Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II.ПРАКТИЧНА РОБОТА

Читайте также:
  1. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  5. XV. Аналітична робота.
  6. Виховна та позакласна робота.
  7. Дипломна робота
  8. Емісійно-касова робота установ Національного банку України
  9. Завдання 1. Робота з клавіатурою

Лекція (2год.)

1. Осо­б­ли­во­с­ті змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів при змі­ні фа­к­ти­ч­них об­ста­вин кри­мі­наль­ної спра­ви.

2. Осо­б­ли­во­с­ті змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів при змі­ні кри­мі­наль­но­го за­ко­ну чи інших джерел кримінального права.

3. Ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів з ура­ху­ван­ням ін­ших під­став для її змі­ни.

4. Ме­жі змі­ни ква­лі­фі­ка­ції зло­чи­нів на окре­мих ста­ді­ях кри­мі­наль­но­го процесу.

5. Процесуальний порядок зміни кваліфікації.

6. Обмеження щодо зміни кримінально-правової кваліфікації щодо кола органів, які її здійснюють, строків проведення та правових наслідків

Завдання для самостійної роботи студентів (5 год.).

Нормативні матеріали, спеціальна література та судова практика:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (Офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции. – Казань, 1988. – 88 с.

Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. – Саратов, 1989. – С. 190 с.

Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов’язаних з кваліфікацією злочинів // Право України. – 2001. – № 3. – С. 72 – 75.

Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2006. – 210 с.

Маляренко В.Т. Про кваліфікацію діяння при порушенні кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 39 – 43.

Марітчак Г. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види та процесуальні способи усунення // Право України. – 2002. – № 10. – С. 44 – 49.

Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 188 с.

 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I.ВСТУПНА БЕСІДА

1. Загальні відомості про навчальну практику.

2. Мета і завдання практики.

3. Організація практики.

4. Техніка безпеки при виконанні геодезичних робіт.

5. Геодезичні прилади, їх застосування.

6. Проведення перевірок та юстування приладів; попередні вправи.

7. Стандарт та межові знаки.

8. Способи перенесення проектів землеустрою в натуру.

9. Способи відновлення та встановлення межових знаків.

II.ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Ознайомлення з організацією, порядком проведення практики

2. Отримання інструктажу з техніки безпеки.

3. Вивчення інструкцій методичних вказівок, методики виконання робіт, допусків при вимірюваннях.

4. Одержання в геокамері геодезичних приладів, обладнання, їх огляд.

5. Перевірки, юстирування, необхідні дослідження, компонування геодезичних приладів.

6. Виготовлення межового знаку (на бригаду).

7. Виготовлення кілочків для проведення геодезичних робіт.

8. Пробні вимірювання.

III.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

У звіті про проходження навчальної практики дати письмові відповіді на поставлені запитання, заповнити щоденник.

1. Описати основні вимоги з правил техніки безпеки при проведенні Топографо – геодезичних робіт.

1.Переносити віхи, штативи та інші інструменти, які мають загострені кінці, дозволяється тільки вперед загостреними кінцями.

2. Сокири, шпильки, мірні стрічки можна переносити тільки в руках, а не на плечах.

3. При переході вулиці рейки переносять тільки в руках, а не на плечах.

4. У випадку наближення грози польові роботи припиняються і всім студентам належить перейти в закриті приміщення.

5. Під час грози не стояти під деревами, бути поодаль від високих предметів (стовбців, окремих дерев, високовольтних ліній, на підвищеннях місцях).

6. Із польових робіт повертатися в технікум до темряви.

7. При переході дороги суворо дотримуватися правил руху.

8. Робити перерву в роботі не дозволяється на проїзній частині дороги і залишати на ній геодезичні інструменти.

9. Особливу обережність треба проявляти при переході на перехрестях вулиць, уважно слідкувати за рухом транспорту, особливо на поворотах.

10. Не пити холодну воду, будучи пітним.

11. У сонячні дні працювати лише з покритою головою, а в особливо сонячні роботу переносити на ранній ранок.

12. Бути обережним в місцях де водяться ядовиті павуки або гадюки.

13. Кожна бригада повинна мати йод та бинт.

 

2.Дати коротку характеристику способів та методики перенесення проектів землеустрою в натуру.

При перенесенні проектів у натуру застосовують сучасну вимірювальну техніку, що сприяє підвищенню продуктивності праці при виконанні розбивних робіт.

Перенесення проекту в натуру способом лінійних вимірювань передбачають за умов відкритої місцевості зі спокійним рельєфом, де є достатня кількість опорних точок, а також контурних точок ситуації, які позначені на плані та чітко розпізнаються на місцевості.

Проект землеустрою переносять у натуру кутомірним способом за умов закритої місцевості (ліс, чагарник, пагорби і т. ін.), коли проектними межами є ламані лінії, а точки ситуації не можуть служити надійною опорою і ускладнено провішування ліній на великі відстані.

Г рафічним способом передбачають перенесення проекту в натуру, коли не потрібна паралельність і перпендикулярність сторін запроектованих ділянок, при наявності планово-картографічного матеріалу на твердій (жорсткій) основі, в умовах сприятливої погоди і при недоцільності застосування інших методів.

Передбачені методи перенесення проекту в натуру повинні відповідати способам знімальних і проектних робіт.

 

3.Опишіть перевірку перпендикулярності осі обертання теодоліта до осі циліндричного рівня при алідаді.

Спочатку площину лімба приводять у горизонтальне положення. Якщо на теодоліті є один рівень, то, обертаючи алідаду або лімб, його розміщують паралельно двом піднімальним гвинтам. Обертаючи ці гвинти в різні боки, виводять бульбашку рівня на середину. Потім повертають рівень в напрямі третього підйомного гвинта. Обертаючи тільки третій підйомний гвинт, знову приводять бульбашку на середину ампули.

Після цього повертають рівень на 180. Якщо бульбашка залишилася на середині, то вісь рівня перпендикулярна до вертикальної осі інструмента. Якщо ж бульбашка зійде з середини, вона відхилиться на подвійну помилку через нерівність підставок рівня, бо при повороті лімба або алідади вісь інструмента і площина лімба збережуть своє похиле положення на кут α. Щоб виправити помилку, змінюють величину підставок – виправними гвинтами рівня виводять бульбашку на половину відхилення до середини. Вісь рівня розміститься паралельно площини лімба. Але лімб буде не в горизонтальному положенні.

Піднімальними гвинтами встановлюють бульбашку на середину ампули; лімб при цьому займе горизонтальне положення. Таку перевірку роблять кілька разів, поки бульбашка рівня, повернутого на 180, не сходитиме з середини більш як на одну поділку.

Якщо на лімбі теодоліта два циліндричних рівні, то один з них розміщують паралельно двом піднімальним гвинтам. Другий рівень розміститься в напрямі третього піднімального гвинта. Орудуючи двома першими піднімальними гвинтами приводять на середину бульбашку першого рівня; орудуючи третім піднімальним гвинтом приводять на середину бульбашку другого рівня. Після цього перевіряють окремо кожний рівень і, якщо треба, виправляють підставки так, як описано вище.

 

4.Опишіть перевірку перпендикулярності осі обертання зорової труби до її візирної осі.

Величину відхилення дійсного кута від прямого називають колімаційною помилкою. Теодоліт приводять в робоче положення. Закріплюють лімб. Візирну вісь труби наводять на точку, віддалену на 300-500 м. Для цього відкріплюють затискний гвинт алідади і труби, і дивлячись поверх труби, візують на намічену точку; закріпивши затискні гвинти й орудуючи навідними гвинтами алідади і труби і, дивлячись, суміщають центр сітки с постережу вальною точкою. Беруть відлік по першому верньєру. Відкріпивши алідаду і перевівши трубу через зеніт, вдруге візують на ту саму точку і роблять відлік по другому верньєру. Якщо відліки рівні або відрізняються не більш як на подвійну точність верньєра, умову виконано. Інакше ж виявляється подвійна колімаційна помилка. Щоб її позбутися, з обох відліків обчислюють середній відлік на лімбі, при цьому центр сітки зійде з спостережуваної точки. Ослабивши виправні гвинти сітки ниток, переміщують її цими гвинтами так, щоб центр сітки проектувався в спостережувану точку. Після цього сітку закріплюють.

 

5.Опишіть перевірку перпендикулярності осі обертання теодоліта до осі обертання зорової труби.

Теодоліт установлюють за 20-30 м. від стіни високої будівлі і лімб приводять у горизонтальне положення. На стіні вгорі вибирають точку А і візують на неї. Закріпивши алідаду, опускають трубу до горизонтального положення і проектують центр сітки ниток на стіну. Позначають олівцем точку а1. Перевівши трубу через зеніт, знову візують на точку А і, опустивши трубу до горизонтального положення, позначають на стіні а2. Якщо точки а1 і а2 суміститься то умову виконано. Інакше ж горизонтальна вісь обертання труби не перпендикулярна до осі обертання інструмента. На стіні позначають середню точку а і виправними гвинтами однієї з підставок зсувають або розсувають підставку, піднімаючи або опускаючи кінець горизонтальної осі труби так, щоб після наведення на точку А центр сітки ниток проектувався в точку а на стіні. Якщо у підставці теодоліта немає виправних гвинтів, то виправляють у майстерні.

 

6.Опишіть перевірку перпендикулярності осі обертання зорової труби до вертикальної нитки сітки.

Для виконання цієї перевірки вертикальну нитку сітку суміщають з довільно вибраною точкою і обертають трубу. Якщо нитка при цьому весь час проектується на точку, умова виконана, якщо ні, то необхідно перевірити сітку ниток і вертикальну нитку привести в прямовисність. Для цього, залежно від типу теодолітів, або послабляють виправні гвинти сітки та обертають сітку, або обертають окулярну частин зорової труби. В обох випадках після цього необхідно виконати другу перевірку. Закінчивши перевірку теодоліта починають вимірювати горизонтальні кути.

7.Опишіть перевірки геодезичного приладу (мірна стрічка, рейка тощо).

1) Вісь круглого рівня повинна бути паралельна осі рейки.

Для цього рейку ставлять на тверду основу, а на відстані 40 – 50 м від неї встановлюють і старанно приводять у робоче положення вивірений нівелір. Спостерігаючи в трубу нівеліра, рейку встановлюють так, щоб одно ребро її було паралельно вертикальній нитці сітки труби. Якщо при цьому бульбашка рівня рейки зійде з середини вліво або вправо, то виправними гвинтами її повертають у нуль – пункт. Рейку повертають на 90° і повторюють вказані дії.

2) Визначення різниці нулів рейок.

Установлюють у робоче положення нівелір, а в 20 -30 м від нього забивають у грунт 3 – 4 кілочки з рівно спиленими головками. Рейку встановлюють по черзі на кілочки і беруть відліки по чорному і червоному боках. Різниці між відліками не повинні відрізнятися на 2мм, середнє з різниць буде різницею нулів червоного і чорного боку даної рейки. Перевіряють обидві рейки; початки поділок на їх додаткових боках можуть відрізнятися на 100 мм, що враховують при роботі.

Перевіряють різницю нулів робочих боків рейок. Для цього рейки по черзі ставлять на ті самі тверді точки, наприклад на костилі або рівно спиляні кілки, і по робочих боках беруть відліки. З ряду вимірювань обчислюють середню різницю нулів. У справних рейок вона має дорівнювати 0. Інакше під час нівелювання суворо стежать за тим, щоб рейки чергувалися місцями, а то виникне велика системетична помилка.

3) Помилки в поділках не повинні перевищувати: сантиметрових ± 0,5 мм, дециметрових ± 1мм, а в довжині всієї рейки ± 2мм.

Цю умову перевіряють, компаруючи рейки нормальним штриховим метром або контрольною лінійкою з міліметровими поділками, з урахуванням температури.

 

8.Опишіть стандарт на виготовлення межового знаку.

Відновлення меж землекористування починають з відшукування місцезнаходження втрачених межових знаків та закріплення їх новими знаками встановленого зразку але перед цім слід провести рекогностіровку цієї місцевості.На копію плану землекористування наносять результати огляду зовнішньої межі. ГІри цьому умовними знаками відмічають межові знаки, які збереглися та втрачені: збережені обводять двома кружками; межові знаки, ознаки яких збереглися - одним кружком; втрачені - хрестиком. Потім визначають спосіб відновлення втрачених межових знаків.

Межові знаки відшукують візуально по плану з нанесеними межами землекористування, якщо на місцевості збереглися ознаки втраченого знаку у вигляді кургану, залишків знаку та інше. Якщо візуально відшукати межовий знак неможливо, його відновлюють інструментально.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть загальні положення інструкції і охорони праці при виконанні геодробіт______________________________________________________________________________________________________________________________, які питання включені до правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні польових робіт?

2. Які запобіжні заходи з Т5 при використанні автомобільного транспорту?

3. Т5 при пересуванні в лісах?

4. Т5 при пересуванні в горах?

5. Т5 при пересуванні по болотах, роботі в річкових долинах і ярах?

6. Назвіть запобіжні заходи при водних переправах?

7. Назвіть запобіжні заходи пересування і роботи на льоду?

8. Назвіть запобіжні заходи під час грози?

9. Техніка безпеки при роботі в зимовий час?

10. Санітарія і особиста гігієна на польових роботах?

11. Вимоги безпеки під час роботи з ком’терами?

12. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях?

13. Надайте характеристики основних способів перенесення проектів в натуру?

ЛІТЕРАТУРА:

1. В.Б. Балакірський, М.В. Червоній та др. Геодезичні роботи при землеустрої (навчальний посібник) ХНАУ. Харків. – 2008.

2. Інструкція з охорони праці при виконанні інженерно – геодезичних вишукувань.

3. Методичні вказівки проведення навчальної практики з дисципліни «Землевпорядне проектування і організація землевпорядних робіт» ВП КТ ЛНАУ 2008.

4. Керівництво по експлуатації приладів.


 

РОБОЧЕ МІСЦЕ №2

ТЕМА: Складання робочого креслення для перенесення проекту в натуру.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 10 годин

МЕТА: Сформувати практичні навички у проведенні камеральних геодезичних та землевпорядних робіт при виготовленні технічної документації зі складання робочого креслення для перенесення проекту в натуру.

ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ: Креслярське приладдя, проектний план. Бланки технічної документації з підготовки геодезичних даних, вимірник, масштабна лінійка, калькулятор.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ:

1. До роботи допускають студенти, які прослухали інструктаж по виконанню геодезичних робіт.

2. При виконанні камеральних робіт необхідно дотримуватись загальних правил користування електричними приладами.

3. У випадку аварії електричної мережі чи електрообладнання негайно припинити роботу, залишити небезпечну зону.

4. Не можна працювати з зіпсованим обладнанням інструментом тощо.

5. Необхідно бути обережним при роботі з гострими частинами інструментів.

6. При роботі в приміщеннях де працюють студенти температура повітря повинна бути +20 +23 ̊С

7. Освітлення приміщень та робочого місця повинно відповідати вимогам Т5 в любий час року.

8. Для запобігання впливу на організм перевантаження не слід зневажати раціональними режимами праці та відпочинку.

9. При роботі з комп’ютерною технікою слід дотримуватись інструкцій по її використанню, та основних правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки.


 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка правильності заповнення звіту по заняттю №1 навчальної практики.

2. Перевірка заповнення щоденника по навчальній практиці.

3. Аналіз виконання практичного заняття по бригадам.

4. Оцінювання виконання завдань заняття 1 з урахуванням об’єму та якості.

II.ВСТУПНА БЕСІДА

1. Порядок виконання робіт при виготовленні технічної документації зі складання робочого креслення для перенесення проекту в натуру.

2. Вирахування геодезичних даних для перенесення проектних елементів в натуру кутомірним способом, способом промірів, графічним способом.

3. Підготовка геодезичних даних для відновлення межі ділянки кутомірним способом.

4. Нанесення на робоче креслення геодезичних даних для перенесення проекту в натуру.

5. Оформлення робочого креслення.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 155 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав