Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: ОCHOBЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ.

Читайте также:
  1. A. Раздел специальной психологии, изучающей психическое развитие у умственно отсталых людей и возможности его коррекции.
  2. I Тема: Структурно-смысловые особенности описания
  3. Акушерские операции.
  4. Арендные операции.
  5. АУТИЧНЫЙ РЕБЕНОК В СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
  6. Банки, их виды и основные операции.
  7. В соответствии с российским законодательством банк -это ... организация, которая выполняет депозитные, расчетные и ссудные операции.
  8. Внутрисистемные и междисциплинарные связи специальной психологии.
  9. Деньги и их функции. Виды денег. Денежная система: сущность, основные элементы и их характеристика
  10. Економічна система: суть, структура і суб’єкти

Звіт відображає здатність стисло висловлювати свої думки на папері за результатами здійснення маркетингових досліджень. Звіт і його презентація – важливий підсумковий елемент завершального етапу маркетингових досліджень. Звіт і його презентація є безпосередніми свідоцтвами і доказом про виконану роботу, логіку і якість досліджень, технологію, гіпотези і методи аналізу.

Згідно загальних вимог до структури звіту можна виділити наступні три частини: вступну, основну, заключну.

Кожна з цих частин має свою внутрішню логіку структури.

У вступній частині доцільно подати ціль і сферу досліджень, а також вказати основні напрямки використання результатів досліджень. Вступна частина звіту про маркетингові дослідження містить: початковий лист, титульний лист, договір на проведення дослідження, меморандум, зміст, анотацію.

Початковий лист, що безпосередньо передує титульному листу і що включає тільки назву звіту, не є обов'язковим і виповнюється у випадку існування спеціальних вимог.

Титульний лист містить: назву документа, назву організації/ім'я замовника, назва організації/ім'я виконавця. З назви документа повинні випливати мета і спрямованість проведеного дослідження.

У договорі на проведення досліджень вказуються прізвища і титули людей, що замовили дане дослідження; дається короткий опис дослідження й особливі вимоги до його проведення, вказуються терміни проведення й умови оплати.

Договір на проведення дослідження не є обов'язковим. Основні позиції договору можуть міститися в меморандумі.

Основна мета меморандуму полягає в орієнтації замовника на проблему, що досліджувалася, й у створенні позитивного іміджу звіту. Меморандум має персональний і злегка неформальний стиль. У ньому коротко говориться про характер дослідження і про виконавців, коментуються результати дослідження, надаються пропозиції про подальші дослідження.

Адресовано меморандум громадськості як поза, так і усередині організації. Обсяг меморандуму – одна сторінка.

Зміст складається на основі звичайних вимог. У змісті перераховуються всі розділи (глави) і підрозділи (параграфи) маркетингових досліджень з вказівкою номерів сторінок, а також висновок, література, додатки і приклади.

Анотація орієнтована насамперед на керівників, яких не цікавлять детальні результати проведеного дослідження. Іноді її називають «генеральським звітом». Крім того, анотація повинна настроїти читача на сприйняття основного змісту звіту. У ній повинні бути охарактеризовані: предмет дослідження, коло розглянутих питань, методологія дослідження, основні висновки і рекомендації. Обсяг анотації – не більш однієї сторінки.

Основна частина звіту складається з вступу, характеристики методології дослідження, обговорення отриманих результатів, констатації обмежень, а також висновків і рекомендацій.

Висновки і рекомендації можуть бути викладені як в одному, так і в окремих розділах.

Список використаної літератури оформляється відповідно до прийнятих стандартів; у список включаються лише ті джерела, які лягли в основу написання звіту і на які є посилання в матеріалі звіту.

Додатки включаються матеріали, що містять дуже деталізовані в описі процедури, які не є необхідними в основному тексті звіту, або результати інших досліджень. Додатки містять додаткову інформацію для осмислення представлених результатів.

У додатки слід відносити весь допоміжний матеріал: документи, початкові матеріали, по яких в розділах звіту складені таблиці, схеми, узагальнення. У додатки включаються копія опитної анкети або форма реєстрації спостережень, карти, що використалися при визначенні вибірки, таблиця кодів, статистичні таблиці і рисунки (діаграми). Додатки включають детальні розрахунки статистичних даних, перевірок цих даних, обчислення меж.

 

На підставі аналізу результатів здійсненого опитування необхідно спланувати варіанти дій підприємства у межах її маркетингової діяльності на ринку, якому воно функціонує.

З врахуванням розробленого комплексу маркетингових дій студент повинен скласти план-графік маркетингу (табл. 15.3).

Таблиця 15.3

План заходів маркетингу за результатами опитування

Зміст роботи Виконавець, термін виконання Форма звіту
1.    
   
n    

 

В плані заходів має бути передбачено, які з заходів маркетингу повинен виконати кожен відділ, структура підприємства, терміни їх виконання та форма звіту.

Розробкою заходів завершується увесь цикл заходів, пов’язаних з конкретним опитуванням.

 

Тема: ОCHOBЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав