Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова

Читайте также:
  1. ДОДАТКОВА
  2. Додаткова
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова
  8. Додаткова
  9. Додаткова інформація

Й семестр

В1

1.

Майстер Старков поставив групу працівників на роботу, що загрожувала їх здоров'ю. Старший інспектор Комітету по нагля­ду за охороною праці, встановивши факт виконання роботи пра­цівниками в умовах, які загрожували їх здоров'ю, притягнув Старкова до адміністративної відповідальності, наклавши на нього штраф. Директор заводу у свою чергу відреагував на порушення Старковим правил по техніці безпеки тим, що оголосив йому догану.

Старков визнав факт загрози здоров'ю працюючих, пого­дився з стягненням, накладеним директором як уповноваже­ним власником на управління органом, з яким він перебуває у трудових відносинах. Але вважає, що оскільки з державним органом по охороні праці він у договірних відносинах не пере­буває, ніяких обов'язків щодо цього органу він не брав, то відпо­відно цей орган не вправі втручатись у його договірні відно­сини.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Які відносини виникли між їх учасниками? Якою галуззю права вони повинні регулюватись?

2.

Христенко звернувся до директора підприємства з проханням про прийняття його на роботу інженером. Директор запропонував взяти у відділі кадрів листок по обліку кадрів, заповнити і разом з іншими документами і заявою принесли до нього.

Поки Христенко виконував цю вказівку директора, останній зателефонував на місце роботи Христенко і з'ясував, що Христенко є членом Комуністичної партії України, активно веде партійну роботу, двічі при підготовці колективного договору організував страйки, входив до складу страйкового комітету.

Одержавши такі відомості про Христенка директор відмовив
йому у прийнятті на роботу.;

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи законні такі дії директора?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.1 ст. 36 та п. 3 ст. 41 КЗпП України.

В2

1.

Група працівників будинку моделей одягу створила коопе­ратив, почали самостійно моделювати, шити і реалізовувати свою продукцію. Винагороду розподіляли залежно від результатів ви­конаної роботи. В процесі роботи окремі члени кооперативу, що досягли пенсійного віку, оформили пенсію і залишили ро­боту. Ті працівники, які припинили роботу, цікавляться, чи за­лишаються вони членами кооперативу, чи мають вони право на частину одержуваного кооперативом прибутку, чи у разі припи­нення трудового зв'язку з кооперативом закінчується і членство в кооперативі?

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Дайте відповідь на поставлені працівниками питання.

2.

Канторович домовився з начальником цеха про прийняття його на роботу майстром пошивочного цеха фабрики. Оскільки в цех працівник був потрібним негайно, начальник запропонував Канторовичу передати йому всі документи на оформлення трудового договору, виходити завтра на роботу, а прийом на роботу він сам оформить у відділі кадрів.

Канторович з пропозицією начальника цеху погодився і приступив до роботи. Через тиждень начальник цеха повернув Канторовичу його особисті документи і пояснив, що директор фабрики відмовився від укладення з Канторовичем трудового договору, оскільки обсяг роботи в цеху зменшився і буде скоро­чення штату працівників.

Чи можна вважати трудовий договір з Канторовичем укладеним, оскільки він був фактично допущений до роботи? Які правові наслідки настали у даному випадку?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.2 ст. 36 та п. 1-1 ст. 41 КЗпП України.

В3

1.

Заводоуправління і громадські організації підприємства у зв'язку з проведенням святкування Дня незалежності розробили план художнього оформлення будівель заводу. Всі роботи по виготов­ленню плакатів і прикрас були виконані вечорами зусиллями об­разотворчого гуртка заводу, електропроводку змонтува­ли заводські електромонтери в робочий час, а портрети державних діячів намалював художник, який уклав із заводом окремий договір.

На яку тему розраховано казус? Чи виникли правові відносини між учасниками по художньому оформленню будівель, якщо виникли, то якою галуззю права вони мають регулюватися?

2.

В газеті «Голос України» було опубліковано оголошення, що фірма «Контакт» запрошує на роботу менеджера по реалізації продукції фірми: чоловіка не старше 35 років, що знає англійсь­ку і українську мови, вміє працювати на комп'ютері.

За цією об'явою до президента фірми звернулась Григор'єва, яка відповідає усім вимогам, крім однієї — вона жінка.

Президент фірми відмовив Григор'євій у прийнятті на робо­ту, пославшись на те, що робота пов'язана з роз'їздами і фірма хоче прийняти на роботу тільки чоловіка. Григор'єва оскаржила відмову в прийнятті на роботу прокурору району.

Які заходи може вжити прокурор? Чи щось зміниться, коли виявиться, що Григор'єва вагітна?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.3 ст. 36 та п. 2 ст. 41 КЗпП України.

В4

1.

При перевірці додержання фінансової і штатної дисципліни в одній із будівельних організацій було встановлено, що всупе­реч штатному розкладу в апараті є юрисконсульт — член колегії адвокатів, що обслуговує організацію по договору між цією орган­ізацією і юридичною консультацією, і, крім того, окремі роботи по переписуванню документів здаються друкаркам, що працю­ють вдома.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? В яких правовідносинах з будівельною організацією знахо­дяться юрист і друкарки?

2.

При переговорах з директором підприємства «Укрхімфарм» було домовлено, що Мащенко приймається на роботу через 15 днів з тим, щоб він міг звільнитись із попередньої роботи. Ма­щенко тут же написав заяву, на якій директор наклав резолю­цію: «Відділ кадрів. До наказу».

Коли Мащенко в обумовлений день вийшов на роботу, вия­вилось, що наказ про зарахування його на роботу не видавався і потреб в його праці підприємство не має.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи виникли між Мащенко і підприємством «Укрхімфарб» трудові відносини? Як Мащенко може захистити свої права?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.5 ст. 36 та п. 1 ст. 41 КЗпП України.

В5

1.

На колективному заводі безалкогольних напоїв з урахуван­ням особливостей місцевих умов були розроблені правила внут­рішнього розпорядку. Спочатку проект правил був обговорений в структурних підрозділах заводу: в заводоуправлінні, відділах, цехах. Після такого обговорення директор заводу і голова проф­спілкового комітету підписали правила і з моменту підпису вве­ли їх в дію.

Чи правомірні дії директора і голови профкому?

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього тру­дового розпорядку?

2.

Скруха 8 жовтня 1995 року була прийнята на посаду старшого інженера контори. 1 квітня 1996 року вона була переведена на посаду інженера із зменшенням окладу. Вважаючи таке переведення неправильним, Скруха звернулась до суду з позовом про поновлення її на попередній роботі.
На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи правильні дії адміністрації, якщо врахувати, що за штатним розписом посада ст. інженера була ліквідована, а замість неї введена посада інженера?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.6 ст. 36 та п. 1 ст. 40 КЗпП України.

В6

1.

При звільненні працівника з роботи за своєю ініціативою власник або уповноважений ним орган зобов'язаний одержати попередню згоду профспілкового комітету. Якщо розірвання трудового договору проведено власником без звернення до профспілкового органу, а працівник оспорює правильність звільнення у судовому порядку, суд відповідно до ст. 43 КЗпП України зупиняє провадження по справі, запитує згоду проф­спілкового органу і після її одержання або відмови профспілко­вого органу в дачі згоди на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Пленум Верховного Суду України в пункті 15 постанови № 9 від 6 листопада 1992 р. „Про практику розгляду судами трудо­вих спорів” зазначив, що „відмова профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою для поновлення на роботі”.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи не змінює це роз'яснення Пленуму Верховного Суду України норми, що вміщуються в ст. 43 КЗпП України?

Чи відносяться керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України до джерел трудового права?

2.

Адміністрація перевела слюсаря 4-го розряду Климка з механічного цеху в енергоцех за тією ж спеціальністю і кваліфікацією. Климко відмовився від роботи на новому місці мотивуючи тим, що він був прийнятий на роботу в механічний цех і переводити без його згоди на іншу роботу адміністрація не має права. За відмову Климку оголошено догану.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи правомірні дії адміністрація?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.7 ст. 36 та п. 2 ст. 40 КЗпП України.

В7

1.

Для того, щоб була можливість підігрівати воду для змиван­ня деталей після їх відповідної обробки в цеху було встановлено титан. Поряд з титаном на стенді була написана художником великими літерами технічна інструкція про правила користу­вання титаном.

Ця інструкція була не дотримана робітником Хмизом, внас­лідок чого титан на якийсь час вибув із ладу. За порушення технічних правил директор оголосив Хмизу дисциплінарне стяг­нення — догану.

Хмиз вважає, що ним закон не порушено, а лише технічні правила, тому немає підстав для притягнення його до дисципл­інарної відповідальності, оспорив накладання стягнення до комісії по трудових спорах.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Яке рішення може бути по даному спору?

2.

Круглик працювала в медчастині медичною сестрою і виконувала обов’язки процедурної сестри туберкульозного відділення. Наказом головлікаря її перемістили на роботу медичної сестри корпусу. Вважаючи дії головлікаря протизаконними, Круглик відмовилася виконати наказ і звернулася за захистом своїх прав до КТС.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Як вирішити спір?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п.8 ст. 36 та п. 3 ст. 40 КЗпП України.

В8

1.

Нормувальниця Барська поступила на навчання до Міжрег­іональної академії управління персоналом, яка є приватним на­вчальним закладом. Під час навчання Барська довідалась про існування Рекомендації МОП 1974 р. про оплачувані навчальні відпустки, пунктом 6 статті 20 якої передбачено, що тим, хто вчиться, повинна виплачуватись фінансова допомога для відшко­дування всяких великих додаткових затрат, що пов'язані з осві­тою та підготовкою.

У Барської виникла думка, чи не повинна у зв'язку з цим адміністрація, де вона працює, відшкодовувати їй витрати на навчання, що виплачуються нею. Тому звертається до Вас за порадою проконсультувати її з цього питання.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Дайте Барській таку консультацію.

2.

Суслова, яка працювала інженером відділу поставок і закупок, наказом директора була відсторонена від посади на підставі постанови органу досудового слідства за обвинуваченням у скоєнні службового злочину і до закінчення слідства була переведена на посаду вісовщиці вантажно-розвантажувальної дільниці. Суслова подала позов про поновлення на попередній посаді.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Який існує порядок відсторонення від посади? Дайте правову оцінку діям директора фірми.

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за ст. 38 та п. 4 ст. 40 КЗпП України.

В9

1.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановле­но, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор фаб­рики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня з тим, щоб про­контролювати підготовку підприємства до початку роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше зак­інчувати свій робочий день.

Один з майстрів — Ліповенко — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшено на годину їх робочий день.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Чи має правову силу такий наказ директора?

2.

З метою поліпшення організації виробництва наказом адміністрації з урахуванням думки профспілки для підсобних робітників механічного цеху було затверджено режим роботи з 10 до 18 години з 30-хвилинною перервою на обід. Підсобна робітниця Шарова не погодилася з таким режимом роботи и наполягала на попередніх умовах роботи, коли вона могла регулювати прихід і ухід з роботи на власний розсуд. Наказом директора трудовий договір з нею було розірвано по причині відмови продовжувати роботу у зв’язку із змінами істотних умов праці. Шарова звернулася до суду з відповідним позовом про поновлення на роботі.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? На чию користь буде вирішено спір?

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за ст. 7 та п. 5 ст. 40 КЗпП України.

В10

1.

Геолог Новак працював в об'єднанні „Тюменьгеологрозвідка” протягом декількох років на постійній роботі. У зв'язку зі станом здоров’я і приписом лікарів змінити клімат, переїхав до батьків у Черкаську область, поновив громадянство України і звернувся до районного суду з позовом до об'єднання „Тюменьгеологрозвідка” про стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при його звільненні з роботи.

Районний суддя відмовив Новаку у прийнятті заяви, послав­шись на те, що трудові відносини відбувались на території іншої держави, тому спір повинен розглядатися судом цієї держави.

Новак наполягав на розгляді справи судом за місцем свого проживання, посилаючись на те, що відповідно до процесуаль­ного законодавства і Росії, і України трудові спори можуть роз­глядатися судами за місцем проживання позивача.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Який закон повинен застосовуватись у даному випадку?

2.

Під час перевірки торгової фірми державним інспектором праці було виявлено, що Ставкін, раніше тричі судимий за корисливі злочини, працює кладовщиком. Вважаючи, що адміністрація не мала права приймати на матеріально відповідальну роботу Ставкіна, інспектор у виданому приписі поставив вимогу звільнення вказаного працівника.

На яку тему і питання теми розраховано цю задачу? Проаналізуйте ситуацію і складіть відповідний документ від імені адміністрації.

3.

Складіть необхідні документи, вказавши додатки, для звільнення працівника за п. 6 ст. 40, ст.. 45 КЗпП України.

 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Глибоке вивчення курсу “Трудове право” має своїм завданням прищепити студентам навички поглибленого самостійного вивчення теоретичних засад трудового права та практичного використання норм цієї галузі права щодо регулювання суспільних відносин, в які вступають переважна більшість громадян України. Тому, перш ніж приступити до вирішення казусів роботи, студент повинен ознайомитись з теоретичними питаннями, висвітлених відповідною літературою. Рекомендується користуватися підручниками і навчальними посібниками.

Необхідно також використати Кодекс законів про працю України та інші законодавчі та нормативні акти, що відносяться до питань, які стосуються певного казусу. Крім того, потрібно використати огляди судової практики та роз’яснення Пленуму Верховного Суду України.

Вирішення казусу повинно бути розгорнутим, докладно вмотивованим із визначенням теми і питань теми, на яку казус розраховано. Обов’язково посилання на норми чинного трудового законодавства, із тлумаченням останнього стосовно казусу.

Контрольна робота повинна бути подана за місяць до початку екзаменаційної сесії. Студент повинен бути готовим захистити свої рішення задач перед викладачем під час складання заліку.

Варіант обирається студентом за номером в списку студентів журналу академічної групи.

Контрольна робота оформляється на одній стороні аркуша паперу формату А-4. Текст розташовується по вертикалі аркушу з дотриманням полів, зліва 25 мм (місце для зшивання), з правого боку 10 мм, зверху та знизу 15 мм. Сторінки нумеруються з лівого боку верхнього поля. Робота виконується чіткім розбірливим почерком). Умову казусу переписувати обов’язково. Роботи з порушенням вимог оформлення не розглядаються.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ на злік

Поняття праці і види трудових відносин у суспільній організації праці.

Предмет трудового права. Метод правового регулювання трудового права, його особливості

Трудові відносини як центральні серед суспільних відносин, врегульованих трудовим правом.

Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.

Система трудового права, її структура.

Система трудового законодавства. Система науки трудового права.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністратив­ного, права соціального забезпечення).

Роль, функції трудового права і тенденції його розвитку.

Поняття джерел трудового права, їх класифікація і види.

Конституція України як основне джерело трудового права.

Кодекс законів про працю України: загальна характеристика.

Єдність і диференціація правого регулювання праці.

Загальне і спеціальне законодавство про працю і форми його вираження.

Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини.

Підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють працю працівників.

Акти соціального партнерства та їх значення.

Локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права УКраїни.

Значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

Поняття і значення основних принципів трудового права.

Система основних принципів трудового права.

Зміст і конкретизація галузевих принципів трудового права.

Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.

Правовий статус суб’єкта трудового права, його види і зміст.

Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи як суб’єкти трудового права. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права.

Трудовий колектив як суб’єкти трудового права. Профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права.

Поняття і система правовідносин в трудовому праві.

Поняття трудового правовідношення, його особливості. Відмінність трудового правовідношення від суміжних: цивільного, адміністративного, правовідношення по соціальному забезпеченню (страхуванню).

Суб’єкти трудового правовідношення. Трудова право-дієздатність сторін трудового правовідношення.

Зміст трудового правовідношення, основні права і обов’язки його суб’єктів.

Підстави виникнення, зміни і припинення трудового правовідношення

Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його укладення.

Зміст і структура колективного договору.

Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів.

Реалізація колективного договору і контроль за його дією. Відповідальність за порушення колективного договору.

Поняття угоди. Генеральна угода, галузеві і регіональні угоди, їх сторони і зміст.

Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і державні гарантії (загальні і додаткові) зайнятості населення

Право громадян на працевлаштування. Поняття, форми і організація працевлаштування. Поняття підходящої роботи.

Державна політика зайнятості населення.

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Поняття безробітного, його правовий статус. Загальні компенсації при втраті роботи. Загальні умови виплати допомоги в разі безробіття

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних ци­вільно-правових договорів, пов’язаних з працею (підряду, доручення, авторського і та ін.).

Сторони трудового договору.

Зміст трудового договору.

Форма трудового договору

Порядок укладення трудового договору.

Випробування при прийнятті на роботу та його юридичне значення.

Види трудових договорів.

Особливості окремих видів трудових договорів: контракт як особлива форма трудового договору;

Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір по організованому на­бору;

Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір державного службовця;

Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір працівника, що прийма­ється за конкурсом;

Особливості окремих видів трудових договорів: трудовий договір про суміщення профе­сій (посад), його відмінність від сумісництва.

Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень.

Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.

Зміна істотних умов трудового договору.

Порядок переведення на іншу роботу.

Атестація працівників: поняття, значення її проведення, коло працівників, що проходять атестацію, правові наслідки атестації.

Припинення трудового договору за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору у зв’язку із закінченням строку (п.2 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору у зв’язку із призовом або вступом працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору у зв’язку із переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п.5 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору у зв’язку із відмовою від переведення працівника на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п.6 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору у зв’язку із набранням законної сили вироком суду (п.7 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору з підстав, передбачених контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП України)

Припинення трудового договору за ст. 7 КЗпП України.

Розірвання трудового договору за ст. 38 КЗпП України.

Розірвання трудового договору за ст. 39 КЗпП України.

Розірвання трудового договору за п.1 ст. 40 КЗпП України

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Розірвання трудового договору за п.2 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.3 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.4 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.5 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.6 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.7 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.8 ст. 40 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.1 ст. 41 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.1-1 ст. 41 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.2 ст. 41 КЗпП України

Розірвання трудового договору за п.3 ст. 41 КЗпП України

Розірвання трудового договору за ст. 45 КЗпП України

Вихідна допомога при звільненні.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспілкового органу.

Порядок звільнення працівника.

Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за затримку розрахунку при звільненні та затримку видачі трудової книжки.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти:

Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар. Керівник авторського колективу д-р юридичних наук, проф. Прокопенко В.І. – Харків: Консум, 2003 – 832 с.

Постанова Пленуму Верховного Суду 24 грудня 1999 року № 13 «Про застосування судами законодавства про оплату праці». Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах. Верховний Суд України. Офіційне видання. За загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду України А.Г.Яреми. К. 2007.

Постанова Пленуму Верховного Суду 29 грудня 1992 року № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах. Верховний Суд України. Офіційне видання. За загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду України А.Г.Яреми. К. 2007.

Постанова Пленуму Верховного Суду 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах. Верховний Суд України. Офіційне видання. За загальною редакцією заступника Голови Верховного Суду України А.Г.Яреми. К. 2007.

Проект Трудового кодексу України. //Праця і зарплата. – листопад 2003р.

Основна:

Бойко М. Трудове право України: Навч. посібник. – Вид. 2-е, допов. і переробл. / М. Бойко. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.

Болотіна Н.Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. / Н. Болотіна. – К.: Знання, 2008. – 860 с.

Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учебное пособие для юридических ВУЗов/ В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 2004. – 304 с.

Науково-практичний коментар до законодавства України про працю/ Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. 4-те видання, доповнене та перероблене. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1023 с.

Пилипенко П. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / П. Пилипенко, В. Бурак, З. Козак та ін.; за ред. П. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – 544 с.

Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник // С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 2002 - 527 с.

Трудове право: підручник / За ред.. В.Жернакова, - Х.: Право, 2012. – 496 с.

Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів/ упоряд. П.А. Бущенко, І.А. Ветухова. – Х.: Консум, 2001. – 464 с.

Трудовое право. Альбом схем: учебное пособие/ А.А. Савченко, О.В. Кузниченко, Т.И. Чавыкина, Н.А. Чередниченко. – Х.: Эспада, 2004. – 136 с.

Шпиталенко Г.А, Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник/ Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир: ЖІТІ, 2000. 243 с.

Щербина В.І. Трудове право України: підручник / В.І. Щербина; за ред. В.С. Венедиктова. − К.: Істина, 2008. – 384с.

Додаткова

Бойко М.Д. Порівняльне трудове право. Навчальний посібник. Курс лекцій. – К: «Олан», 2006. – 381 с.

Бурак В.Я. Трудові спори: Порядок їх вирішення в Україні: Посібник/ В.Я. Бурак. – К.: «Знання», 2003. – 382 с.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высших учебных заведений. – Харьков: Консум, 1998.– 140 с.

Геврик Є.О. Охорона праці: навчальний посібник для студентів ВНЗ/ Є.О. Геврик. – 2-ге вид., випр. та допов. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 294 с.

Науково-практичний коментар до ЗаконуУкраїни «Про охорону праці»/С.П. Ткачук (кер.), В.В. Андрійчук, З.М. Василькова та ін. – К., 1997. – 528 с.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія/ Львів. Національний університет ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ, 1999. – 80 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.

Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та фак. – К.: Вентурі, 1996. – 224 с.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., - Х.: Консум, 2000. 480 с.

Роїна О.М. Трудові правовідносини: збірник документів (з можливістю копіювання). – К.:СПЛАИН, 2000. – 80 с.

Трудове право України: Підручник/ Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Т.М. Додіна та ін.: за ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2001. – 564 с.

Трудове право України [Текст]: Академічний курс: Підручник для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2005. – 536 с.

РЕСУРСИ: Електронна нормативно-правова база, Інтернет:

Офіційні сайти державних органів:

Верховна Рада України - http://.portal.rada.gov.ua/

Президент України - http://www.president.gov.ua/

Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua/

Конституційний Суд України - http://www.ccu.gov.ua/

Верховний Суд України - http://www.scourt.gov.ua/

Вищий господарський суд України - http://www.arbitr.gov.ua/

Уповноважений з прав людини- http://www.ombudsman.kiev.ua/

Електронні версії журналів

Юридична газета - http://www.yur-gazeta.com/

Юридичний радник - http://www.yurradnik.com.ua/

Юридичний журнал «Юстиніан» - http://www. justinian.com.ua/

Електронні бібліотеки

Правознавець. Підручники, монографії, повнотекстові журнали «Право України» і «Юридичний вісник України» - http://www.pravoznavec.com.ua/

Повнотекстова бібліотека. Підручники, монографії - http://www.inl.com.ua/books/inde.html

Інтернетвидання «Юриспруденція» Книги, статті, судова практика - http://www.lawyer.org.ua/

Бібліотека юриста. Навчальна і довідкова юридична література - http://www.lawbook.by.ru

Економіко-правова бібліотека. Підручники, монографії, коментарі - http://vuzlib.net/

Бібліотека он-лайн - http://library.biz.ua

Бібліотека он-лайн - http://readbookz.com

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 64 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав