Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
 1. ДОДАТКОВА
 2. Додаткова
 3. Додаткова
 4. Додаткова
 5. Додаткова
 6. Додаткова
 7. Додаткова
 8. Додаткова
 9. Додаткова інформація
 1. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М., 1997
 2. Бебик В. Політологія: теорія, методологія, практика. - К., 1997.
 3. Бебик В. Маркетинг і менеджмент передвиборної кампанії. – К., 1997.
 4. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. – К., 1993.
 5. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1990.
 6. Бройнинг Г. Руководство по ведению переговоров. - М., 1996.
 7. Векслер А.Ф. Связи с общественностью для некомерческих организаций: технология успеха. - Н. Новгород: Биржа Плюс "Пресс-клуб". - 1998.
 8. Венедиктова В.И. О деловой этике и эстетике. - М., 1994.
 9. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. - М., 1981.

Критерії оцінювання знань

Оцінки по дисципліні виставляються згідно Наказу МОН № 48 від 23 січня 2004р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системі організації навчального процесу» та Наказу МОН № 943 від 16.10.2009р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».

Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен отримати три види оцінок:

· по національній чотирибальній системі (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

· по 100 бальній системі

· по шкалі ЕСТS (А, В, С, D, E, FX, F)

З дисципліни студентам необхідно обов’язково отримати оцінки у такій мінімальній кількості:

· Отримати оцінки з шести практичних заняттях

· Здати три модульних контролі

· Підготувати 1 реферат

· Здати три колоквіуми

· Написати підсумкову контрольну роботу.

При вивченні дисципліни оцінювання рівня знань студентів проводиться за національною чотирьохбальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Відмінно. Знання студента є глибокими, міцними, системними; студент вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, може самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

Добре. Студент знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, виправляти допущені помилки, загалом контролює власну розумову діяльність. Відповідь студента правильна, логічна, хоч і має неточності.

Задовільно. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять. Відповідь його в основному правильна, але недостатньо осмислена.

Незадовільно. Відповідь студента фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

Для переведення отриманої оцінки у 100 бальну шкалу необхідно розрахувати середнє арифметичне до одного знаку після коми. Для переведення отриманої оцінки в 100 бальну систему використовуються коефіцієнти 10 та 20.

· Якщо підсумковий контроль по дисципліні залік то коефіцієнт буде 20, що буде відповідати максимуму 100 балам. Наприклад: середня оцінка 4.2 множиться на 20 і отримуємо 84 бали

· Якщо підсумковий контроль по дисципліні екзамен то з використанням коефіцієнту 10 студент може отримати максимально 50 балів по підсумковій атестації і ще 50 балів на іспиті. Наприклад середня оцінка 4.3 множиться на 10 і отримуємо 43 бали підсумкової оцінки і ще є можливість у студента отримати 50 балів на іспиті.

Для переведення оцінки у шкалу ЕСТS використовується таблиця (наказ МОН № 48 від 23 січня 2004р) і бали по 100 бальній шкалі переводимо у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е).

 

Таблиця переведення оцінок у шкалу ЕСТS

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно А Відмінно- (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81 С Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-74 Задовільно D Задовільно(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35-59 Незадовільно FX Незадовільно(з можливістю повторного складання)
1-34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 32 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав