюті». Основними моментами, що характери­зують розрахунки в іноземній валюті, є такі:

— обов'язкове зарахування виручки в іноземній валюті на валютні
рахунки одержувачів коштів;

- додержання строків, встановлених законодавством, для зара­хування валютної виручки; зокрема виручки, що надходить у термі­ни виплати заборгованостей, зазначені у зовнішньоекономічних контрактах, але не пізніше 90 днів віддати митного оформлення або підписання акта, що засвідчує виконання робіт, надання послуг тощо;

—оплата контрактів резидентами за рахунок придбаної для роз­
рахунків іноземної валюти через уповноважений банк протягом
5 робочих днів з моменту зарахування її на власні валютні рахунки;

—обов'язковий продаж валютної виручки тощо.

У1998 р. в Україні з метою стабілізації ситуації на валютному рин­ку країни було введено обов'язковий продаж 50 % надходжень в іно­земній валюті (першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ) на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності)1. Продаж валютної виручки здійснюєть­ся через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України в порядку, встановленому Національним банком України. Не підлягають обов'язковому продажу кошти в іноземній валюті, що надходять у вигляді кредитів та інвестицій; придбані на МВР Украї­ни через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи протягом строку, встановленого валютним законодавством України для розрахунків з нерезидентами; кошти, які надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консиг­нації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню рези­дентам та нерезидентам; що належать уповноваженим банкам та уповноваженим фінансовим установам, а також депозити, що розміщені резидентами в уповноважених банках та уповноважених фінан­сових установах (включаючи проценти, нараховані за ними), та інве­стиції, здійснені резидентами за межі України у разі їх повернення власникові.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав