Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, НС, ризик

Читайте также:
  1. B) биномиальная модель;
  2. H) Экономика-математикалық модельдеу
  3. I. Биологическая модель
  4. II. 10. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НА УКИ
  5. II. Профілі ризику
  6. IV. Практическое задание №3. Модель множественной регрессии
  7. А) Современная модель конституции: прежние и новые приоритеты
  8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  9. Альтернативная модель
  10. Амер модель построена на системе всемерного поощрения предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части населения.

Модель життєдіяльності людини

розглядаючи основні питання безпеки життєдіяльності, доцільно використовувати модель життєдіяльності людини - спрощену систему, яка володіє сукупністю головних властивостей реального існування.

У природі і суспільстві окремі явища не існують відірвано одне від одного, вони взаємопов'язані та взаємозумовлені.

Проблему безпеки життєдіяльності людини можна розглядати як проблему оптимізації її життя і діяльності у системі: природна сфера - людина - техногенна сфера.

Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "людина-життєве середовище".

Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних елементів, які взаємодіють між собою, в результаті чого досягається певний результат (мета).

Під елементами (складовими частинами) системи розуміють не лише матеріальні об'єкти, а й стосунки і зв'язки між цими об'єктами. Будь-який пристрій - це технічна система, а рослина, тварина, людина - біологічна система.

Система, одним з компонентів якої є людина, називається ерготичною. Прикладами ерготичних систем є системи "людина-природне середовище", "людина-машина", "людина-машина-навколишнє середовище" тощо.

Компоненти системи «Людина - життєве середовище»:

1. Людина є одним з елементів зазначеної системи, в якій під

терміном«людина» розуміється не лише одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом.

Залежно від того, що ми розуміємо під терміном «людина» в системі «людина — життєве середовище», визначається рівень цієї системи.

Соціальні спільноти: Групові - класи, верстви, соціально-демографічні групи, професійні МасовіЕтнічні - етнос, народність, нація, національна меншина.

2. Життєве середовище — другий елемент системи «людина — життєве середовище». Природне середовище (біосфера)

Штучне середовище - Соціально-політичне середовище

3. Третім компонентом є Техногенне середовище - промислові та енергетичні об'єкти, установи, навчальні, лікувальні заклади, житло, транспорт, знаряддя праці, зброя, домашнє господарство та ін.

Побутове середовище Виробниче середовище

життєдіяльність можна означити як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей

Основним поняттям безпеки життєдіяльності є поняття безпеки

Безпека - це стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключається прояв небезпек Безпека - це мета, а безпека життєдіяль

Небезпека - це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення чи пошкодження ності - засоби, шляхи, методи її досягнення

Загроза — можлива небезпека. Будь-які обставини або події, що виникають у зовнішньому середовищі, які можуть бути причиною порушення політики безпеки інформації і (або) нанесення збитків автоматизованій системі.

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Ри́зик — можливість того, що все відбуватиметься не так, як очікується, можливість припуститися помилки.

Вивчення, оцінка і зменшення ризиків в усі часи мали велике значення у господарській діяльності.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 278 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав