Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  3. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  4. Аналіз виробництва культури
  5. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  6. Аналіз витрат на виробництво продукції
  7. Аналіз вихідних умов
  8. Аналіз власне ринку
  9. Аналіз внутрішнього середовища
  10. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній

У структурі активів ПАТ КБ «Приватбанк» кредити займають найбільшу питому вагу і забезпечують отримання ним більшої половини усіх доходів. Кредитні операції є високодохідними, але й разом з тим зростання частки кредитних вкладень у загальному обсязі активів свідчить про підвищення ризиковості діяльності банку в цілому.

Основні принципи побудови кредитного процесу, розподіл повноважень між колегіальними органами банку з приводу прийняття рішень про кредитування клієнтів, а також вимоги до кредитного портфеля та схильності банку до прийняття ризиків описується у положенні «Про кредитну політику ПАТ КБ «Приватбанк» [7].

Дослідимо динаміку та структура кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк» за суб’єктами кредитування (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Динаміка та структура кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк» за суб’єктами кредитування за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Назва статті Значення станом на Темп росту за період аналізу, %
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
сума, тис.грн питома вага, % сума, тис.грн питома вага, % сума, тис.грн питома вага, %
1. Кредитування юридичних осіб   72,56   76,10   75,24 173,00
2. Кредитування фізичних осіб   27,44   23,90   24,76 150,56
3. Усього виданих кредитів   100,00   100,00   100,00 166,85

 

Як свідчать дані таблиці протягом досліджуваного періоду існувала чітка тенденція щодо підвищення обсягів кредитування ПАТ КБ «Приватбанк». Так, станом на 01.01.2011 року обсяг виданих банком кредитів складав 79087534 тис. грн., станом на 01.01.2012 року – 108329393 тис. грн., станом на 01.01.2013 року – 131954323 тис. грн., темп росту за період аналізу склав 166,85 %.

Протягом всього досліджуваного періоду відбувалося підвищення обсягів кредитування банківською установою, що є позитивним явищем, адже кредитування – головне джерело отримання прибутку банком. Найбільше зростання обсягів кредитування банком спостерігалося станом на 01.01.2012 рокупорівнянні із попереднім періодом (темп росту склав 136,97 %), тоді як станом на 01.01.2013 р. порівняно 01.01.2012 р. темп росту склав 121,81 %.

Динаміка кредитних послуг ПАТ КБ«Приватбанк» за досліджуваний період наведена на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Динаміка кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк» на період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Динаміка та склад кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк» за суб’єктами кредитування наведено на рисунку 3.3.

Рисунок 3.3 – Динаміка та склад кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк » за суб’єктами кредитування за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Як можна побачити з наведеного вище рисунку, найбільшу питома вагу у кредитному обслуговуванні банку займають кредити юридичних осіб. Так, станом на 01.01.2013 року обсяг кредитування юридичних осіб склав 99276075 тис. грн., що складає 75,24 % від загального обсягу наданих кредитів. Темп росту кредитування юридичних осіб за період аналізу склав 173,00 %. Така висока питома вага кредитування юридичних осіб банківською установою свідчить про задовільну структуру кредитних послуг з точки зори галузевої диверсифікації.

Розглянемо більш детально структуру кредитних операцій банку за виданими кредитами (табл. 3.1, Додаток В)

З таблиці 3.4видно, що найбільший обсяг кредитів було надано юридичним особам. За період аналізу обсяг кредитування юридичних осіб збільшився на 41892305 тис. грн., темп росту складав 173,00 %. Така тенденція є позитивною для банківської установи та для економіки країни в цілому, адже свідчить про підвищення доступності кредитів для підприємств.

Велику питому вагу у структурі кредитування банку мають споживчі кредити надані фізичним особам. Станом на 01.01.2011 року обсяг споживчих кредитів ПАТ КБ «Приватбанк» складав 7003630 тис. грн. (8,86 % у загальному обсязі кредитування), на 01.01.2012 року – 8898139 тис. грн. (8,21 %), станом на 01.01.2013 року – 15370334 тис. грн. (11,65 %). Тобто, за період аналізу обсяг споживчих кредитів збільшився на 8366704 тис. грн., темп росту за аналізований період склав 219,46 %. Таке зростання кредитування населення (більш ніж у два рази), є позитивним явищем адже свідчить про підвищення ефективності програм кредитування, що пропонує банківська установа клієнтам та росту довіри населення до комерційного банку.

Вагому питому вагу у кредитних послугах банку займає також надання іпотечних кредитів фізичним особам. Так, станом на 01.01.2011 року обсяг надання іпотечних кредитів банком складав 3146506 тис. грн. (3,98 % у загальному обсязі кредитування), станом на 01.01.2012 року – 3592873 тис. грн. (3,32 %), на 01.01.2013 року – 3535485 тис. грн. (2,68 %). Тобто, за період аналізу обсяг кредитування за даним напрямком кредитування підвищився на 388979 тис. грн., темп росту за досліджуваний період склав 112,36 %.

Аналіз галузевої структури дає змогу визначити їх галузеву диверсифікацію. Як видно з даних таблиці 3.2 (Додаток В), найбільший обсяг кредитування банку припадає на такі види діяльності як діяльність у сфері, торгівлі, виробництва, сільського господарства та у сфері надання кредитів фізичним особам.

Станом на 01.01.2011 року обсяг кредитування банківською установою торгової галузі склав 34913252 тис. грн. (44,15 % у загальному обсязі кредитування), станом на 01.01.2012 року – 44549937 тис. грн. (48,37 %), станом на 01.01.2013 року – 47102475 тис. грн. (43,16 %). За період аналізу відбулося підвищення обсягів кредитування торгівлі на 12189223 тис. грн., темп росту кредитування цієї галузі за період аналізу складав 134,91 %.

Суттєво підвищилися за аналізований період обсяги кредитування виробничої галузі. Так, обсяг кредитування виробничої галузі станом на 01.01.2013 року складав 19031572 тис. грн. (17,44 % у загальному обсязі кредитування), що більше на 15334921 тис. грн. ніж на 01.01.2012 року. Темп росту склав 514,83 %. Питома вага кредитування виробничої галузі у кредитному портфелі за аналізований період зросла на 12,77 в. п.

Таким чином, порівняно з попередніми періодами структура кредитних вкладень банком досить суттєво змінилася, через підвищення більш ніж у п’ять разів кредитування виробничої галузі. Такі зміни можна вважати позитивними, адже вони можуть свідчити про пожвавлення вітчизняного виробничого сектору та збільшення у кредитному портфелі банку менш ризикових активів.

Аналіз строків погашення кредитної заборгованості ПАТ КБ «Приватбанк » надає змогу виявити ті програми кредитування банківської установи, які користуються найбільшим попитом у клієнтів. Як видно з даних таблиці 3.3 (Додаток В), що протягом аналізованого періоду найбільшу питому вагу у кредитних операціях банківської установи займали кредити зі строком погашення від 3 до 12 місяців. Так, станом на 01.01.2011 року обсяги кредитної заборгованості строком до 12 місяців склали 27953398 тис. грн. (42,81 % у загальному обсязі кредитування), станом на 01.01.2012 року – 49790096 тис. грн. (54,71 %), станом на 01.01.2013 року – 65433820 тис. грн. (60,86 %). За період аналізу відбулося підвищення обсягів кредитування строком від 3 до 12 місяців на 37480422 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 234,08 %. Питома вага цієї групи кредитів банку за аналізований період збільшилася на 18,06 в. п.

Другою групою за розмірами питомої ваги у структурі кредитної заборгованості за строками погашення є кредити надані на строк менше 1 місяця. Так, станом на 01.01.2011 року обсяги кредитної заборгованості строком до 1 місяця склали 16188500 тис. грн. (24,79 % у загальному обсязі кредитування), станом на 01.01.2012 року – 11506226 тис. грн. (12,64 %), станом на 01.01.2013 року – 18054862 тис. грн. (16,79 %). За період аналізу відбулося підвищення обсягів кредитування строком до 1 місяця на 1866362 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 111,53 %. Однак не зважаючи на збільшення абсолютного розміру виданих кредитів строком погашення до 1 місяця, їх питома вага знизилася на 8,00 в. п.

За період дослідження відбулося й підвищення абсолютного розміру виданих кредитів строком погашення від 1 до 3 місяців. Станом на 01.01.2011 року обсяг кредитної заборгованості склав 7786011 тис. грн. (11,92 %), станом на 01.01.2012 року – 6634342 тис. грн. (7,29 %), станом на 01.01.2013 року – 12181109 тис. грн. (11,33 %). Таким чином, за досліджуваний період відбулося підвищення обсягів наданих кредитів на 4395098 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 156,45 %. За період аналізу відбулося зниження питомої ваги виданих кредитів на 0,59 в. п.

Досліджуючи структуру кредитів у розрізі строків їх надання, було виявлено зниження обсягів кредитування за більш строковими позиками, до яких належать кредити зі строком погашення заборгованості від 12 місяців до 5 років та понад 5 років. Станом на 01.01.2011 року обсяг кредитної заборгованості зі строком погашення кредитної заборгованості від 12 місяців до 5 років склав 8989064 тис. грн. (13,77 %), станом на 01.01.2012 року – 19047321 тис. грн. (20,93 %) станом на 01.01.2013 року – 8534661 тис. грн. (7,94 %). Таким чином, за період аналізу відбулося зниження обсягів наданих кредитів на 454403 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 94,94 %. За період аналізу відбулося зниження питомої ваги виданих кредитів на 5,83 в. п.

Як вже зазначалося вище, відбулося зниження обсягів кредитної заборгованості із строком погашення понад 5 років. Станом на 01.01.2011 року обсяг заборгованості за цієї групою кредитів склав 4381983 тис. грн. (6,71 %), станом на 01.01.2012 року – 4034089 тис. грн. (4,43 %), станом на 01.01.2013 року – 3303007 тис. грн. (3,07 %). Таким чином, за досліджуваний період відбулося зниження обсягу наданих кредитів зі строком погашення заборгованості понад 5 років на 1078976 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 75,38 %. За період аналізу відбулося зниження питомої ваги виданих кредитів на 3,64 в. п.

 

Рисунок 3.4 – Структура кредитної заборгованості за строками погашення ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2013 р.

Структуру кредитної заборгованості у розрізі строків погашення наведена на рисунку 3.4. На початок 2013 року найбільшу питому вагу займали кредити зі строком погашення заборгованості від 1 до 3 місяців – 60,86 %. Друге місце у структурі кредитної заборгованості банку займали кредити на вимогу та строком погашення менше 1 місяця – 16,79 %. Дещо менш значною є питома вага кредитної заборгованості зі строком кредитування від 1 до 3 місяців – 11,33 %. Довгострокова кредитна заборгованість банку займає найменшу питому вагу. Так, питома вага кредитів зі строком погашення від 12 місяців до 5 років складає 7,94 %, понад 5 років – 3,07 %.

Таким чином, протягом періоду дослідження відбувалося зростання частки короткострокових кредитів у кредитному портфелі банку ПАТ КБ «Приватбанк ». Таку ситуацію можна пояснити проведенням банківською установою політики мінімізації ризику, адже довгострокове кредитування напряму пов’язане із високими кредитними ризиками, які проявляються у великих збитках у зв’язку з інфляційним забезпеченням відсотків по вкладеним позикам і несвоєчасним поверненням кредитів.

Географічна структура кредитування банком ПАТ КБ «Приватбанк» наведена у таблиці 3.4 (Додаток В). ПАТ КБ «Приватбанк» здійснює діяльність з надання кредитів контрагентам які знаходилися в Україні, у країнах, які є членами Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (далі – ОЕСР) та інших країнах. Слід зазначити, що до країн, які є членами ОЕСР належать: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція та Японія.

Найбільший обсяг наданих кредитів припадає на контрагентів, які знаходяться в Україні. Так, станом на 01.01.2011 року обсяг заборгованості за цієї групою склав 54458866 тис. грн. (83,40 %), станом на 01.01.2012 року –73896047 тис. грн. (81.19%), станом на 01.01.2013 року – 91563254 тис. грн. (85,17 %). Таким чином, за досліджуваний період відбулося підвищення обсягів кредитування контрагентів, що знаходяться в Україні на 37104388 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 168,13 %. За період аналізу відбулося підвищення питомої ваги виданих кредитів на 1,77 в. п.

До другої групи належать кредити надані контрагентам інших країн. Станом на 01.01.2011 року обсяг заборгованості за цієї групою склав 8795832 тис. грн. (13,47 %), станом на 01.01.2012 року – 14431595 тис. грн. (15,86 %), станом на 01.01.2013 року – 10452087 тис. грн. (9,72 %). Таким чином, за досліджуваний період відбулося підвищення обсягів кредитування банківською установою контрагентів інших країн на 1656255 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 118,83 %. Однак не зважаючи на підвищення абсолютного розміру кредитування контрагентів інших країн, відбулося зниження питомої ваги цієї заборгованості на 3,75 в. п.

Позитивним явищем є збільшення обсягів кредитування контрагентів країн ОЕСР. Станом на 01.01.2011 року обсяг заборгованості за цієї групою кредитів склав 2044258 тис. грн. (3,13 %), станом на 01.01.2012 року – 2684432 тис. грн. (15,86 %), на 01.01.2013 року – 5492118 тис. грн. (5,11 %). Таким чином, за досліджуваний період відбулося підвищення обсягів кредитування банківською установою контрагентів країн ОЕСР на 3447860 тис. грн., темп росту виданих кредитів склав 268,66 %. Таким чином, за період аналізу відбулося підвищення питомої ваги виданих кредитів на 1,77 в. п.

Динаміка надання кредитів у розрізі їх географічної структури ПАТ КБ «Приватбанк » за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр. наведена на рисунку 3.5.

 

Рисунок 3.5 – Динаміка надання кредитів у розрізі їх географічної структури ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

За аналізований період спостерігається стрімке підвищення обсягів кредитування контрагентів України, аналогічна ситуація спостерігалася й відносно надання позичок контрагентам країн ОЕСР. Дещо відрізняється від зазначених тенденцій тенденції кредитування банком контрагентів інших країн. Так, наведеного вище рисунок свідчить про зниження обсягів кредитування у 2012 році у порівнянні із попереднім роком.

Дослідимо структуру кредитних послуг за рівнем ризику ПАТ КБ «Приватбанк » згідно із класифікацією, яка наведена у Постанові НБУ № 23 від 25.01.2012.

Таблиця 3.8 – Структура кредитних послуг ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., тис. грн.

Назва статті Значення станом на Рівень ризику
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
1. Ризик відсутній чи є мінімальним       0,01
2. Помірний ризик       0,10
3. Значний ризик       0,15
4. Високий ризик       0,24
5. Реалізований ризик - - - 0,50
6. Можливий обсяг збитків       х

 

Дані таблиці 3.8 свідчать про те, що можливий обсяг збитків ПАТ КБ «Приватбанк » мав тенденцію до збільшення, що свідчить про підвищення ризиків від здійснення кредитних операцій. Так, станом на 01.01.2011 року обсяг можливих збитків банку складає 3683768 тис. грн., станом на 01.01.2012 року – 2975737 тис. грн., на 01.01.2013 року складає 5465912 тис. грн. Тобто за аналізований період відбулося підвищення можливих обсягів збитків за операціями з кредитування на 3440254 тис. грн., що є негативною тенденцією.

Для проведення дослідження рівня ризику кредитних операції банківської установи доцільно дослідити забезпечення кредитних послуг банку (табл. 3.5 Додаток В).

Досліджуючи структуру кредитних послуг банку з точки зору забезпеченості, необхідно зазначити, що найбільша частка кредитів у ПАТ КБ «Приватбанк » видається саме під забезпечення. Станом на 01.01.2011 року обсяг забезпечених кредитів банку складав 65176864 тис. грн. (82,41 % від розміру кредитного портфеля), станом на 01.01.2012 року – 92647067 тис. грн. (85,52 %), станом на 01.01.2013 року – 108729275 тис. грн. (82,40 %). Тобто, за аналізований період обсяг забезпечених кредитів банку збільшився на 43552411 тис. грн., темп росту склав 166,96 %. Однак, не зважаючи на підвищення вартості забезпечених кредитів у абсолютному розмірі питома вага їх у загальному обсязі кредитного портфеля не змінилася. Така ситуація свідчить про незначне підвищення кредитних ризиків банківської установи, ризики втрати прибутків, адже за період 2010 – 2012 років обсяг незабезпечених кредитів збільшився на 931438 тис. грн., темп росту за аналізований період склав 166,82 %. Тобто, темп зростання незабезпечених кредитів співпадає з темпами зростання забезпечених кредитів.

У якості забезпечення банківською установою приймалася лише застава. Кредитування під поруку та гарантію спостерігалося тільки у 2011 році, так станом на 01.01.2012 року обсяг кредитів наданих під це забезпечення склав 6870 тис. грн. та займав дуже незначну вагу у загальному обсязі забезпечених кредитів.

У якості застави банком приймалося: нерухоме майно житлового призначення, інше нерухоме майно, цінні папери, грошові депозити та інше майно.

Найбільшу питому вага у забезпеченні, яке виступає у вигляді застави займає інше майно. Так, станом на 01.01.2013 року вартість застави цієї групи складала 97304805 тис. грн., що на 45055246 тис. грн. більше ніж у базовому періоді, темп росту за період аналізу склав 186,23 %. Питома вага цього виду застави у загальному обсязі кредитної заборгованості станом на 01.01.2013 року складала 73,74 %, що на 7,68 в. п. більше ніж у базовому періоді.

Суттєво знизилася вартість застави, до якої відносилося майно нерухомого призначення. Станом на 01.01.2013 року вартість застави цієї групи складала 3308238 тис. грн., що на 2066087 тис. грн. менше ніж у базовому періоді, темп росту за період аналізу склав 61,56 %. Питома вага цього виду застави у загальному обсязі кредитної заборгованості станом на 01.01.2012 року складала 2,5 %, що на 4,29 в. п. менше ніж у базовому періоді. Зазначена тенденція є негативною, адже застава нерухомого майна має найбільшу цінність. Тому, можна стверджувати про погіршення структури застави банківської установи.

Таким чином, протягом досліджуваного періоду незважаючи на суттєве збільшення обсягу кредитування відбулося погіршення структури забезпечення за кредитними операціями а також підвищення питомої ваги незабезпечених кредитів. Така тенденція є негативною адже свідчить про підвищення ризиків кредитної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк».
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 204 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав