Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансовий менеджмент як управлінська діяльність.

Читайте также:
  1. I период развития менеджмента - древний период. Наиболее длительным был первый период развития управления - начиная с 9-7 тыс. лет до н.э. примерно до XVIII в.
  2. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  3. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  4. II. Классическая школа менеджмента или административная.
  5. III. Сущность и цели инвестиционного менеджмента
  6. Lt;variant>Менеджмент- это врожденное качество отдельных индивидов
  7. V1: Современная концепция менеджмента качества
  8. административная теория менеджмента Файоля,Вебра.
  9. Административный менеджмент
  10. АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Продуктивність будь-якої ор­ганізації залежить від наявності ефективної системи управління її фінансами. Фінанси ор­ганізації охоплюють систему грошових відносин, одним з учасників яких є сама організація. Залежно від правового статусу організації (спільне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне мале підприємство, акціонерне товариство тощо) ство­рюється структура управління її фінансами, яка визначається відносинами організації з:

- державою при сплаті податків і одержанні дотацій з бюджету чи інших державних фондів;

- власниками часток її капіталу (тобто акціонерами, якими можуть бути фізичні та юридичні особи) при продажу та купівлі акцій, роз­поділі прибутку фірми та одержанні дивідендів;

- кредитною системою при одержанні та сплаті боргів;

- лізинговими компаніями при внесенні орендної плати або викупі об'єктів оренди;

- страховими фірмами;

- структурами фінансового ринку - біржею, інвестиційними ком­паніями тощо;

- доброчинними фондами;

- покупцями її продукції;

- постачальниками;

- працівниками;

- відносини між окремими підрозділами та філіями.

Перелічені відносини можуть виходити за межі однієї держави при реалізації фірмою зовнішньоекономічних зв'язків. Закономірно виникає потреба в управлінні цією системою відносин, і управління фінансами або фінансовий менеджмент є основною складовою частиною загальної системи управління організацією. Зарубіжні фахівці зазначають, що ефективність діяльності корпорацій (акціонерних товариств) можна оцінювати зростанням доходів акціонерів, наслідком чого стає підвищення ціни на звичайні акції фірми. Одночасно це с метою кор­порації.

Розглянемо кілька найпоширеніших визначень фінансового ме­неджменту:

1. Фінансовий менеджмент - управління рухом фінансових ре­сурсів та фінансових відносин, що виникають між суб'єктами госпо­дарювання в процесі руху фінансових ресурсів. Фінансовий менедж­мент дає відповідь на запитання: як можна вдало керувати цим рухом та відносинами? Фінансовий менеджмент - це процес вироблення мети управління фінансами та здійснення впливу на них за допомо­гою методів та важелів фінансового механізму.

2. Управління фінансами, або фінансовий менеджмент кор­порації - це система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Вона спрямована на підвищення ефективності виробництва і розподілу прибутку.

3. Фінансовий менеджмент - галузь виробничих відносин сфе­ри мікроекономіки, пов’язана з оптимізацією фінансових засобів фірми з метою досягнення максимуму доходу власниками.

Поряд з тим слід відзначити, що вітчизняні підприємства в умо­вах існуючої податкової політики та інших чинників кризової еко­номіки можуть мата різні інтереси в питаннях регулювання маси та динаміки прибутку, збільшення майна акціонерів, контролю за курсо­вою вартістю акцій, дивідендної політики, але всі вони піддаються впливові за допомогою методів, об'єднаних у фінансовому менедж­менті. Враховуючи це, О.С.Стоянова пропонує ширше визначення: "Фінансовий менеджмент - наука управління фінансами підприємства спрямована на досягнення його стратегічних та тактичних зав­дань.

Подані визначення дають можливість зрозуміти суть й окремі аспекти фінансового менеджмент,

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав