Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Управління шляховим господарством

Читайте также:
  1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  2. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  4. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  5. Бюрократичні структури управління.
  6. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  7. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  8. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  9. Визначення сукупності реалізованих принципів управління
  10. Вимоги до управління

Шляховий комплекс є одним із найважливіших складників кожної цивілізованої держави. Постановою Кабінету Міністрів

України від 20 березня 1998 р. затверджено програму створен­ня мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК), яка передбачає комплекс першочергових заходів, спрямованих на розбудову автомобільних доріг на період до 2005 р. Мережа МТК буде органічним складником системи транс'європейсь­ких транспортних коридорів, рішення про створення якої було прийнято в березні 1994 р. на Панєвропейській конференції в Греції, а також на аналогічній конференції в 1997 р. у Фінляндії. Всього таких коридорів буде дев'ять, вони включають заліз­ничний, автомобільний і водний види транспорту з усією інфраструктурою.

В Україні автомобільні дороги загального користування поділяють на два види: автомобільні дороги державного зна­чення й автомобільні дороги місцевого значення.

З метою забезпечення управління й належного функціону­вання, подальшого розвитку вдосконалення мережі автомо­більних доріг загального користування Указом Президента Ук­раїни від 29 січня 2002 року № 50/2002 затверджено Положен­ня про державну службу автомобільних доріг України.

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) є центральним органом виконавчої влади, діяльність яко­го спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра транспорту України.

Основними завданнями Укравтодору є: розроблення й реа­лізація державної стратегії розвитку дорожнього господарства та проведення єдиної технічної, економічної політики в дорож­ньому комплексі; розроблення та виконання державних про­грам, спрямованих на створення умов для надійного й безпеч­ного руху на автомобільних дорогах загального користування; задоволення потреб суспільного виробництва, населення та оборони країни в удосконаленні та раціональному розвиткові дорожньої мережі; організація збирання, зосередження та цільового використання коштів, що надходять для фінансуван­ня дорожнього господарства; організація будівництва, ремон­ту й утримання автомобільних доріг загального користування та інженерних споруд на них; забезпечення разом із Державтоінспекцією додержання чинного законодавства щодо охоро­ни доріг і споруд на них тощо. Укравтодор очолює Голова, якого призначає Президент України.

Голова Укравтодору несе персональну відповідальність за виконання покладених на корпорацію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повно­важень Укравтодору, в корпорації утворюють колегію в складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, керів­ників структурних підрозділів корпорації, а також керівників підприємств, установ і організацій дорожнього господарства.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводять у життя наказами корпорації.

Корпорація за потреби видає разом із центральними орга­нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти. Рішення Укравтодору, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для підприємств, установ і органі­зацій дорожнього господарства, незалежно від форм власності.

До компетенції місцевих державних адміністрацій також належить розв'язання питань щодо шляхового комплексу. Так, місцеві державні адміністрації здійснюють фінансування підприємств, установ і організацій, переданих в управління вищими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територі­альних громад, а також заходи, пов'язані з розвитком благоуст­рою та шляховим будівництвом, тощо.

До шляхів сполучень належать і мости. Вони перебувають у віданні Укрзалізниці, Укравтодору та регіональної влади. Мос­ти загального користування підпорядковано Укравтодору.

 

Питання для перевірки

1. Назвати організаційно-правові засади управління комунікаціями.

2. Які завдання виконує Міністерство транспорту України?

3. Повноваження Міністерства транспорту України.

4. Особливості управління різними видами транспорту: залізничного, морського, річкового, автомобільного, цивільного повітряного, трубопровідним, а також шляховім господарством.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав